ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. δ΄ 18-23)

 

«Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς περπατοῦσε ὁ Ἰησοῦς στὴν παραλία τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας εἶδε δυὸ ἀδέλφια, τὸν Σίμωνα ποὺ λέγεται Πέτρος καὶ τὸν ἀδελφό του τὸν Ἀνδρέα, νὰ ρίχνουν τὸ δίχτυ στὴ θάλασσα· διότι ἦταν ψαράδες· καὶ τοὺς λέγει· ἀκολουθῆστέ με καὶ θὰ σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων. Αὐτοὶ ἀμέσως τότε ἄφησαν τὰ δίχτυα καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Πηγαίνει πιὸ πέρα καὶ βλέπει ἄλλα δυὸ ἀδέλφια, τὸν Ἰάκωβο, ποὺ εἶναι γιὸς τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ τὸν Ἰωάννη, ποὺ εἶναι ἀδελφός του, μέσα στὸ πλοῖο μαζὶ μὲ τὸν πατέρα τους τὸ Ζεβεδαῖο, νὰ ἑτοιμάζουν τὰ δίχτυα τους, καὶ τοὺς καλεῖ καὶ αὐτούς. Καὶ αὐτοὶ ἄφησαν ἀμέσως τὸ πλοῖο καὶ τὸν πατέρα τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Καὶ γύριζε ὁ Ἰησοῦς ὅλη τὴ Γαλιλαία, δίδασκε στὶς συναγωγές τους καὶ κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας καὶ θεράπευε ὅλες τὶς ἀρρώστιες καὶ κάθε σωματικὴ ἀδυναμία στὸ λαό».

* * *

Αὐτὰ ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή· πῶς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς κάλεσε τοὺς τέσσερις μαθητές του, τὸν Πέτρο, τὸν Ἀνδρέα, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη. Καὶ οἱ τέσσερις αὐτοὶ ἦταν ἁπλοϊκοὶ ψαράδες τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας, ποὺ ἐργάζονταν τίμια καὶ ἔβγαζαν τὸ ψωμί τους. Ἦταν ἄνθρωποι τίμιοι, ἐργατικοὶ καὶ καλοὶ νοικοκυραῖοι. Αὐτοὺς κάλεσε ὁ Κύριος καὶ τοὺς ἀνέδειξε μαθητὲς καὶ ἀποστόλους του. Καὶ αὐτοὶ ἀμέσως, μόλις τοὺς κάλεσε ὁ Κύριος τὰ ἄφησαν ὅλα, καὶ πατέρα καὶ περιουσία καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Τέτοιους ἀνθρώπους θέλει ὁ Κύριος, γιὰ νὰ τὸν διακονήσουν. Ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ τὰ ἀφήσουν ὅλα καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολο, θέλει μεγάλη δύναμη γιὰ νὰ ἀπαρνηθῆ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνο ποὺ μὲ μεγάλο κόπο καὶ ἱδρῶτα τὸ ἀπέκτησε.

Εἶναι φυσικὸ καὶ λογικὸ ὁ ἄνθρωπος νὰ δένεται μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν περιουσία του, καὶ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τὰ ἀφήση. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὰ ἐγκαταλείψη ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ σημαίνει, πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τὴ φύση του, ἔχει μέσα τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ φωτίζει καὶ τὸν ἀνεβάζει ψηλά, ὥστε νὰ γίνεται μαθητὴς καὶ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ τὴν πνευματικὴ δύναμη βρῆκε ὁ Κύριος μέσα στοὺς ἁπλοϊκοὺς αὐτοὺς ψαράδες καὶ τοὺς κάλεσε κοντά του μὲ τὸ θεῖο λόγο του· «Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Καὶ ἀμέσως ὁ λόγος του ἔγινε ἔργο· τὰ ἄφησαν ὅλα  καὶ ἀκολούθησαν τὸ Χριστό, ἔγιναν μαθητές του.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δὲν πέφτει σὲ ἄδειες καρδιές, ἀλλὰ σὲ πλούσιες ποὺ ὁμοιάζουν μὲ τὴν εὔφορη γῆ, ποὺ καρτερεῖ τὸν καλὸ σπορέα νὰ τὴν σπείρη καὶ νὰ δώση καρπὸ πολύ. Ὁ Θεὸς αὐτό ποὺ λέει, αὐτὸ καὶ γίνεται. Καὶ ἐδῶ λέει· «δεῦτε ὀπίσω μου …». Καὶ ἀμέσως ὁ λόγος του γίνεται ἔργο· αὐτοὺς ποὺ καλεῖ, καὶ τὸν ἀκολουθοῦν, χωρὶς κανένα δισταγμό. Τοῦτο σημαίνει πὼς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦταν πανέτοιμοι γιὰ νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ δεχτοῦν τὴ θεία πρόσκληση. Φανερώνει τὴν πίστη ποὺ εἶχαν στὸ Θεὸ καὶ στὰ λόγια τῶν ἁγίων προφητῶν, ὡς Ἰσραηλῖτες ποὺ ἦταν. Πιστεύω στὸ Χριστό, σημαίνει ἀκολουθῶ τὸ Χριστό. Ἐὰν δὲν ἔχω τὴ δύναμη νὰ ἀρνηθῶ τὸν κόσμο καὶ τὰ τοῦ κόσμου πράγματα καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσω, δείχνω πῶς δὲν εἶμαι πιστὸς καὶ καλὸς χριστιανός.

Μ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἁπλοϊκοὺς μαθητές του, καὶ ἄλλους ὀκτώ, ποὺ κάλεσε στὴ συνέχεια ὁ Κύριος, συνολικὰ δώδεκα, γύριζε ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας, ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, καὶ ἀπὸ πόλη σὲ πόλη, κήρυττε τὸ λόγο τῆς Βασιλείας του καὶ γιάτρευε τὶς ἀρρώστιες τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι οἱ ἁπλοϊκοὶ αὐτοὶ ψαράδες τῆς Γαλιλαίας, δὲν πῆγαν σὲ σχολεῖο γιὰ νὰ μάθουν γράμματα, ἀλλὰ φοίτησαν στὸ σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄκουσαν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ στόμα τοῦ Θεανθρώπου, καὶ ἔγιναν οἱ σοφώτεροι τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ἄκουσαν μόνο, ἀλλὰ καὶ εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους τὶς δυνάμεις ποὺ ἐνεργοῦσε ὁ Ἰησοῦς· θεράπευε τὶς ἀρρώστιες τῶν ἀνθρώπων, ἀνέσταινε νεκροὺς καὶ ἔδιωχνε τὰ πονηρὰ δαιμόνια μὲ τὸ θεῖο λόγο του, φανερώνοντας ἔτσι τὴ θεία παντοδυναμία του στοὺς ἀνθρώπους.

Κάλεσε ὁ Κύριος αὐτοὺς τοὺς ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνώριζαν γράμματα, γιατί αὐτοὶ ἦταν ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ κάθε μάταιη γνώση, ἕτοιμοι νὰ δεχτοῦν μέσα τους ὅλη τὴ θεία ἀλήθεια, ὅση μπορεῖ νὰ χωρέση ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἡ θεία ἀλήθεια εἶναι ἄπειρη, δὲν χωρεῖται, ἀλλὰ γεμίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ τὴν δεχτῆ. Αὐτοὶ ἔγιναν τὰ μεγάλα φῶτα τοῦ κόσμου, ποὺ μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀνάστασης ἀπελευθέρωσαν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων καὶ τοὺς ἔφεραν στὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸ Εὐαγγέλιο δὲν κηρύχθηκε χωρὶς κόπο στὸν κόσμο, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἱδρώτα καὶ μεγάλες ταλαιπωρίες τῶν ἁγίων ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ.Ἐκήρυξαν σ᾽ ὅλα τὰ ἔθνη τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

π. Γ.Δ.Σ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10