Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2020

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Θεέ θεῶν καί Κύριε, τρισυπόστατε φύσις, ἀπρόσιτε ἀΐδιε, ἄκτιστε καί τῶν ὅλων, δημιουργέ παντοκράτορ, σοί προσπίπτομεν πάντες, καί σέ καθικετεύομεν• Τό παρόν ἔτος τοῦτο, ὡς ἀγαθός, εὐλογήσας φύλαττε ἐν εἰρήνη, τούς Βασιλεῖς καί ἅπαντα, τόν λαόν σου Οἰκτίρμον» (Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἰνδίκτου)

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε,

Πρώτη τοῦ Νέου Ἔτους, ἀγαπητά μου  καί περισπούδαστα πνευματικά μου παιδιά, τοῦ 2020. Καί ἡ ἁγιοτάτη μᾶς ἐκκλησία ἑορτάζῃ τήν περιτομήν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντα Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐκ πνεύματος Ἁγίου καί τῆς Παρθένου Μαρίας, διά τήν σωτηρία μας, διά τήν λύσιν, τήν ἀπαλλαγήν καί τόν καθαρισμό ἐκ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, τῆς ἀνυπακοῆς πρός τόν Θεόν καί τῆς ὑπακοῆς καί ἐμπιστοσύνης εἰς τόν ἀρχηγόν τῆς ἀνταρσίας καί τοῦ ψευδοῦς, τόν Διάβολον. Ὁ Θεός καί Δημιουργός μας ὑπεσχέθη στόν πρῶτον ἄνθρωπον, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔαν, ὅτι προκόπτοντας εἰς τήν ἀρετήν θά γίνουν Θεοί, ἐάν δέν ἐγένοντο «τό ξύλον τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ». Τό ἀποτέλεσμα; Ἐκείνοι ὅμως ἐπίστευσαν στά ψεύδη καί φροῦδες ὑποσχέσεις τοῦ διαβόλου. Καί ἀντί νά γίνουν Θεοί, ἀποθνήσκουν πνευματικά.

Ἔρχεται λοιπόν, ὁ σεσαρκωμένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ στόν διεφθαρμένο καί ἀποθαμένο πνευματικά κόσμο, τόν βασανισμένον καί τυρρανούμενον ὑπό τοῦ διαβόλου ἄνθρωπον. Ἔρχεται ὁ Θεός νά τόν σώση, νά τόν ἀπαλλάξῃ, διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως Του ἐκ τῆς πλάνης τοῦ διαβόλου ἐμφαντικότατα σημειώνει τοῦτο: Τό Ἅγιον, Ἱερόν καί Σωτήριον γεγονός ὁ θεόπνευστος ὑμνωδός τῆς ἁγιώτατής μας ἐκκλησίας στήν ἔναρξιν τοῦ Νέου Ἔτους «Ὁ διά βρώσεως τοῦ ξύλου, τῷ γένει προσγενόμενος θάνατος, διά Σταυροῦ κατήργηται σήμερον· τῆς γάρ Προμήτορος ἡ παγγενής κατάρα διαλέλυται, τῷ βλαστῶ τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος, ἥν πᾶσαι αἱ Δυνάμεις, τῶν οὐρανῶν μεγαλύνουσι.» (Καταβασία θ΄ εἱρμοῦ 1ης Σεπτεμβρίου). Ὑπάκουων ὡς ἄνθρωπος πλέον ὁ Θεός στόν Μωσαϊκόν Νόμον, σήμερον τήν σάρκα περιτέμνεται, μέ σκοπόν τήν Σταύρωσιν καί τήν Ἀνάστασιν, γιά τήν σωτηρίαν καί τήν ἕνωσίν μας καί πάλιν μέ τόν Θεόν καί πάτερά μας καί Δημιουργόν πάσης τῆς κτίσεως.

Δεύτερον γεγονός σήμερον, ἑορτάζομεν τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Μεγάλου, τοῦ οὐρανοφάντορος καί οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου, ὁ ὁποῖος «ἐφώτισεν ἅπασαν τήν οἰκουμένην…»  μέ τόν θεοδίδακτον λόγον του, μέ τό παράδειγμά του, μέ τήν ἁγίαν κρυστάλλινη καί κατακάθαρον πίστιν του εἰς τόν Θεόν καί τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας. Ἑορτάζομεν «τόν ἐραστήν τῆς Σοφίας» καί ὄχι μόνον ἀλλά καί τόν «προκρίναντα τήν πρός Θεόν συμβίωσιν». Τόν Μέγα Βασίλειον ἑορτάζομεν ὁ ὁποῖος «τά γάρ σαρκός πάθῃ, ἐγκρατείας πόνοις, σέ αὐτῷ περιελόμενος, καί θείαν μελέτη Νόμον ἀδούλωτον τῆς ψυχῆς τηρήσας τό ἀξίωμα, ἀρετῆς περιουσία ὅλης τῆς σαρκός τό φρόνημα καθυποτάξας τῷ πνεύματι» (Δοξαστικόν Μ. Ἑσπερινοῦ 1ης Ἰανουαρίου).

Μένει εἰς τόν αἰώνα ὁ ἅγιός μας, δοξάζεται, μελετῶνται καί σπουδάζονται τά ἔργα του παγκοσμίως ἕως τήν σήμερον. Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἑξαημέρου δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὁ λογός του πρός τούς νέους πῶς μποροῦν μέ σύνεσιν καί σοφίαν μελετῶντες τήν φιλοσοφίαν τῶν ἀρχαίων προγόνων μας νά ὠφελοῦνται. Κάνοντας χρῆσιν καί παρομοιάζοντας πάντας ὡς μέλισσες, οἱ ὁποῖες πετοῦν ἐπάνω ἀπό ὅλα τά ἄνθη ἐπικάθηνται μόνον σέ ἐκεῖνα τά ὁποία θά τούς δώσουν τό χρήσιμον γιά τό μέλι καί τό ἀπαραίτητον διά τό κερί. Μελετοῦν τά μαθηματικά του, τούς ρητορικούς του λόγους, τήν ἐρευνητικήν του διάστασιν εἰς τήν ἀστρολογίαν καί πλεῖστα ὅσα ἀκόμη βεβαίως, δέν διδάσκονται στά ἑλληνικά τῆς πατρίδος μας σχολεία καί Πανεπιστήμια, ἀλλά στούς ἄλλους λαούς καί τά Πανεπιστήμια τους. Αὐτόν τόν Μέγα διδάσκαλον καί τῆς τρισηλίου θεότητος φωστήρα ψάλλομεν καί δοξολογοῦμεν καί ὡς ὑπόδειγμα πνευματικόν προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας πρός μίμηση.

Ἀλλά καί Τρίτον γεγονός ἑορτάζομεν, τήν ἀρχήν τοῦ Νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος Κυρίου, τό Νέον Ἔτος τό 2020. Ἐδῶ οἱ ἑρμηνεῖες, οἱ θέσεις καί οἱ ἀντιλήψεις ἑνός ἑκάστου, πέρνουν διάστασιν μέ ἀποτέλεσμα καί σύγκλησιν ὅτι ὁ χρόνος εἶναι θεΐκη δύναμις, δαιμονοποιεῖται μέ ἀρνητικά ἤ καί θετικά ἀποτελέσματα!!

Πλανῶνται δυστυχῶς οἱ μακράν τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας «πλάνην οἰκτρά πλανῶνται» διότι ὁ χρόνος καί οἱ καιροί εἶναι στήν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ καί κατά προέκτασιν καί τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό ἐμᾶς, καί τίς συμπεριφορές, τίς πράξεις καί τίς παραλήψεις μας καταγράφει ἡ Ἱστορία καί τά γεγονότα, θετικά καί ἀρνητικά στό διάβα τοῦ χρόνου. Ἡ Ἱστορία ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἄνευ ἀντικείμενον, δέν ἔχει ὑπόσταση. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ πολέμους καί ἀκαταστασίες, καταστρέφει τήν φύσιν πού εἶναι ἡ περιουσία καί ἡ ζωή του. Ὁ ἄνθρωπος κατασκευάζει ὅπλα, σκοτώνει, ληστεύει! Γίνεται ἀπάνθρωπος, κτηνώδης καί θηριώδης γιά τόν συνάθρωπό του. Ὅλα ὡς δικαιολογίες εἶναι φλυαρίες καί τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας ἐμπνεύσεις καί σοφίσματα. Αὐτοεξευτελιζόμεθα ἀφοῦ, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τά δικά μας ἀνομήματα τά  ἀποδίδομεν σέ ἀνύπαρκτα πράγματα, στήν φύση, στό χρόνο καί σέ ἀλλά παρόμοια καί παρεμφερῆ.

Ἀγώνας χρειάζεται καθημερινῶς ἀδελφοί μου πρός ἀποβολήν τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί ἐγωκεντρισμοῦ μας, τῆς φιλαυτίας μας καί τῆς φιλαρχίας μας, διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, διά τῆς περισυλλογῆς καί τῆς ταπεινώσεως.

Ἐμπρός λοιπόν, ξεκινήσατε τό Νέον Ἔτος κάμνοντας τόν Σταυρόν σας, πού εἰνα τό ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου.

Ξεκινήσατε τό Νέον Ἔτος μπολιασμένοι στόν Χριστόν, τήν ἐλπίδα, τήν σωτηρία καί τήν Εἰρήνη.

Ξεκινήσατε τό Νέον Ἔτος στήν ἀγκαλιά τῆς Μεγάλης Μητέρας μας τήν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν τοῦ Γένους μας;

Ξεκινήσατε τό Νέον Ἔτος χέρι- χέρι μέ τόν Ἅγιο Βασίλειο καί ὅλους τούς ἁγίους μας, τούς πρεσβευτάς στόν θρόνον τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καί μή φοβάσθε, «εἰ Θεός μεθ΄ ἡμῶν οὐδείς καθ΄ ἡμῶν». Χρόνια πολλά, εὐλογημένος καί ἁγιασμένος ὁ Νέος χρόνος.

 

Ὁ πνευματικός Σας Πατέρας, ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Σας.

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10