Ποιμαντορική Εγκύκλιος Για Το Αγέννητο Παιδί 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΠΑΙΔΙ 2019

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος αὐτήν τήν Κυριακή, Κυριακή δηλαδή μετά τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν ἀφιέρωσεν εἰς τό ἀγέννητον παιδί. Ἡ Ἁγία Γραφή εἰς τό βιβλίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης σημειώνει μετ’ ἐμφάσεως «Καί ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον χοῦν ἀπό τῆς γῆς, καί ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς, καί ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχῆν ζῶσαν» (Γεν. β,7).

Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα τά ἰδιώματά Του, τήν ἁγιότητα, τήν ἀγάπην κ.λ.π καί ἐπί πλέον τήν αἰωνιότητά Του.

Γιά νά κατανοηθοῦν ὅμως ὅλα αὐτά τά χαρίσματα καί νά γίνουν ὕπαρξη καί βίωμα πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῆ τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅμως ὡς μιά ἀκαθόριστον ὀντότητα, ἀσύληπτον καί ἀκατανόητον, ἀλλά ὡς τόν ἐκπεφρασμένον Θεόν εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεσαρκωμένου Υἱοῦ καί Λόγου Του τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ. Τότε καί μόνον τότε ἡμπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά συλλάβῃ καί νά συνειδητοποιήσει τήν ἁγίαν καί μοναδική του ὕπαρξιν σέ σχέσιν μέ τήν ὑπόλοιπην κτήσιν καί δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικά δέν ἔχει καμμίαν ἀξίαν ἤ μᾶλλον προσπαθεῖ μόνος του, προβάλλοντας μόνο τό ἐγώ του καί ἀπορρίπτοντας τόν συνάνθρωπό  του. Καί τό ἀποτέλεσμα; Τό Μηδέν, δηλαδή οὔτε ἁγιότης, οὔτε θέωσις, οὔτε αἰωνιότης. Ἀφαιρεῖ τήν ζωή ὁ ἄνθρωπος χωρίς προβληματισμό, χωρίς ἔλεγχο συνειδήσεως καί ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ στόν Δεκάλογο «οὐ φονεύσεις» διαγράφεται. Βεβαίως ὑπάρχει ὁ ποινικός νόμος πού ἀπαγορεύει τόν φόνο ὡς κακούργημα ἀλλά μᾶλλον καί μᾶλλον λειτουργεῖ πλέον ὡς τύπος.

Ἐξ αἰτίας καί συνωδᾶ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρνητικῶν, τῆς ἄνευ Θεοῦ φιλοσοφίας καί συμπεριφορᾶς τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου τοῦ ὑλιστικοῦ καί σαρκολάτρη, τοῦ μηδενιστῆ καί ἀλλαζόνα καί ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν ἀξίζει τίποτα, ἀλόγιστα καί ἄνευ ἀναστολῶν καθημερινά χιλιάδες ἔμβρυα τά ὁποῖα κυοφοροῦνται στίς μήτρες τῶν γυναικῶν θανατώνονται, ἀποβάλλονται ἀπό ἀσυνείδητους καί χρηματολάτρας ἰατρούς καί μέλλουσες μητέρες. Χιλιάδες ἀνυπεράσπιστες ψυχές πετιοῦνται στούς κάδους τῶν ἀχρήστων. Φοβερόν ἀλλά ἀληθινόν. Καί οὐδείς νόμος λειτουργεῖ γιά αὐτό τό εἰδεχθές καί ἀπαίσιον καί ἰδιώνυμον κακούργημα.

Σήμερα στήν ἐποχή μας στήν ἐποχή τοῦ Ὀρθολογισμοῦ ζητεῖται ἡ γνώμη τῆς ἐπιστήμης. Καί τί ἀπαντᾶ ἡ Ἐπιστήμη; Ὅτι τάχα τό κυοφορημένο ἔμβρυο δέν εἶναι «ἀκόμα ἄνθρωπος».

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως διακηρύσσει πώς ἡ ζωή ἀρχίζει «ἐξ ἄκρας συλλήψεως». Ἡ ἄμβλωση νοεῖται ὡς ἁμαρτία, ἀστοχία πού ἐμποδίζει ἤ καί ματαιώνει τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν θέωση, ἀφοῦ ἔμπρακτα ἀρνεῖται νά συνεργαστεῖ στό δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Στούς καιρούς μας ἔχει μεγαλυτέραν ἀξίαν ὁ σκύλος καί ἡ γάτα καί χάριν αὐτῶν ἔχουν συσταθεῖ Σύλλογοι φιλόζωων ἔχοντας τήν στήριξη τοῦ νόμου καί τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν. Ὅμως γιά τόν κυοφορούμενον ἄνθρωπον, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν θεούμενον καί κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλασθέντα ἰσχύει τό λατινικό ρητό «Ηomo homini lupus» «ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο λύκος». Καί ὁ μεγάλος Ρῶσος φιλόσοφος Ντοστογιέφσκι ἔγραψεν «χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται».

Ἀδελφοί μου, Πατέρες καί Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει ὄχι μόνον ἐξ αἰτίας τῆς ὑπογεννητικότητας καί τῶν χιλιάδων φόνων – ἐκτρώσεων, ἀλλά διότι δέν ἔχει στό σκάφος τῆς πορείας ἀρχόντων καί ἀρχομένων τόν ἀρχηγόν τῆς Ζωῆς τόν Χριστόν, τόν Γεννηθέντα, Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα, τήν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν τήν Παναγία μας καί μεσίτες τούς Ἁγίους μας. Καί ἀφοῦ δέν μετανοοῦν οἱ Νεοέλληνες γιά τόν ξεπεσμό αὐτόν, δικαιολογοῦνται ρίχνοντας σέ ἄλλους καί σέ ἄλλα τό φταίξιμο. Καιρός γιά ἐπιστροφή, καιρός γιά ἀπόταξη τοῦ ἐγώ καί τῆς σαρκολατρίας μας. Καιρός γιά σεβασμό σέ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν πρό Χριστοῦ «ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν» καί μετά Χριστοῦ «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγίαν καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερίαν».

Μόνον ἔτσι θά σωθῆ ἡ πατρίδα μας.

 

Ὁ πνευματικός Σας Πατέρας, ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Σας.

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10