ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Μτθ. α΄ 1-25)

 

Μέ τρία ὀνόματα, ἀγαπητοί μου, καθώς τό ἀκούσαμε σήμερα, ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, εἰσάγει στόν κόσμο τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεῖο Λόγο. Τό ἕνα εἶναι τό ὄνομα Χριστός, πού θέλει νά πεῖ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ, προορισμένος καί ἀπεσταλμένος ἐπίσημα στόν κόσμο. Χρισμένοι ἦταν οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ, πρόσωπα ἱερά, ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Τό δεύτερο εἶναι τό ὄνομα Ἰησοῦς, τό ὄνομα πού δόθηκε ἀπό τόν Ἄγγελο καί στόν εὐαγγελισμό καί τώρα «κατ΄ ὄναρ» στόν Ἰωσήφ· «καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν». Τό Ἰησοῦς εἶναι ὄνομα ἑβραϊκό, πού στά ἑλληνικά θά πεῖ σωτήρας καί φανερώνει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τό τρίτο εἶναι τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, πού ἑρμηνεύεται «μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός», καί φανερώνει ὅτι ὁ Χριστός Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός μαζί μας.

Δύο γενεαλογικοί κατάλογοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βρίσκονται στά ἱερά Εὐαγγέλια. Ὁ ἕνας εἶναι τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου, αὐτός πού ἀκούσαμε σήμερα. Ἀρχίζει ἀπό τόν Ἀβραάμ, πού εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Ἑβραίων καί κατεβαίνοντας φτάνει μέχρι τόν Ἰησοῦ Χριστό . Ὁ ἄλλος εἶναι τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ ἀρχίζει ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό κι ἀνεβαίνοντας φτάνει στό Θεό. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ κατάλογος τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ἄλλος εἶναι ὁ κατάλογος τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Γιατί καί τά δύο μαζί εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός καί ἄνθρωπος. Θεάνθρωπος εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ὁ Θεός πού ἦρθε στόν κόσμο «σάρκα προσλαβόμενος», καθώς ψάλλει ἡ Ἐκκλησία· ἦρθε στόν κόσμο, χωρίς νά πάψει νά εἶναι Θεός, κι ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά θεώσει, τόν ἄνθρωπο.

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μέ τό μακρύ γενεαλογικό κατάλογο, πού βάζει στήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου, ἕνα σκοπό ἔχει: νά δείξει πώς ἐκεῖνος πού γεννήθηκε ἀπό τήν παρθένο Μαρία «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» εἶναι ὁ Μεσσίας, ἐκεῖνος δηλαδή πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός στούς πρωτοπλάστους.

Ποτέ βέβαια καί μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ὁ Θεός δέν ἔπαψε νά εἶναι στόν κόσμο, μά ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θείου Λόγου εἶναι εἰδική ἐνέργεια καί ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου αὐτό εἶναι τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, καθώς τό ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία. Τώρα ὁ Θεός, ὄχι σάν συντηρητής καί κυβερνήτης τοῦ κόσμου, πού εἶναι «πανταχοῦ παρών» καί «ἐργάζεται ἕως ἄρτι», ἀλλά σάν ἄνθρωπος ἔρχεται στή γῆ, γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου. «Ἐνοικεῖ καί ἐμπεριπατεῖ» ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, γιά νά τούς σώσει μέ τή διδαχή του, μέ τό πάθος του καί μέ τήν ἀνάστασή του.

Ἀλλά ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί πῆρε τό ὄνομα Ἰησοῦς, πού θά πεῖ Σωτήρας, ἐπειδή ἀκριβῶς ἦρθε γιά νά σώσει τούς ἀνθρώπους «ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Μία ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων εἶναι αὐτή, κι ἴσως ἡ πιό μεγάλη, ὅτι δηλαδή δέν βλέπουν τίποτε ἄλλο παρά πῶς θά κερδίσουν τόν κόσμο καί πῶς θά μοιράσουν τάχα δίκαια τή γῆ.

Ὅλα τά περιστατικά τῆς Θείας Γεννήσεως, ἡ ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ νηπίου πού γεννήθηκε στή Βηθλεέμ ἀπό τήν παρθένο Μαρία, τά λόγια τοῦ Ἀγγέλου, γιά τήν καταγωγή καί τή φύση τοῦ παιδιοῦ καί ὁ ὑπερφυσικός καί ἀνερμήνευτος τρόπος τῆς συλλήψεώς του, ὅλα πείθουν ὅτι «μεθ΄ὑμῶν ὁ Θεός» εἶναι ἡ αὐτοπρόσωπη ἔλευση καί παρουσία τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Τό Ἐμμανουήλ δέν φανερώνει τήν πρόνοια καί τήν προστασία τοῦ Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τόν ἴδιο τό Θεό ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· τό Ἐμμανουήλ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐκπλήρωση ἐκείνου πού λέει ὁ Θεός στήν παλαιά Διαθήκη· «ἐνοικήσω ἐν΄αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω», δηλαδή, θά κατοικήσω καί θά περπατήσω μαζί τους. Τό Ἐμμανουήλ δέν εἶναι μία κατάσταση πραγμάτων, ἀλλά ἡ παρουσία ἑνός προσώπου· ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Θείου Λόγου στή γῆ μέ τό ὄνομα Χριστός Ἰησοῦς ὁ Ἐμμανουήλ.

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ὁ σωτήρας, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ποιά μᾶς μένει ἀμφιβολία γιά τή σωτηρία μας; Ποιός λόγος ἀδυνατεῖ στό Θεό; «Οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῶ πᾶν ρῆμα». Ποιά πράξη εἶναι ἀδύνατη στό Θεό; «Πάντα δυνατά ἐστι παρά τῷ Θεῶ». Ἤ μή καί δέν θέλει ὁ Θεός τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων; «Ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι». Καί μπορεῖ λοιπόν καί θέλει ὁ Θεός νά σώσει τούς ἀνθρώπους «εἰς τό παντελές». Καί νά τώρα, γί΄αὐτό τό σκοπό ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Ἐμμανουήλ, «ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ΄ἠμῶν ὁ Θεός».

Αὐτό εἶναι ἕνα γεγονός καί μία πραγματικότητα, πού μᾶς γεμίζει θάρρος καί ἐλπίδα στή ζωή καί στόν ἀγώνα μας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Μπροστά σ΄αὐτό τό γεγονός, ὁ Ἀπόστολος ἀναφωνεῖ γεμάτος πεποίθηση·«Εἰ ὁ Θεός μεθ΄ἡμῶν, τίς καθ΄ἡμῶν;», δηλαδή, ἄν ὁ Θεός εἶναι μαζί μας ποιός μπορεῖ νά εἶναι ἐναντίον μας; Ποιόν φοβούμαστε καί ποιός μπορεῖ νά μᾶς κάνει κακό; Κι ὅταν ἔχουμε τό Θεό μαζί μας, τί ἄλλο μᾶς λείπει, καί τί τάχα χρειαζόμαστε ἀπό τούς ἀνθρώπους; Πιό πάνω ἀπ΄ ὅλα, πού ἔχουμε νά ζητήσουμε, εἶναι ὁ πόθος καί ἡ δίψα τῆς σωτηρίας. Ὅ,τι μοχθοῦμε κι ὅ,τι πάσχουμε ὅλα εἶναι γιά τή σωτηρία, ἄν καί πολλές φορές χάνουμε τό σκοπό μας καί ζητοῦμε  τή σωτηρία σέ ξένους δρόμους καί τήν ἀνταλλάζουμε μέ ἄλλα ἀγαθά.

Εἶναι ρητός ὁ λόγος στή Θεία  Γραφή, λόγος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό στόμα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου·«οὐκ ἐστιν ἐν ἄλλω οὐδενί ἡ σωτηρία….» , δηλαδή, σέ κανέναν ἄλλο δέν ὑπάρχει ἡ σωτηρία παρά μόνο στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἄς κλείσουμε τό κήρυγμα μέ τόν ὕμνο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα, ἐκεῖνον πού τόν ἀκοῦμε κάθε βράδυ στό Μεγάλο Ἀπόδειπνο τῆς Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Μεθ΄ἡμῶν ὁ Θεός……», ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Ἄς τό ἀκούσουν κι ἄς τό μάθουν ὅσοι εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς καί οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως. Ἡ ἰσχύς καί ἡ δύναμή τους θά πέσει· κι ἄν φαίνεται πώς νίκησαν καί κυριαρχοῦν, θά ἔρθει μία ὥρα καί θά πέσουν καί θά εἶναι σάν καί νά μήν ὑπῆρξαν· ὁ Κύριος δέν θά ἀφήσει νά γίνουν οἱ σκοποί τους καί θά ματαιώσει τά σχέδιά τους. «Μεθ΄ἡμῶν ὁ Θεός…», ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Γεννήθηκε σέ μας παιδί, πού εἶναι «ὁ πρό αἰώνων Θεός» καί «ὁ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος», πού ἦρθε ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ἐκπληρώσει τή βουλή τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ σωτηρία μας. Ἡ εἰρήνη, πού κομίζει σ΄ἐκείνους πού θά τόν δεχτοῦν, εἶναι ἀπεριόριστη·«τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἐστιν ὅριον». Ἡ παρθένος συνέλαβε καί γέννησε υἱό καί τό ὄνομά του εἶναι Ἐμμανουήλ, «ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μέθ΄ἠμῶν ὁ Θεός». Ἀμήν.

π. Χ.Δ.Δ

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10