Εγκύκλιος Θεοφανείων

Εγκύκλιος

επι τοισ Αγιοις Θεοφανείοις

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.

Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι».

Μέγα τό Μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό ὁποῖο λαμπρῶς καί πνευματικῶς ἑορτάσαμεν, ἡ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή Θείαν Γέννησιν.

Μέγα, μᾶλλον καί μέγιστον τό Μυστήριον πού ἑορτάζομεν σήμερον, τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἤ μᾶλλον τῆς Θεοφανείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁ Τριαδικός Θεός ἀποκαλύπτεται. Γίνεται ὁρατός ὁ ἀόρατος. Ὁ ἄσαρκος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ σεσαρκωμένος εἰσέρχεται στόν Ἰορδάνη γιά νά συντρίψη τάς κεφαλάς τῶν ἐμφολεύοντων δρακόντων. Ἐμφαντικώτατα σημειώνει τοῦτο τό μυστήριον ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος: «Σύ καί τά Ἰορδάνεια ρεῖθρα ἀγιάσας, οὐρανόθεν καταπέμψας αὐτοῖς τό Πανάγιον Σου Πνεῦμα καί τάς κεφαλάς τῶν ἐκεῖσε ἐμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων».

Ὁλόκληρος ἡ Ἁγία Τριάδα φανερώνεται στόν Ἰορδάνη ποταμό. Φοβᾶται ἡ φύσις στήν θέα Της καί ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω θεωρῶν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον «ἐν εἴδη περιστερᾶς κατερχόμενον καί περιϊπτάμενόν σοι». Ὁ Ἰορδάνης ποταμός ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω, «ὁρῶν τόν ἀόρατον ὁραθέντα», τόν Κτίστην σαρκωθέντα, τόν Δεσπότην λαβόντα μορφήν δούλου. ΝΑΙ! Προσλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση ἐκ τῶν Ἁγίων αἱμάτων τῆς Παναγίας Μητέρας μας γιά τήν δικήν μας σωτηρίαν, διά τήν ἰδικήν μας ἀναγέννησιν καί κάθαρσιν ἀπό τό προπατορικόν ἁμάρτημα. Ὁποία συγκατάβασις καί φιλανθρωπία! Ὁποία φιλαλληλία! Ὁποία ταπείνωσις καί θυσιαστική ἀγάπη!

Τίθεται ὅμως ἐπιτακτικῶς τό ἐρώτημα: ὁ σημερινός ἄνθρωπος τῆς ὕλης τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ, τῆς ἡδονῆς καί σαρκολατρείας συνειδητοποιεῖ ὅλα αὐτά τά σωτήρια, ὅλες αὐτές τίς θεῖες δωρεές; Μᾶλλον ὄχι. Τό βεβαιοῦν τά γεγονότα. Εἶναι ἀψευδῆ μάρτυρες τῆς ἀληθείας. Τό βεβαιοῦν τά παντοειδή ἐγκλήματα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ κώδικος, τόσον στήν χώρα μας ὅσον καί σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον. Πόσον μᾶς λυπεῖ ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ χώρα τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, ἡ χώρα πού ἔδωσε πολιτισμόν, σοφίαν, τέχνην, εὐγένεια καί τό ἀγαθόν τῆς δημοκρατίας, ἡ χώρα αὐτή νά ἔχῃ μετατραπῆ σέ ἕνα ἀπέραντο ἐκκολαπτήριον τῶν πάσης φύσεως ἐγκλημάτων.

Καί γιατί ὅλα αὐτά; Διότι ἐγκατάλειψε τόν Θεόν, «τόν προσφέροντα πᾶν δώρημα τέλειον», τόν ἀγαθοποιόν Θεόν, τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους.

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἐξόδους στά σημερινά ἀδιέξοδα μόνον ὁ Κύριος μας, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζόμενος εἶναι σέ θέση νά προσφέρει καί νά ὑποδείξει. Ἡ ἱστορία καί πορεία τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι στά χέρια Του, μᾶς τά προσφέρη καί ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἐάν ἐλεύθερα καί ἀβίαστα, ὡς ὁ ἄσωτος υἱός ἐν ταπεινώσει, τοῦ δώσουμε καί τά δικά μας. Εἶναι βρώμικα; Ἐκεῖνος θά τά καθαρίση. Εἶναι ἐγκληματικά; Ἐκεῖνος θά τά ἁγιάση. Τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατον, στόν μόνον δυνατόν, ἀθάνατον καί αἰώνιον.

Πολλές εἶναι οἱ προσφερόμενες εὐκαιρίες ἐκ μέρους τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας Του, τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας Του διά τῶν ἑορτῶν τῶν Δεσποτικῶν, τῶν Θεομητορικῶν καί τῶν Ἁγίων. Ὅλες ὑπενθυμίζουν τήν ἔνθεον καταγωγήν μας ἀλλά καί τόν οὐράνιον προορισμόν μας.

Πολλές οἱ εὐκαιρίες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀποδέκτη, τόν ἄνθρωπο, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. «Εἶδες τόν συνάνθρωπον σου; Εἶδες τόν Θεόν σου», σημειώνουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Πόσοι ἀδελφοί μας γνωστοί – ἄγνωστοι στίς μέρες μας ὑποφέρουν καί στεροῦνται τά πλέον καί πλέον ἀπαραίτητα; Πολλοί.

Εἶναι πολλά καί τά νέα παιδιά πού θέλουν νά σπουδάσουν καί στεροῦνται τά ἀπαραίτητα γιά ἕνα φροντιστήριο, γιά τήν προμήθεια κάποιων ἀπαραιτήτων βοηθημάτων.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι παροῦσα; Δίδει τό παρόν ὁ εὐλογημένος της λαός;

Βεβαιώτατα. Μέ τό «Κοινωνικόν Φροντιστήριον», στό ὁποῖο διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς ἐκπαιδευτικοί μέ εὐγένεια ψυχῆς, μέ θυσιαστική ἀγάπη, μέ προσφοράν φιλαλληλίας καί φιλανθρωπίας στά νέα παιδιά.

Χάριν αὐτῆς τῆς θεαρέστου προσπαθείας, ἡ ὁποῖα ἔχει ἀποδέκτη τό παιδί, τό μέλλον τῆς χώρας, θά περιαχθῆ δίσκος γιά ἔξοδα πέραν τῆς διδαχῆς, τά ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα. Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, νά συνδράμητε μέ τήν καρδιά σας. Εἶναι τά παιδιά μας, εἶναι τό αὔριον τῆς χώρας μας, καί νά γνωρίζετε ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς Κύριος καί ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθεῖς ἐκατονταπλασίονα τά ἀποδίδει.

Εὔχομαι πατρικῶς καί ἀρχιερατικῶς ὁ ἐν Τριάδι φανείς Θεός νά κατακλύση τίς καρδιές μας μέ τήν χάριν Του, ὥστε ὁ νέος χρόνος νά εἶναι εἰρηνικός καί σωτήριος καί τά ἁγιασμένα νερά τοῦ Ἰορδάνου νά μᾶς καθαρίζουν ἀπό τήν λέπρα τῆς ἁμαρτίας.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10