Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ποιμαντορικη Εγκυκλιος

επι τῳ Νεῳ Ετει 2019

Ἀδελφοί καί Πατέρες, Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε καί ὑπερούσιε, ἡ εὐχή τῆς ποιμενούσης Ἐκκλησίας, κατά τήν τελετήν τῆς Δοξολογίας, ἀπευθυνόμενη πρός Τόν Τριαδικόν Θεόν καί ἀναγνωρίζουσα ὡς τήν ἀρχήν τῶν πάντων, λέγει καί σημειώνει: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῆ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος». Ἀναγνωρίζεται, λοιπόν, ὁ Θεός ὡς ἐξουσιαστής τοῦ χρόνου καί τῶν αἰώνων, καί ὄχι μόνον ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Σαββάτου· «κύριος γάρ ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου» (Μτθ. ιβ΄, 8). Καί ὁ ἄνθρωπος, αὐτό τό τέλειον ὄν, αὐτή ἡ μοναδική, λογική ὕπαρξις (σέ σχέσι μέ ὅλον τόν ὑπόλοιπον κόσμον) ποίαν θέσιν ἔχει καί πρός τί ἡ παρουσία του;

Ὅλες τίς ἀπαντήσεις καί μέ κάθε λεπτομέρεια τίς προσφέρει, τίς ἀποκαλύπτει καί τίς διδάσκει τό Αἰώνιον Βιβλίον, ἡ Ἁγία Γραφή, πού λέγει ὅτι, πρῶτον: δημιουργός καί κτίστης οὐρανοῦ καί Γῆς εἶναι ὁ αἰώνιος καί ἄναρχος Θεός, ὁ ἐπέκεινα τοῦ χρόνου, τοῦ Ὁποίου ἡ Βασιλεία δέν ἔχει τέλος, «Οὗ τῆς Βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» κατά τό Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας. Καί δεύτερον, αὐτῆς τῆς κτίσεως, αὐτῆς τῆς δημιουργίας Βασιλέα καί Κύριον ἀλλά καί φύλακα καί διαχειριστήν ἔβαλεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, τό μοναδικόν λογικόν ὄν, τό «κατ’ εἰκόνα» δημιούργημά του, «καί ἔθεσεν αὐτόν (τόν ἄνθρωπον) ὡς Βασιλέα τῆς κτίσεως τοῦ ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν». Ὁποῖα τιμή καί εὐλογία: τό κτίσμα πληρεξούσιος τοῦ Θεοῦ! Ὁποῖα ἐμπιστοσύνη!

Καί θά διερωτηθῆτε: τί σχέσιν ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τήν ἡμέραν, δηλαδή τήν εἴσοδον εἰς τό Νέον Ἔτος 2019; Ἀπλή καί σύνθετος ἡ ἀπάντησις. Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν σχέσιν μέ τόν Θεόν καί τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας εὔχονται σήμερα «Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, τό δέ Νέον Ἔτος νά εἶναι εἰρηνικόν καί σωτήριον» διότι γνωρίζουν ὅτι ἀρχηγός τῆς σωτηρίας καί τῆς εἰρήνης εἶναι ὁ τριαδικός Θεός. Ἀπ’ Αὐτόν ἐξαρτῶνται καί ἀναμένουν ἐν προσευχῇ, μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει «πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν

καταβαῖνον». Ἀναγνωρίζουν ὅτι «τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός» καί «ὅτι ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν». Οἱ πολλοί, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι χωρίς Θεό, τί κάνουν; Ὁ χρόνος γι’ αὐτούς ἔχει θεοποιηθεῖ καί εἰδωλοποιηθεῖ, ὅπως καί ἡ φύσις καί τά πάντα τά ἐν αὐτῇ, καί ἄρα, εὐτυχία ἤ δυστυχία, εἰρήνη ἤ ἀκαταστασία, πτωχεία ἤ πλούτος καί ὅλα τά ἀγαθά ἐξαρτῶνται ἀπό τόν χρόνον ἤ ἀπό μαγικές δυνάμεις! Καί πολλά ἄλλα, ἀκόμη, φλύαρα καί ἰδεοληπτικά, τά ὁποία δέν τιμοῦν τόν ἄνθρωπον ὡς ἀξία καί δημιουργία τοῦ Πανάγαθου τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος διαγράψῃ τόν Θεόν ἀπό τήν καρδιά του μυθοποιεῖ τόν ἐαυτόν, θεοποιεῖ τό ἐγώ του καί ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά. Τό ἀποτέλεσμα; Νά κατεβαίνῃ στά μάτια τοῦ Θεοῦ, νά γίνεται ἀπάνθρωπος, νά μή προσφέρει τό ἀγαθόν, τό καλόν καί ὡραῖον στόν συνάνθρωπον του καί στήν κοινωνία, νά μήν ἀναδεικνύεται εἰς προσωπικότητα· «εἰς μάτην κοπιάζει» κατά τήν Ἁγία Γραφή. Μαζί, ὅμως, μέ τόν Θεόν ἀναβαίνει, ἀναγνωρίζεται ἀπό τόν Θεόν καί ἀπό τούς ἀνθρώπους, γίνεται χρήσιμο ἐργαλεῖο καί εὐεργέτης τῶν συνανθρώπων του σέ ὅλους τούς χώρους τῆς καθημερινῆς ἀναστροφῆς. Φωτίζει ὁ Θεός γιά τήν ἀσφάλεια καί προαγωγή τοῦ δημιουργήματός του, τοῦ ἀνθρώπου· καί βέβαια μέσα στόν χρόνο καί ὄχι διά τοῦ χρόνου!

Ἑορτή, σήμερον, λαμπρά καί πανεφρόσυνος, ἑορτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ θεοπνεύστως ἑρμηνεύσαντος τήν Ἑπταήμερον δημιουργίαν, τοῦ συγγράψαντος τήν Θείαν Λειτουργίαν καί πλεῖστα ὅσα ἁγία, ἱερά καί σωτήρια, διδακτικά καί ψυχοφέλημα διά τόν ἄνθρωπον. Μᾶς προσεγγίζουν ὅλα αὐτά; Μᾶς ἀπασχόλησαν ἔστω εἰς τό ἐλάχιστον ἤ παρασυρόμεθα εἰς τόν πειρασμόν καί τήν διακωμώδησιν τοῦ Ἁγίου μέ ὅλα τά ἄσχετα τῆς προσωπικότης του;

Ἀδελφοί μου, ὁ Θεός εἶναι καί τοῦ χρόνου καί τοῦ ἀνθρώπου κυρίαρχος. Ὁ Θεός ἔβαλε τόν ἄνθρωπο μέσα στόν χρόνο ὥστε νά τόν διαχειρίζεται μέ σεβασμό, νά πράττει ἔργα ἀγαθά ἐπ’ ὡφελείᾳ τῶν συνανθρώπων του, ἔργα εὐλογημένα ἀπό τόν Θεόν διά τόν ἁγιασμόν καί τήν σωτηρίαν ὅλων· «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί…» σημειώνει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος (Εφεσ. ε΄, 16).

Κατακλείων, εὔχομαι, σύν Θεῷ, ὁ Νέος Χρόνος νά φέρη πᾶν ποθητόν καί εἰρηνικόν καί σωτήριον στίς καρδιές σας, στήν οἰκογένειά σας, στήν πορεία σας.

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10