Εγκύκλιος Χριστουγέννων

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

 

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ

Επι  τῃ  Εορτῃ  τησ  του  Χριστου  Γεννησεωσ

 

 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.

Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.

 

 

Χαρμόσυνα καί πανηγυρικά, ἀγαπητά μου παιδιά, θά ἠχήσουν καί πάλι οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν σέ πόλεις καί χωριά ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς, γιά νά διαλαλήσουν τό θεϊκό, ἅγιο καί κοσμοσωτήριο μήνυμα ὅτι γίνεται ἄνθρωπος, ὅτι προσλαμβάνει ὅλην τήν ἀνθρώπινην φύσιν· ὁ Θεός γίνεται ἕνας σάν καί ἐμᾶς, παρ’ ἐκτός ἀμαρτίας, γιά νά μᾶς σώσῃ, γιά νά ἀποπλύνῃ μέ τό Τίμιον αἷμα Του, μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του τό προπατορικό ἀμάρτημα, τήν πτώση δηλαδή τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς.

Τί σημαίνει ἀνυπακοή; Ὁ Θεός τούς ὑποσχέθηκε ὅτι θά γίνουν Θεοί ἐάν τηρήσουν τίς ἐντολές Του. Ἐκεῖνοι, ὅμως, παρήκουσαν τόν Θεόν, περιφρόνησαν τήν ἀγάπη, τά θεία χαρίσματα καί τίς ὑποσχέσεις Του κι ἐμπιστεύτηκαν τά πλάνα λόγια τοῦ διαβόλου· βιάστηκαν νά γίνουν Θεοί χωρίς τόν Θεόν καί ἀντ’ αὐτοῦ ἔγιναν, θεληματικῶς, ἀπόβλητοι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς εὐλογίας Του, ἀμαύρωσαν τό «κατ’ εἰκόνα» καί ἔγιναν ὄργανα καί πιόνια στά χέρια τοῦ Διαβόλου καί τῆς ἀμαρτίας.

Νά, λοιπόν, γιατί κτυποῦν οἱ καμπάνες. Προσκαλοῦν τούς πιστούς καί ὅλους τούς ἀνθρώπους νά προϋπαντήσουν, νά καλωσορίσουν τόν γέννηθέντα, τόν σάρκα λαβόντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος κατέρχεται στήν γῆν γιά νά μᾶς ἀναγεννήσει· «γίνεται Αὐτός ἄνθρωπος γιά νά μᾶς κάνει Θεούς κατά χάριν», ὅπως σημειώνουν οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαιτέρως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Μεγάλος ὁ λόγος καί ἀσύλληπτος. Ναί, ἀσύλληπτος! Ἐμεῖς νά γίνουμε θεοί; ΝΑΙ. Ὁ Θεός μᾶς ἔπλασεν «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Του». Τί σημαίνει αὐτό; Χρησιμοποιώντας ὁ ἄνθρωπος τίς πνευματικές δωρεές, τις δυνάμεις καί τίς ἠθικές χάριτες, πού τοῦ ἔβαλε ὁ Θεός, δύναται νά προχωρήσῃ ἀπό τήν φυσική ἁγιότητα καί ἠθική καθαρότητα, πού βρίσκονται στό «κατ’ εἰκόνα», στήν τελειότητα τῆς ἀρετῆς καί νά τήν καταστήσῃ ὑπερφυσική ἁγιότητα. Νά γίνῃ καί νά ἀποδειχθῇ καί στά πράγματα δίκαιος καί ἅγιος, ὅπως εἶναι ὁ Θεός, πού τούς ἔπλασε, Ἅγιος καί Τέλειος στήν ἀρετή καί δικαιοσύνη, νά φθάσει ἀκόμη, ὅπως ὁ Δημιουργός Του Θεός, στήν αἰώνια δόξα καί μακαριότητα.

Νά γιατί ἔρχεται ὁ Θεός στήν Γῆ γεννημένος ἄνθρωπος, «μορφήν δούλου λαβών»: γιά νά μᾶς σηκώσει, καθώς εἴμαστε πεσμένοι, ἐξ’ αἰτίας τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, γιά νά ἀνοίξει καί πάλιν τόν παράδεισον, δηλαδή τήν ἀγκαλιά Του, καί τῶν Θείων δωρεῶν Του τόν παράδεισον, τόν ὁποῖον ἔκλεισε ἐγωϊστικά ὁ πρωτόπλαστος.

Πόσοι, ὅμως, θά τρέξουν στούς Ἱερούς Ναούς, πόσοι θά προσέλθουν νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, γιά νά καταστοῦν κοινωνοί Θείας Χάριτος, μέ εἰλικρινή ἐξομολόγηση, μέ καρδίαν δακρύουσα καί μέ ταπείνωση; Βεβαίως, οἱ πιό πολλοί τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἀπό τυπικήν συνήθειαν καί μέ πολλές ἄλλες θέσεις, φλύαρες καί ἀστήρικτες «θεολογικές ρητορίες»!

Τό πλῆθος τοῦ κόσμου τούτου, ἡ μᾶζα, πῶς θά ἑορτάσῃ τά Χριστούγεννα; Ἁπλή ἡ ἀπάντησις ἀλλά καί σύνθετος: ὅπως κάθε χρόνο καί χειρότερα· ρεβεγιόν κι ἐκδρομές ἀνάλογα μέ τό πορτοφόλι, δένδρα, στολίδια καί εὐχές χωρίς οὐσία καί περιεχόμενο! Καί ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς πόλεμοι, τρομοκρατικά χτυπήματα, ληστείες, πρόσφυγες, μετανάστες, ποταμοί αἱμάτων ἀλλά καί διακηρύξεις τῶν δῆθεν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς γιά Εἰρήνη τῶν λαῶν καί πολλά ἀκόμη βαρύγδουπα μηνύματα χωρίς οὐσία καί περιεχόμενο, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό!

Ἀδελφοί μου καί πνευματικά μου παιδιά, ἑορτᾶστε τά Χριστούγεννα μέ Χριστόν, προϋπαντῆστε Τον, δοξολογῆστε Τον, βάλτε Τον στήν καρδιά Σας, καλέστε Τον ὁμοτράπεζον στό χριστουγεννιάτικό τραπέζι σας ψάλλοντας: «Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ……».

Μήν ξεχάσετε, παρακαλῶ, νά προσφέρετε ἕνα πιάτο φαγητό καί στόν περιφρονημένο, στόν ἀνήμπορο καί κατατρεγμένο καί, κυρίως, μήν ξεχάσετε τό Γηροκομεῖο μας, τό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες μας. Στόν δίσκο, πού θά περιαχθεῖ, βάλτε τήν ἀγαπῶσα καρδιά σας.

Ἔτσι ἑορτάζονται τά Χριστούγεννα, μέ ἀνθρωπιά καί θυσιαστική ἀγάπη. Γι’ αὐτό κατεβαίνει ὁ Θεός στήν Γῆ, γιά νά μᾶς φροντίσῃ ὡς Πατέρας φιλόστοργος, φιλάνθρωπος καί εἰρηνικός. Καί οἱ στολισμοί, οἱ χαρές, οἱ εὐχές καί τά κάλαντα καλά εἶναι ὅταν ἔχουν περιεχόμενο χριστοκεντρικό, περιεχόμενο ἀνθρωπιᾶς καί ἀξιοπρέπειας.

Παιδιά μου ἀγαπητά, σᾶς εὔχομαι, Ἀρχιερατικῶς καί Πατρικῶς, νά χαρῆτε ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ τήν ἡμέραν καί νά δοξάζῃτε τόν Σωτήρα Χριστόν μέ τήν καρδιά Σας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

 

 

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10