Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επι Τω Νέω Έτει 2018

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιος

επι  τῳ  Νεῳ  Ετει  2018

 

«Ὁ πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνη τούς Βασιλεῖς καί τήν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καί σώσον ἡμᾶς».

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, φιλόχριστε καί φιλάγιε λαέ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ γῆ ὁλόκληρος σείεται ἀπό εὐχές γιά τήν ἀνατολή τοῦ νέου χρόνου! Εὐχές, δῶρα, διασκεδάσεις, ταξίδια, ἐπισκέψεις συνθέτουν ὅλο τό σκηνικό τῆς ἡμέρας.

Βεβαίως, εἶναι ἕνα γεγονός, φεύγει ἕνας χρόνος μέ ὅσα αὐτός διέγραψε, δηλαδή: πράξεις θετικές ἤ ἀρνητικές, γεγονότα ὠφέλιμα ἤ δυσάρεστα γιά τόν ἄνθρωπο, λύπες ἤ χαρές, εὐχάριστα ἤ καί καταστροφικά.

Ἀλλά θά θέλαμεν, καί καλόν εἶναι νά ψηλαφίσομεν σοβαρά καί ὑπεύθυνα τό θέμα χρόνος θέτοντας ἕνα ἐρώτημα: Τί εἶναι ὁ χρόνος; Εἶναι κάτι τό ὁποῖον ψηλαφίζεται, ἔχει γεύσιν, μέ μιά λέξη ἐρευνᾶται ἀπό τίς ἀνθρώπινες  αἰσθήσεις; Ὄχι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ὁ χρόνος εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο! Ὄχι γιά τόν Θεό, ὁ Θεός εἶναι πέραν τοῦ χρόνου, εἶναι ἄχρονος «ἐπέκεινα τοῦ χρόνου» κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν. Εἴπαμε: ὁ χρόνος εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι πεπερασμένη ὀντότητα. Ἔχει ἀρχή καί τέλος, ἔχει ἀνάγκη νά προσδιορίζῃ μέσα στόν χρόνο τήν παρουσία καί τίς πράξεις του, ὅλα ὅσα ὁ ἐπείγιος βίος του παρουσιάζει καί πάνω ἀπ΄ ὅλα τίς ἐνασχολήσεις κατά τό ἐπάγγελμα του, πού καί αὐτά εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ χρόνος προσδιορίζεται θετικά ἤ ἀρνητικά μέ τήν παρουσία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος δοξάζει ἤ ἀπαξιοῖ τόν χρόνον μέ τά ἔργα του ἤ τίς παραλείψεις του.

Ὅταν, λοιπόν, ἐγκωμιάζομαι ἤ καταρώμεθα τόν ἀπερχόμενον χρόνον διότι, σημειώθηκαν γεγονότα βλαπτικά, καταστροφικά, ταπεινωτικά γιά τόν ἄνθρωπο, δηλαδή τά πάσης φύσεως ἐγκλήματα, πόλεμοι καί ἀκαταστασίες. Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι δέν διαθέτουμε διόλου φρόνησιν, σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα, ἀφοῦ τήν δικήν μας ἀκαταστασία, τήν ἐγκληματικότητα προσπαθοῦμεν νά τήν ἀπωθήσουμε ἀφ΄ ἑαυτούς καί νά τήν μετακυλίσουμε σέ κάτι πού δέν ὑπάρχει καί ἐν προκειμένῳ στόν χρόνο! Ἄνευ τῆς ὑπάρξεως καί παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου ὁ χρόνος εἶναι ἀνύπαρκτος.

Καί κάτι ἀκόμη ἱστορικόν: ἑορτάζουμε τό γέ νῦν 1η (πρώτη) Ἰανουαρίου Νέου ἔτος, ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ἀπό αἰώνες, πρωτοχρονιά ἦταν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου διά τήν ὁποίαν στά ἐκκλησιαστικά – λειτουργικά βιβλία ὑπάρχει ὁλόκληρη πανηγυρική – λειτουργική ἀκολουθία καί ὡς ἀπαρχή συγκομιδῆς καί καλλιεργείας τῶν βασικῶν ἀγαθῶν τοῦ «σίτου, οἴνου καί ἐλαίου». Ἀλλά κάποιον χρόνον ὁ Αὐτοκράτορας τῆς κοσμοκράτειρας Ρώμης Ἰούλιος Καίσαρας ἔβαλεν ὡς πρῶτον μῆνα τοῦ ἔτους τόν Ἰανουάριον.

Ἀδελφοί μου, κύριος τοῦ «Σαββάτου καί τοῦ ἀνθρώπου» εἶναι ὁ Θεός, ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα Θεοῦ καί πληρεξούσιός του ἐπάνω στήν γῆ ἔχει δικαίωμα καί ὑποχρέωση νά ρυθμίζει καί νά καταγράφει τῆς συμπεριφορές του στήν ἀνακύκλιση τοῦ χρόνου. Ἐμεῖς, λοιπόν, εὐθυνόμεθα διά τά θετικά ἤ ἀρνητικά ἐξ’ αἰτίας τῶν πράξεων μας καί τῶν παραλείψεων μας, ἐξ’ αἰτίας τοῦ καλοῦ ἤ κακοῦ χαρακτήρα μας καί τά πιστεύματά μας, τήν παιδεία μας, τόν σεβασμό στόν ἑαυτόν μας, στόν Θεόν μας καί τόν συνάνθρωπό μας. Γιά τόν μέγα σοφό τῆς ἀρχαιότητος καί πρόγονό μας, τόν Σωκράτη, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα καί ἡ ἀξία ἔχει ὑπερβεῖ τόν χρόνο καί τά ὄρια τῆς πατρίδος, σημειώνει ὁ Πλάτων: ὅταν ἔκλεινε ἡ κάθε ἡμέρα ἔκανε ἀπολογισμό τῶν πράξεων του ἀπορρίπτοντας τίς ἀνώφελες καί πολλαπλασιάζοντας τίς ὠφέλιμες: «Πῆ παρέβην σήμερον, τί δ’ ἔρεξαν; Τί διδασκόμεθα ἐξ αὐτοῦ;». Ὁ καθένας μας πρέπει νά ὑπολογίζῃ καί μέ ταπείνωση νά σφυριλατῇ τόν ἑαυτόν του, τίς πράξεις του καί τίς παραλείψεις στήν ἀρετή τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἀξιῶν. Δύσκολο εἶναι, ἀλλά ἔτσι φαίνεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου! Ὁ ἐγωϊσμός δέν προσφέρει οὐδέν, ἀντιθέτως ὑποβιβάζει τόν ἄνθρωπο, τόν ἀπαξιώνει, καθίσταται ἀντικοινωνικός, ἀντιπαραγωγικός.

Ὅλα αὐτά εἶναι καί ἀποτελοῦν τήν πεμπτουσία γιά ἕναν καλόν καί εὐλογημένον χρόνον, γιά εὐτυχία καί εἰρήνη.

Ὡς πνευματικός σας πατέρας καί Ἐπίσκοπός σας εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ Νέος χρόνος νά εἶναι εὐλογημένος, εἰρηνικός καί μέ προκοπή γιά ὅλους καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά.

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10