Ποιμαντορική Εγκύκλιος Για Τον Έρανο Της Αγάπης

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ

Για  τον  ΕΡΑΝΟ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, Θεοσκέπαστε, φιλότιμε καί φιλάνθρωπε,

Ἡ οἰκονομική κρίσις, χωρίς νά ἔχομεν τήν διάθεσιν νά σᾶς λυπήσομεν ἤ ἀπελπίσομεν, ὅλο καί περισσότερο βαθαίνει. Ἄλλωστε, γιά τούς ἀνθρώπους πού βιώνουν στίς καρδιές τους τόν Χριστόν ὡς λυτρωτή τοῦ κόσμου καί σωτῆρα, ὡς λιμάνι ἐλπίδας καί ἀπαντοχῆς, δέν ὑπάρχει ἀπελπισία. Ἡ μεσαία τάξις πάσχει καθημερινῶς μέ τήν συνεχῆ μείωση τῶν μισθῶν καί συντάξεων καί οἱ πτωχοί γίνονται πτωχότεροι. Σέ ἀντίθεση, οἱ πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ἀφοῦ δέν ἔχουν στήν καρδιά τους τόν Θεό τῆς ἀγάπης, τῆς  ἐλεημοσύνης καί τῆς φιλανθρωπίας. Γι’ αὐτούς Θεός εἶναι τά πλούτη, οἱ ἀπολαύσεις  καί ἡ ὕλη, ἐξ’ οὗ καί ἡ θεωρία περί ὑλισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, καί εἰδικότερα ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις δέν στέκεται ἀδιάφορη στήν ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων, στήν ἀδιαφορία καί, γιατί ὄχι, στήν καρδιακή ἀναλγησία τοῦ κράτους. Ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μέ ὅσες δυνάμεις διαθέτει νά σταθῆ παρηγορία στόν πάσχοντα ἀδελφό, νά σταθῆ ὡς καλός Σαμαρείτης. Ἔρχεται νά πληροφορήσῃ καί νά παρακαλέσῃ ὅλους ἐκείνους, πού ἔχουν καρδία αἰσθημάτων καί συναισθημάτων γιά τόν πάσχοντα ἀδελφό, νά προσφέρουν ἀπό τό ὑστέρημά τους στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

Μέ τά ἔσοδα τοῦ Ἐράνου ἐνισχύεται τό ἔργο τῶν δύο Κοινωνικῶν Παντοπωλείων, τά ὁποία λειτουργεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολις στήν Κοζάνη καί τά Σέρβια. Σέ αὐτή τή δύσκολη ἐποχή βρίσκουν θαλπωρή στά Κοινωνικά Παντοπωλεῖα περί τίς 900 καί πλέον οἰκογένειες, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων δυστυχῶς ὅλο καί αὐξάνει.

Ὁ φετινός Ἔρανος τῆς Ἀγάπης διενεργεῖται στήν πόλη τῆς Κοζάνης, στίς κωμοπόλεις καί τά χωριά τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας ἀπό τήν Κυριακή 10η ἕως καί τήν Κυριακή 17η Δεκεμβρίου τρ. ἔ.

Συνεργεῖα θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν καί θά χτυπήσουν τήν πόρτα σας. Θά χτυπήσουν τήν πόρτα τῆς καρδίας σας. Κινηθεῖτε καί ἀνταποκριθεῖτε φιλόθεα καί φιλάνθρωπα.

Ἀγαπητά μου παιδιά, ἡ ἐκκλησιαστική φιλανθρωπία εἶναι πρῶτα ἄσκηση ἔμπρακτης ἀγάπης ἀπό τόν κάθε πιστό καί ὕστερα ὀργανωμένη λειτουργία τῆς πίστεως ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πάντοτε θά ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας ἄνθρωποι πού χρειάζονται τή συνδρομή μας καί πάντοτε ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά ἔχῃ τά φιλανθρωπικά της ἱδρύματα. Ἄς ξεκινᾶμε, λοιπόν, πάντοτε ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μας κι ἄς βοηθοῦμε, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, τή φιλανθρωπικὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀπομένει νά σᾶς εὐχαριστήσουμε προσωπικά, ἀλλά καί ἐκ μέρους ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό δικό σας ὑστέρημα ἤ περίσσευμα βρίσκουν στήν ἀνάγκη τους ἔμπρακτη παρηγοριά καί ἀνακούφιση. Εὐχόμαστε ὁ Τριαδικός Θεός νά σᾶς σκεπάζῃ καί νά εὐλογῇ τή ζωή καί τά ἔργα σας.

 

 

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10