Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ποιμαντορική  Εγκύκλιος

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε,

Ἡμέρα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, σήμερα, ἡμέρα πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ἀναδημιουργίας καί ἀνακαινισμοῦ τοῦ πεπτοκώτος ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς του ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλησε νά γίνει Θεός χωρίς τόν Θεόν. Σήμερα «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριὴλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται» ψάλλει ἡ ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία.

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, ἀγαπητοί μου, καί ἦρθε ἡ ὥρα νά πραγματωθῆ «τό χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον μυστήριον», ὅπως σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 14, 24). Ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀποκαλυφθῆ ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτοπλάστους, οἱ ὁποῖοι ὑπήκουσαν καί ἐμπιστεύτηκαν τόν διάβολο καί ἀπεστράφησαν τόν Θεόν· ἡ ὑπόσχεσις ὅτι ἐσεῖς ἄν καί μέ προσβάλατε, μέ περιφρονήσατε, μέ ἐβγάλατε ἀπό τήν καρδιά σας καί ἄλλον ἐμπιστευτήκατε, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνετε τόν παράδεισον, νά φεύγετε ἀπό τήν ἀγκαλιά μου τήν γεμάτη χάριν, εὐλογίαν καί πνευματικά χαρίσματα καί ἀπό δῶ καί πέρα μόνον λύπες, προβλήματα καί πικρίες θά γεύεσθε, παρ’ ὅλα αὐτά ἐγώ, ὡς Πατέρας σας, θά ἔρθη ἡ ὥρα πού θά σᾶς λυτρώσω καί θά σᾶς ἀπαλλάξω ἀπό τόν πνευματικό θάνατο, ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου.

Καί νά, ἡ ὥρα ἦλθε! Τοῦτο τό μήνυμα ἔφερε ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ  ἄγγελος, ὁ Γαβριήλ· τήν σάρκωση καί γεννήση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ! Ὁ Χριστός γίνεται μέ τήν γέννησή Του «ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», γίνεται ὑπήκοος ἕως θανάτου, «θανάτου δέ σταυροῦ…». Παίρνει Ἐκεῖνος τό δικό μας φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν, σχίζει ἐπάνω στό Σταυρό τό «χειρόγραφον τῶν δικῶν μας ἀρχαίων ὀφλημάτων»! Αὐτό τό μέγα γεγονός ἐορτάζομεν, αὐτό τό Μυστήριον, τό ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου σωτήριας, ἀποκαλύπτεται.

Ἀλλά καί δεύτερον γεγονός ἐορτάζομεν καί πανηγυρίζομεν, ἐξίσου σημαντικόν καί σωτήριον διά τό Γένος μας, τό Ἔθνος μας καί τόν λαόν μας. Τό Γένος μας, τό ὁποῖον μέχρι σήμερα προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα πολιτισμό, ἦθος, ἐπιστήμη, τέχνη καί καρτερία· ὄχι βεβαίως οἱ πολλοί, ἀλλά πάντα οἱ λίγοι! Οἱ λίγοι εἶναι ἐκείνοι ξεσηκώθηκαν τό 1821 ἐναντίον τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Τρελούς τούς ὀνόμασαν οἱ πολλοί, οἱ εὐρωπαῖοι, σημειώνει ὁ Κολοκοτρώνης, αὐτοί οἱ λίγοι, ὅμως, πιστοί στόν Θεόν, στήν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν, τήν Παναγία μας, πιστοί στά ἀγαθά τῆς ὄντως ἐλευθερίας, ἄφησαν ἄφωνους «ὡς ἰχθύας» τούς πολλούς! Τετρακόσια χρόνια σκλαβιά ὁ Ἕλληνας, ἡ ἑλληνική ψυχή. Ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά ἔμειναν ἀδούλωτα καί ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἡ σπίθα τῆς ἐλευθερίας, πού ἔμεινε ἄσβεστη στήν στάχτη, καί ἄναψε! Ἄναψε τήν καρδιά τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21. Αὐτό ὡς δεύτερον γεγονός ἐορτάζομεν σήμερον καί λαμπρῶς πανηγυρίζομεν. Ἔτσι, οἱ πρόγονοί μας ὥρισαν νά ἑορτάζουμε καί νά πανηγυρίζουμε αὐτήν τήν ἡμέραν, τήν ἡμέρα του Εὐαγγελισμοῦ τῆς σωτήριας ψυχῆς, ὡς ἡμέρα καί τῆς σωματικῆς ἐλευθερίας.

Καί τίθεται ἀμείλικτον τό ἐρώτημα: Πῶς ἀντιμετωπίζει ὁ σημερινός Ἕλληνας στήν πλειοψηφία του αὐτά τά δύο γεγονότα, ὡς πεμπτουσία τῆς πορείας του, τοῦ μέλλοντός του; Τί γνωρίζει γιά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, πού ἀποτελεῖ καί εἶναι Εὐαγγελισμός κάθε βαπτισμένου ὀρθόδοξου χριστιανοῦ; Τί γνωρίζει γιά τό «1821» καί τούς ἀγωνιστάς του;

Τά γεγονότα, οἱ δυσκολίες ἡ οἰκονομική ὕφεσις, ἡ ἀπαξίωση ἀρχῶν ἀξιῶν, ἰδανικῶν καί σεβασμοῦ στόν ἑαυτό μας καί κατά προέκτασιν στόν πάσχοντα ἀδελφόν μας ἄλλα μαρτυροῦν, γνωστά σέ ὅλους, ἀσχέτως ἄν δέν τά παραδεχόμαστε.

Λοιπόν, ἀδελφοί, «οἱ καιροί οὐ μενετοί». Ἄς πάρουμε ὁ καθένας μας πνευματικά ἐργαλεία γιά νά σκάψουμε βαθιά τήν καρδιά μας, ὥστε νά βροῦμε τόν καθαρόν Ἕλληνα, τόν ἀδαμάντινον καί κρυστάλινον ὀρθόδοξον καί μέ αὐτά τά ἐφόδια νά καταστοῦμε καί πάλιν σοβαροί, σεβαστοί καί ὑπεύθυνοι ἀνά τήν οἰκουμένην.

Κατακλείοντας αὐτές τίς πτωχές σκέψεις μέ περίσσειαν ἀγάπην πατρικήν, πνευματικήν καί ἀγαθήν, παρακαλοῦμε ὅλες καί ὅλους, ὅπως ἐνισχύσητε τά δύο Κοινωνικά Παντοπωλεῖα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί προσφέρητε κατά τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ ἀπαραίτητα ἀγαθά, ὅπως:

Τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας (π.χ. λάδι, ἀλεύρι, ζάχαρη, ζυμαρικά, ὄσπρια, δημητριακά κ.ἄ.).

Ἀπορρυπαντικά.

Χαρτικά εἴδη καθαριότητας.

Τά ἀγαθά θά συγκεντρώνονται στούς Ἱερούς Ναούς γιά μία ἑβδομάδα (ἕως καί τήν Κυριακή 2 Ἀπριλίου).

Ἕνας μεγάλος ἀριθμός συνανθρώπων μας τά ἔχει ἀνάγκη.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε προκαταβολικά.

 

Χρόνια Πολλά, Εὐλογημένα καί Ἁγιασμένα.

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10