ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ  ΤΗ  ΕΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί! Πῶς ἑρμηνεύονται ἤ μέ ποίες συμπεριφορές προσλαμβάνονται ἤ ἑορτάζονται ἀπό τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς;

Εἶναι μήπως ἕνα γεγονός ἱστορικό, ὅπως ἄλλα γεγονότα στό διάβα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας; Εἶναι τῆς ἐπιστήμης, τεχνικῆς, ἰατρικῆς, φιλοσοφίας κ.λ.π ἐφεύρημα ἤ εὐεργετικόν διά τόν ἄνθρωπον, ὥστε νά συνεγείρῃ τά πλήθη τῶν ἀνθρώπων ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης μέ ἐκδηλώσεις ἑορταστικές;

Τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί!

Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι οὔτε τά ρεβεγιόν, δηλαδή τά πλούσια τραπέζια τῶν ὁλίγων, πού μέ τόν ἱδρώτα τοῦ πτωχοῦ, τοῦ ἐργάτη, τοῦ φορολογούμενου πλουτίζουν ἀνήθικα, οὔτε οἱ ὑπερβολικοί στολισμοί, πού καταντοῦν αὐτοσκοπός χωρίς περιεχόμενο ἐσωτερικῆς, καρδιακῆς ἤ πνευματικῆς διαστάσεως καί δέν ξεκουράζουν τόν καθημερινῶς βασανιζόμενον ἀπό τά προβλήματα ἐπιβιώσεως ἄνθρωπον γιά νά βρῇ ἡρεμία, γαλήνη, ἀσφάλεια καί εἰρήνη. Χοροί καί διασκεδάσεις, στολισμοί καί φωτισμοί, σπατάλη παροχῶν καί δώρων, πληθώρα εὐχῶν καί μηνυμάτων ἄνευ περιεχομένου, ἐλπίδας καί θυσιαστικῆς ἀγάπης δέν εἶναι Χριστούγεννα!

Και θά διερωτηθῆτε, λοιπόν: τότε, τί σημαίνει Χριστούγεννα;

Τό λέγει ἡ ἴδια ἡ λέξις: Η ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος! Ὁ Λόγος, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τήν γῆν καί πάντα τά ἐν αὐτῇ καί ὡς κορωνίδα καί κυβερνήτη αὐτῆς τῆς ἀλόγου κτίσεως τόν ἄνθρωπον, ἐνανθρωπίζεται, λαμβάνει φύσιν καί σάρκα ἀνθρώπου «μορφήν δούλου λαβών», γίνεται ὅμοιος μέ τόν ἄνθρωπον παρεκτός τῆς ἁμαρτίας,  μέ σκοπόν νά σώσῃ τόν ἄνθρωπον ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς καί τῆς πτώσεως αὐτοῦ καί νά τόν ἐλευθερώσῃ ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ Χριστός ἔρχεται στόν κόσμο ἀπρόσκλητος· «αὐτεπάγγελτος ἦλθε» ψάλλομεν στούς χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας, ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα Του, τήν εἰκόνα Του, τό ἐμφύσημά Του ἔρχεται καί θυσιάζεται γι’ αὐτόν, ἀνεβαίνει ὡς κακούργος στόν Σταυρό. Ἐκεῖ σχίζει τό χειρόγραφον τῆς ἁμαρτίας καί ἡ ἀγάπη Του παίρνει ἄλλη διάσταση. Δέν εἶναι πιά ἀγάπη λόγων, συναισθηματική ἤ τί ἄλλο, ἀλλά θυσιαστική!

Αὐτό τό νόημα ἔχουν τά Χριστούγεννα! Γεννᾶται ὁ Χριστός, γίνεται ἄνθρωπος χάριν τοῦ ἀνθρώπου, θυσιάζεται ἀπό ἀνυπέρβλητη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. «Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ…» (Ἰω. Α΄ 4, 9-10), σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή.

Δέν εἶναι τά Χριστούγεννα ἁπλά ἕνα γεγονός τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς καί δραστηριότητος! ΟΧΙ, εἶναι ΤΟ γεγονός! Γι’ αὐτό εἶναι ἀνυπέρβλητον καί διαχρονικόν! Ὅσο καί ἄν προσπαθοῦν οἱ ἅνθρωποι τῆς ὕλης, τά ὄργανα τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας μέ κάθε τρόπο νά τό ἐξαφανίσουν, νά τό ξεπεράσουν! Τά Χριστούγεννα θά μένουν γιά τούς ὁλίγους, πού ἀγαποῦν θυσιαστικά τόν Χριστόν καί τόν συνάνθρωπό τους. Εἶναι ἡ ὄντως χαρά, ἡ ὄντως εἰρήνη, ἡ ὄντως καταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου. Τά Χριστούγεννα εἶναι τό ὄντως ΦΩΣ καί ὄχι τά λαμπιόνια, ὄχι ἡ σπατάλη εἰς βάρος τοῦ ἄλλου, πού εἶναι ὁ ἀδελφός μου!

Βιώνουν τά Χριστούγεννα μόνο ὅσοι ζοῦν τόν Χριστό ἐν ἐξομολογήσει καί μετανοία, ὅσοι συμμετέχουν στό ποτήριο τῆς Ζωῆς καί σωτηρίας, ὅσοι ἐσθίουν καί πίνουν σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ «κεκεθαρμένες διάνοιες, καρδιές συντετριμένες καί τεταπεινωμένες».

Σέ ὅλους αὐτούς ἀπευθύνεται κάθε χρόνο ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μας σ’ αὐτήν τήν πανεπίσημη ἡμέρα, γιά νά θυμηθοῦν τήν Θράκη μας, τήν ξεχασμένη ἀπό τό κέντρον τῶν ἀποφάσεων, ἡ ὁποία, λόγω τῆς ὑπογεννητικότητας τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν ἀντιθέσει μέ τήν πολυτεκνία τῶν μουσουλμάνων Ἑλλήνων, κινδυνεύει νά καταστῇ μουσουλμανική, ὅπως ἐπιθυμεῖ ἡ γείτονα χώρα Τουρκία. Θά τό ἐπιτρέψομεν; Μή γένοιτο!

Στό δίσκο, λοιπόν, πού θά περιαχθῇ συμπεριφερθῆτε καί ἀνταποκριθῆτε ὡς Ἕλληνες Χριστιανοί καί ἐνισχύσῃτε τό τρίτο παιδί τῶν νέων ζευγαριῶν τῆς Θράκης μας.

Ὡς πατέρας σας πνευματικός σᾶς εὐχαριστῶ καί σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα Χριστούγεννα, μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί θυσιαστική ἀγάπη.

Χαίρετε, ἀδέλφια καί παιδιά μου ἀγαπημένα.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10