Ποιμαντορική Εγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙ  Τῌ  ΕΟΡΤῌ

ΤΗΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Τὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν, ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε.»

(Στιχηρό Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκουκαὶ ἀειπαρθένου Μαρίας)

 Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε καί Θεοσκέπαστε,

Τήν «Πάνσεπτον Κοίμησιν» τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Θεοῦ καί Λυτρωτή μας, ἀλλά καί δικῆς μας Μητέρας, ἑορτάζει σύμπας ὁ ὀρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης∙ ἰδιαιτέρως δέ, πανηγυρίζει λαμπρῶς τό εὐλογημένο Γένος μας ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Πανταχοῦ παρούσα ἡ Παναγία μας, καί στίς χαρές καί στίς λύπες μας∙ δέν στερεῖ ἀπό κανέναν τήν παρουσία της, τήν ἱκεσία της, τήν συνδρομή της, ἀρκεῖ νά πηγάζει ἀπό «καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην».

Εἶναι μάνα· καί ὡς μάνα ἔχει παρρησία στόν Θεό! Αὐτός εἶναι μέν ὁ δημιουργός της, ἀλλά αὐτή ἔγινε ἡ σκάλα γιά νά κατέβει Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του ἔσωσε τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, τοῦ ἄνοιξε καί πάλι τόν Παράδεισο, τόν συμφιλίωσε μέ τόν οὐράνιο Πατέρα Του! Εἶναι ὅμως και ἡ γέφυρα για ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ποθοῦν τόν Παράδεισο. Γιά ὅλους ἐκείνους πού θέλουν καί ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συγκληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Πανταχοῦ παροῦσα ἡ Παναγία μας! Καί σήμερα, στά «πολυόδυνα βάσανα» τοῦ εὐγενοῦς λαοῦ μας εἶναι ἄγκυρα καί ἐλπίδα, λιμένας γαλήνιος καί ἀποκούμπι, ἀνάσα καί στηριγμός. Εἶναι δυνατόν νά πραγματοῦται αὐτό τό ἔργο τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό χωρίς τήν παρουσία της, τήν μυστική προτροπή της στίς καρδιές τίς φιλόθεες καί φιλάνθρωπες; Τό ἔργο τό κοινωνικό γιά τόν πάσχοντα ἀδελφό; Γιά ’κεῖνον πού στερεῖται καί τον ἐπιούσιο; Εἶναι δυνατόν νά ἔχουν ἀποτέλεσμα τά συσσίτια, τά γηροκομεῖα, τά κοινωνικά παντοπωλεῖα καθ’ ἅπασαν την Ἑλλάδα; Τά ἀδύνατα, ὅμως, στήν λογική τοῦ ἀνθρώπου γίνονται δυνατά μέ τήν εὐλογία καί προτροπή τῆς Παναγίας μας! Ἐλεοῦσα τήν ὀνομάζει ὁ λαός μας! Μήπως δεν εἶναι;

Στο ὄνομα τῆς Παναγίας μας τῆς Ἐλεούσας, ἀδελφοί μου, ἄς γίνουμε καί ἐμεῖς ἐλεήμονες σ’ αὐτήν τήν πανεπίσημη ἡμέρα, ἐνθυμούμενοι τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες τοῦ Γηροκομείου μας· ἄς γίνουμε συνδρομητές τῶν δύο Κοινωνικῶν Παντοπωλείων γιά τούς μή ἔχοντες ἀδελφούς μας.

Στον δίσκο, λοιπόν, πού θα περιαχθεῖ, εὐχαριστοῦντες ἐκ τῶν προτέρων διά τήν φιλόθεον προσφορά σας, ἄς προσφέρει ὁ καθένας ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγαπώσης καρδίας του. Καί ἐμεῖς εὐχόμεθα ἡ Παναγία μας νά σᾶς σκεπάζει ὅλους, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἑορτάζοντες καί τίς ἑορτάζουσες σήμερα τά ὀνομαστήρια τους.

Οἱ δέ ἄρχοντες, παντός βαθμοῦ, ἄς κλίνουν γόνυ ψυχῆς καί σώματος στό Ἅγιο Εἰκόνισμά της ζητοῦντες τήν μητρική συμβουλή της.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, τέκνα μου ἀγαπητά καί φιλάγια, ἡ Παναγιά μαζί σας.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας 

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10