ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

Ματθ. θ΄, 9-13

Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα μαθητές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καταγόταν ἀπό τήν Γαλιλαία καί ὁ πατέρας του λεγόταν Ἀλφαῖος (Μάρκ. 2,14). Πρίν γίνει μαθητής τοῦ Κυρίου, ὀνομαζόταν Λευίς (Μάρκ. 2,14. Λουκ. 5,27). Ἦταν συνηθισμένο μεταξύ τῶν Ἰουδαίων νά τούς ἀποδίδουν δύο ὀνόματα. Εἶναι πιθανόν ὁ Λευίς νά μετονομάστηκε Ματθαῖος ὅταν ἔγινε μαθητής τοῦ Ἰησοῦ. Τό Ματθαῖος εἶναι σύντμηση τοῦ ὀνόματος Ματθανίας πού σημαίνει δωρημένος ἀπό τό Θεό.

Δέ γνωρίζουμε πολλά γιά τό πρόσωπό του, καθώς τή μόνη ἀναφορά τοῦ ὀνόματός του στήν Ἁγία Γραφή τή βρίσκουμε στή κλήση του νά ἀκολουθήσει τόν Ἰησοῦ (Ματθ. 9,9-13. Μάρκ. 2,14-17. Λουκ. 5,27-32). Ὁ Ματθαῖος ἔκανε τό ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη, δηλαδή τοῦ φοροεισπράκτορα, κάτι πού τόν ἔκανε μισητό στό κόσμο, ἐπειδή ἔπρεπε νά εἰσπράττει ἀκόμα καί μέ «σκληρό» τρόπο, τούς ρωμαϊκούς φόρους. Κάποια ἡμέρα πού ὁ Ἰησοῦς περνοῦσε ἀπό τήν Καπερναούμ, ὅπου ὁ Ματθαῖος κατοικοῦσε, τόν εἶδε καί γνωρίζοντας τήν ἐσωτερική του ψυχή τοῦ ζήτησε νά Τόν ἀκολουθήσει καί εἶπε πρός αὐτόν: «Ἀκολούθει μοι». Ὁ Ματθαῖος,

χωρίς καμιά καθυστέρηση, ἄφησε τήν ἐργασία του καί ἀμέσως τόν ἀκολούθησε. Καί ὄχι μόνο ἐγκατέλειψε τό ἁμαρτωλό, γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη, ἀλλά καί μέ χαρά φιλοξένησε τόν Κύριο στό σπίτι του. Ἐκεῖ, μάλιστα, ἦλθαν καί πολλοί τελῶνες καί ἄλλοι ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι, μέ τούς ὁποίους ὁ Ἰησοῦς συνέφαγε καί συζήτησε (Ματθ. 9,10. Λουκ. 5,29). Οἱ φαρισαῖοι, ὅμως, πού εἶχαν πωρωμένη συνείδηση, ὅταν εἶδαν αὐτή τήν ἐνέργεια τοῦ Κυρίου, ἀμέσως τόν κατηγόρησαν ὅτι συντρώγει μέ τελῶνες καί ἁμαρτωλούς. Ὁ Ἰησοῦς τό ἄκουσε καί εἶπε: «Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. 9,13). Δηλαδή, εἶπε ὁ Κύριος, δέν ἦλθα γιά νά καλέσω ἐκείνους πού νομίζουν τούς ἑαυτούς τους δίκαιους, ἀλλά ἦλθα νά καλέσω τούς ἁμαρτωλούς, γιά νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν.

Ἡ σημερινή ἀφήγηση τοῦ Εὐαγγελίου μᾶς δίνει ἀφορμή νά ἐπισημάνουμε κάποια πράγματα. Τό πρώτιστο ὅτι ὅσοι ἔχουν ἀγαθή προαίρεση, ἀργά ἤ γρήγορα βρίσκουν τόν δρόμο τους, ἐπειδή τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν ἐγκαταλείπει ποτέ τόν ἄνθρωπο, ἀλλά “τόν καταδιώκει πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς του”. Ἄλλωστε τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν κήρυγμα μετανοίας. Καί τόνισε ὅτι οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνες μᾶς προάγουν στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. “Καὶ προαρπάζουσιν αὐτήν (τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ) Φαρισσαῖοι καί τελῶναι καί μοιχοί μεταποιούμενοι”, ὅπως ψάλλει ὁ Μέγας

Κανόνας. Ὁ Ματθαῖος ἦταν καλοπροαίρετος ἄνθρωπος, ἀγαποῦσε τόν Χριστό καί ἤθελε νά γίνη μαθητής του. Ἦταν ἕτοιμος νά τόν ἀκολουθήσει, γι’ αὐτό μόλις ἔλαβε τήν πρόσκληση ἀπό τόν Χριστό ἀνταποκρίθηκε ἀμέσως.

Εἶναι γνωστή ἐπίσης ἡ περίπτωση τοῦ τελώνη Ζακχαίου, πού φιλοξένησε στό σπίτι του τόν Χριστό. Καί αὐτός μετανόησε εἰλικρινά καί θέλοντας νά δείξη ἔμπρακτα τήν μετάνοιά του ὑποσχέθηκε δημοσίως ὅτι θά μοιράσει τά μισά ἀπό τά ὑπάρχοντά του στούς πτωχούς καί ὅτι θά ἀποδώσει στό τετραπλάσιο ὅλα ὅσα χρωστάει σέ ἐκείνους, τούς ὁποίους συκοφάντησε. Ἡ μετάνοια γιά νά ἔχει οὐσιαστικά ἀποτελέσματα πρέπει νά εἶναι εἰλικρινής καί νά συνδέεται μέ τήν ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ, ὅπως καί ἡ ἐξομολόγηση γιά νά εἶναι ἀληθινή καί νά ὁδηγεῖ στήν σωτηρία πρέπει νά προϋποθέτει εἰλικρινῆ μετάνοια. Γιατί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού κατά κάποιο τρόπο μετανοοῦν γιά τίς ἁμαρτίες τους, ἀλλά δέν τίς ἐξομολογοῦνται στόν Πνευματικό. Ὅπως ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού ἐξομολογοῦνται χωρίς νά μετανοοῦν εἰλικρινά, ἀλλά ἀπό συνήθεια, γιά νά κοινωνήσουν τίς μεγάλες γιορτές. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι μυστήριο καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ φωτίζει τόν Πνευματικό, ἀνάλογα μέ τήν δεκτικότητά του, ἀλλά ἀνάλογα καί μέ τήν διάθεση πού ἔχει ὁ ἐξομολογούμενος νά ἐφαρμόσει ὅσα θά ἀκούσει καί νά ἀγωνισθεῖ νά μεταμορφώσει τά πάθη του, τά ὁποῖα γίνονται αἰτία τῆς

ἁμαρτίας. Σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἄνθρωπου εἶναι νά λάβη τό Ἅγιον Πνεῦμα καί αὐτό θά γίνει ἄν προηγηθεῖ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ κάθαρση ἀπό τά πάθη.

Οἱ δύο ἄλλοι εὐαγγελιστές, Μάρκος καί Λουκᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό σεβασμό πρός τόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ματθαῖο, δέν ἀναφέρουν τό ἐπάγγελμά του, διότι ὁ τελώνης ἦταν μισητό πρόσωπο. Ὁ ἴδιος ὅμως ἀναφέρει ὅτι ὁ Κύριος «εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπί τό τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον» (Ματθ. θ, 9), ἄνθρωπο δηλ. γνωστό μέ τό ὄνομα Ματθαῖος. Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ἄξιον καί τοῦ ἀποστόλου θαυμᾶσαι τήν φιλοσοφίαν, πώς οὐκ ἀποκρύπτει αὐτοῦ τόν ἔμπροσθεν βίον, ἀλλά καί τό ὄνομα τίθησι, τῶν ἄλλων κρυψάντων αὐτό προσηγορία ἑτέρα». Δέν ἀρνεῖται τή προηγούμενη ζωή του ὁ ἀπόστολος, ὁμολογεῖ τήν ἀλλαγή του μετά τήν κλήση του. Αὐτό φανερώνει τήν ταπείνωσή του. «Ἀπόστολε ἅγιε καί Εὐαγγελιστά Ματθαῖε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῶ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν». Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10