Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω» (Μεγαλυνάριον Ἑορτῆς)

Ἐκστασιάστηκαν οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, ἀπόρησαν, δέν μποροῦσαν νά ἐρμηνεύσουν τά γενόμενα στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ἀδελφοί καί ἑορταστές τῆς μεγάλης καί λαμπρᾶς αὐτῆς πανηγύρεως. Ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός συνοδευόμενος καί δορυφορούμενος ὑπό τῶν Ἀγγελικῶν Ταγμάτων κατεβαίνει ἀοράτως στήν γῆ καί παραλαμβάνει τήν μακαρίαν ψυχήν τῆς Παναγίας Μητρός Του, τῆς Παρθένου Μαρίας. Καί ἄν ὅλα αὐτά εἶναι ἀνεξήγητα γιά τίς οὐράνιες δυνάμεις, πολλῷ μᾶλλον εἶναι ἀνεξήγητα γιά ἐμᾶς τούς ἐπί γῆς, τούς ἀδυνάμους πνευματικά ἀλλά δυνατούς, ὅσον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐπισκιάζει διά τῶν δωρεῶν και χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ὁποῖα ἐλάβομεν στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος διά τοῦ Ἁγίου Μύρου. Ὅλα νικῶνται, ὅλα καταλύονται, ὅλα μεταβάλλονται καί μετατίθενται στό ἡγεμονικόν πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, καί ἡ φύσις καί τά ὁρατά καί τά ἀόρατα.

Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας «ἐνικήθησαν τῆς φύσεως οἱ ὅροι» γιά τήν δικήν μας σωτηρίαν. Ἄνθρωπος καί Αὐτή, σάν κι ἐμᾶς, καί ὅμως ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ μάνα τοῦ Θεοῦ. Γιατί; Διότι ἔδωσε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή Της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό εἶναι Της ἐνώθηκε μέ τό ἀρχέτυπον ὡς «εἰκόνα Θεοῦ». Καί ὄντας στήν γῆν ἀπελάμβανε «τό καθ’ ὁμοίωσιν», δηλαδή τήν Θέωσιν, τόν Ἁγιασμόν, τήν Τελειότητα μέ ἀποτέλεσμα νά ἐλκύσει τήν

χάριν τοῦ Θεοῦ καί νά τήν καταστήσει Μητέρα τοῦ Ὑιοῦ Του καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν τῆς ἐχαρίσθη ὁ Θεός, Ἐκείνη ἐχάρισεν Ἑαυτήν στόν Θεόν. Καί τήν ἐχρησιμοποίησεν ὡς σκάλα καί κατέβηκεν Ἐκεῖνος «πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ χάριτος» (Δ΄ στάση Ἀκαθίστου Ὕμνου).

Ἀνεξήγητα ἀλλά ἐξηγούμενα, ἀνερμήνευτα ἀλλά ἐρμηνευόμενα, ἀκατάληπτα ἀλλά κατανοούμενα καί γιγνωσκόμενα ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποδέχεται τόν Θεόν ὡς παρουσίαν διαχρονικήν, αἰώνιον, τελείαν Σοφίαν και Δημιουργόν τοῦ Σύμπαντος Κόσμου. Ὅταν ἀποδέχεται ὅτι εἶναι εἰκόνα Του και μέλλει να συμβασιλεύσει μετ’ Αὐτοῦ, ὅταν ἔλθει ὁ χρόνος τῆς ἐξόδου του ἀπό τήν γῆν .

Δυστυχῶς ὅμως γιά τόν σημερινόν ὑλόφρονα, σαρκολάτριν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἐξώρισεν τόν Θεόν καί στόν θρόνο Ἐκείνου ἔβαλλε τό Ἐγώ του, ὅλα αὐτά τά αἰώνια και διαχρονικά, τά ἀκατάληπτα καί ἀκατανόητα εἶναι ἀστειότητες καί γραώδη μυθεύματα, προκαταλήψεις, μέ ἀποτέλεσμα τά ὅσα βιώνουμε: κρίση οἰκονομική, ἐμφύλιοι σπαραγμοί, πόλεμοι καί πάσης φύσεως ἀκαταστασίες, καρποί τοῦ Διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας. Τί φοβερόν ὁ ἄνθρωπος νά ἀπαξιώνει τήν ἀξίαν, τό μεγαλεῖον, τήν θείαν καί οὐράνιον καταγωγήν καί τόν οὐράνιον προορισμόν του! Φοβερόν καί ἀνερμήνευτον!

Ὑπάρχουν ὅμως καί ψυχές καθαρές πού ἀγαποῦν τόν Θεόν καί προσφεύγουν μέ ἐμπιστοσύνη καί ἐλπίδα στό Θεομητορικόν Πρόσωπον τῆς Παναγίας μας μέ διάθεσιν δοξολογίας καί εὐχαριστίας, ἱκεσίας καί παρακλήσεως πρός ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων καί τῶν δυσκολιῶν τους. Εἶσθε ὅλοι ἐσεῖς, οἱ ὁποῖοι κατακλύζετε σήμερον τούς Ἱερούς Ναούς, τάς ἱεράς Μονάς, μικρά καί μεγάλα ἐκκλησάκια σέ ὄρη καί λαγκάδια ἀφιερωμένα στό Πάνσεπτον Ὄνομά Της. Ὅλοι ἐσεῖς, μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί πτωχοί, οἱ ὁποῖοι γνωρίζετε πόσον ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς ἐξῆρε, ἐπαίνεσε καί μακάρισε τούς ἐλεήμονας καί τήν ἀρετήν τῆς ἐλεημοσύνης: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται».

Καλεῖσθε σήμερα, ἀδελφοί μου, σ’ αὐτήν τήν μεγάλην ἑορτήν νά θυμηθεῖτε τό Γηροκομεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, νά θυμηθεῖτε τά γηρατειά καί νά τούς δώσετε χαρά, νά τούς προσφέρετε τό τραπέζι τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. Μέ ποιόν τρόπον; Νά βάλετε στό δίσκο

πού θά περιαχθεῖ τήν ἀγαπῶσαν καρδίαν σας, γιατί αὐτό θά πάει κατ’ εὐθείαν στόν Θεό! «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν» (Παροιμ. ιθ΄ 17) σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπιβεβαιώνει πώς ὅτι κάνετε διά τόν πτωχόν, τόν ἀναξιοπαθοῦντα σ’ ἐμένα τό κάνετε.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας εὐχαριστῶ ὅλους· σᾶς εὐχαριστοῦν καί οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες τρόφιμοι τοῦ Γηροκομείου καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τούς διακονοῦν. Ἡ Παναγία μας νά πρεσβεύει γιά ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας στόν Ὑιόν της καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ.

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ὁ Ἐπίσκοπος & Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10