Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ποιμαντορική Ἐγκυκλιος

ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει 2014

«Ὁ ἀρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, καί καιρούς ὁ θέμενος …»

(Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου).

 

Θείῳ πνεύματι φωτισθείς ὁ ἀοίδημος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ὁ Στ΄, ἀγαπητοί Πατέρες καί τέκνα μου πνευματικά, ἔγραψε τό προταθέν κοντάκιον γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Δημιουργός μας καί Θεός μας καί Σωτήρας μας εἶναι ὁ μόνος Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων τοῦ λογικοῦ κόσμου, ἤτοι τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀλόγων ὄντων!

Καί, ἄρα, πρός Αὐτόν πρέπει ἡ δόξα καί ἡ τιμή, ἀλλά καί ἡ ἀναφορά! Τοῦτο τό ἀποκαλύπτει ὁ Θεός στό ἀνθρώπινον γένος διά τοῦ προφητάνακτος Δαυΐδ: «Κύριε πάντα πρός Σε προσδοκῶσι δοῦναι τήν τροφήν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον· δόντος Σου αὐτοῖς συλλέξουσιν» (ψαλ. 103). Τίποτα μά τίποτα δέν κινεῖται, δέν δραστηριοποιεῖται ἄνευ τῆς παρουσίας, τῆς εὐλογίας καί τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καί βεβαίως πάντοτε πρός τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου! Καί ποῖο τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου; Ἡ κατά Θεόν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς καί τῆς καρδίας του, ὥστε καιρῷ τῷ δέοντι, διά τῆς ἀρετῆς τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας, διά τῆς ἐξομολογήσεως καί τῆς συμμετοχῆς του εἰς τό ποτήριον τῆς ζωῆς καί σωτηρίας, νά καταστεῖ οὐρανοπολίτης καί συγκληρονόμος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό εἶναι τό νόημα τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπάνω στή γῆ, νά ἀθλεῖται νομίμως, κατά τόν θεῖον Παῦλον, ὥστε νά δεχθῇ «τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον».

Πρώτη τοῦ ἔτους σήμερα, ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, καί εὐχές θερμές γιά χρόνια πολλά, εὐτυχισμένο τό νέον ἔτος. Ἴσως πολλοί ποῦν ὅτι τό περασμένο μᾶς ἔκαψε καί νά μήν γυρίσει καί πολλά παρόμοια! Χωρίς οὐσία καί νόημα, ἔκφρασις χειλέων, ἐπιπόλαια καί χωρίς ἄρτυμα! Πολλοί, ἐπίσης, θά τρέξουν σέ χορούς καί χαρτοπαίγνια καί σέ ὅ,τι ἀκόμη ὑπαγορεύουν καί κινοῦν τόν ἄνθρωπον τά θεοποιημένα πάθη του! Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ πλευρά τῶν ὀλίγων, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τί σημαίνει χρόνος καί ποῖος ἔδωσε τοῦτο τό δῶρο στόν ἄνθρωπο καί γιατί τό προσέφερε γιά αὐτούς τούς ὀλίγους. Δωρεοδότης εἶναι ὁ Θεός μέ ἀποδέκτη τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας του, τόν ἄνθρωπο! Καί ἐκμεταλευόμενος ὁ ἄνθρωπος μέ ἔνθεον σοφίαν, μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα τοῦτο τό μέγα καί ἀνεκτίμητο δῶρο, προάγεται σέ ἀξία, σέ τέκνον Θεοῦ, μεταμορφώνεται σέ «ἐπίγειον ἄγγελον καί οὐράνιον ἄνθρωπον».

Ὁ μέγας ἐφευρέτης Νεύτων ἔγραφε καί δίδασκε: «οἱ ἐφευρέσεις μου ὀφείλονται μόνον στήν ἐκμετάλευση τοῦ χρόνου». Ὅταν ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, γνωρίζει ὅτι ἔχει ἔνθεη καί οὐράνια καταγωγή, ἀλλά καί οὐράνιο προορισμό, τότε καί οἱ εὐχές του, οἱ κινήσεις καί οἱ παλμοί τῆς καρδιᾶς του εἶναι μέ ἄρτυμα, ἔχουν νόημα!

Ἀλλά νά μή ξεχάσουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι «Ἄγει διπλῆν ἀληθῶς ἡ Ἐκκλησία ἑορτήν σήμερον̇ Περιτομῆς, ὡς βρέφος Δεσπότου, ὀφθέντος ἐπί γῆς, καί μνήμης οἰκέτου, σοφοῦ καί τρισμάκαρος» (ᾨδή ε΄ Ἁγ. Βασιλείου). Ἑορτάζουμε τήν Περιτομήν, τήν παρουσία τοῦ Κυρίου καί Σωτήρος μας, «ὁ ὁποῖος ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνεναστράφη» κατά τό ψαλμικόν. Ἦλθε γιά νά ἀποκαλύψει τόν Πατέρα του, ἀλλά καί Πατέρα μας, νά κηρύξει τό τέλος τοῦ νόμου καί νά προσφέρει τήν χάριν. «Χριστοῦ περιτμηθέντος, ἐτμήθη Νόμος. Καί τοῦ Νόμου τμηθέντος, εἰσήχθη Χάρις» (Συναξάριον ἑορτῆς).

Ἦλθε ἡ χάρις, λοιπόν, ὁ Χριστός, ἡ εὐλογία, ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια, τό φῶς τό ἀληθινόν, ἡ ὁδός καί ἡ Ἀνάστασις, κατά τούς ἀψευδείς λόγους Του, καί ὅποιος τούς ἀκολουθεῖ γίνεται φῶς, γίνεται εἰρηνικός, φιλάδελφος καί φιλάνθρωπος· «χαίρει μετά χαιρόντων» καί κλαίει καί συμπάσχει στόν πόνο, στά προβλήματα καί στίς κακουχίες τῶν ἄλλων.

Αὐτοῦ τοῦ ὄντως φωτός τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης περίδοξος, προσωπικότης πολύπλευρος, ἀδάμας πολύεδρος, διδάσκαλος ὀρθοδοξίας οἰκουμενικός, ὁδηγός ἀκλινής ἀνεδείχθη ὁ σήμερον ἑορταζόμενος φωστήρ τῆς Καισαρείας, ὁ μέγας οὐρανοφάντωρ Βασίλειος. Ἀγάπησε τόν Χριστόν καί μέ τούς ἀγῶνες του τούς πνευματικούς κατέστη δοχεῖον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Στό πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου ἔβλεπε τόν Θεόν, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί κατέστη «Πατήρ ὀρφανῶν, καί χηρῶν προασπιστής, καί πλοῦτος πένησι, τῶν ἀσθενοῦντων ἡ παράκλησις, καί τῶν ἐν πλούτῳ κυβέρνησις, γήρως βακτηρία ἐδείχθης, παιδαγωγία νεότητος, καί Μοναζόντων ἀρετῆς, κανών Βασίλειε» (ᾨδή ζ΄ Ἁγ. Βασιλείου). Καί ὄχι μόνον αὐτά ἀλλά καί τῆς ἐπιστήμης ἐπώνυμος, διαχρονικός διδάσκαλος καί τῆς οἰκουμένης φωστήρ τηλαυγέστατος κατέστη.

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί θεοχάριτα, ὅσα προανάφερα δέν ἀποτελοῦν τυπικόν καθῆκον, ἀλλά ξέσπασμα τῆς ἀγωνιώσης καρδίας μας, πόνος τῆς ποιμενούσης Ἐκκλησίας μας ἐξ’ αἰτίας τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα συνέχουν καί ταλαιπωροῦν τόν εὐγενή λαόν μας.

Δέν ἀποδίδω εὐθύνες εἰς οὐδένα! Προτρέπω καί παρακαλῶ, ὡς πατήρ σας πνευματικός, τήν ἐπιστροφήν μας στίς ἀξίες μας, στίς ἀρχές μας, στά ἰδανικά μας! Σέ ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ σοφοί καί θεοκίνητοι πρόγονοί μας, οἱ προτάσσοντες τόν Χριστόν καί ὄχι τόν χρυσόν.

Κατακλείων, εὔχομαι ἀπό καρδίας ὅπως ὁ Κύριος τῆς Δόξης Ἰησοῦς χαρίσῃ σέ ὅλους, ἄρχοντες καί ἀρχομένους, τήν εἰρήνην, τήν θυσιαστικήν ἀγάπην, τήν πρόοδον τήν πνευματικήν στά σπίτια σας, στίς ἐργασίες σας καί στίς μεταξύ σας σχέσεις.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας 

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10