ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 7, 11–16)

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί, ξεδιπλώνει μπροστά μας μέ ζωντανά χρώματα τό θαῦμα πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν πόλη Ναΐν, τότε πού ἀνάστησε τό μοναχογιό τῆς χῆρας μητέρας.

Ἄς ἀκούσουμε τό ἱερό Εὐαγγέλιο στή δική μας ἀπλή γλῶσσα καί ὕστερα λέμε ὅσα μᾶς δῶσει νά ποῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα: «Ἐκεῖνο τόν καιρό πήγαινε ὁ Ἰησοῦς σέ μιά πόλη πού τήν ἔλεγαν Ναΐν· καί πήγαιναν μαζί του πολλοί μαθητές του καί πολύς κόσμος. Καί μόλις πλησίασε στήν πύλη τῆς πόλεως, νά κι ἔβγαζαν ἕναν πεθαμένο μοναχογιό στήν μητέρα του, πού ἦταν καί χήρα· κι ἦταν μαζί της πολύς κόσμος ἀπό τήν πόλη. Κι ὅταν τήν εἶδε ὁ Κύριος, τή λυπήθηκε καί τῆς εἶπε: «Μήν κλαῖς». Καί πλησίασε κι ἀκούμπησε τό χέρι του στό φέρετρο. Ἐκεῖνοι πού σήκωναν τόν πεθαμένο σταμάτησαν καί ὁ Κύριος εἶπε: «Νεαρέ, σέ διατάζω σήκω ἐπάνω». Καί σηκώθηκε καθιστός ὁ νεκρός κι ἄρχισε νά μιλάει καί ὁ Κύριος τόν παρέδωσε στή μητέρα του. Καί τούς ἔπιασε φόβος καί δόξαζαν τό Θεό κι ἔλεγαν πώς μεγάλος προφήτης παρουσιάστηκε μεταξύ μας καί πώς ὁ Θεός ἐπισκέφτηκε τό λαό του».

Πιό συγκλονιστικό στή ζωή γεγονός ἀπό τό θάνατο, ἀδελφοί μου, δέν ὑπάρχει καί στό κοινό καί καθολικό γεγονός ἀπό τό θάνατο ἐπίσης δέν ὑπάρχει. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι θνητοί, ἀλλά καί ὅλα ὅσα ἔλαβαν ἀρχή ἔχουν ἕνα τέλος. Καθένας πού γεννήθηκε εἶναι

ἀπόλυτα βέβαιο πώς θά πεθάνει. Ὅλα τά ἄλλα γιά τόν καθένα εἶναι πιθανά, ἀλλά ὁ θάνατος εἶναι τό βεβαιότατο γεγονός, πού σημαίνει καί σφραγίζει τό τέλος τοῦ βίου. Ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννηθήκαμε στή γῆ, ἀνοιγοκλείνουμε τά μάτια μας, γιά νά γευτοῦμε τήν ἀκτίνα τῆς ζωῆς καί τό σκοτάδι τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος εἶναι τό μεγάλο μυστήριο τῆς ζωῆς μας. Ἕνα μυστήριο βαθύ καί σκοτεινό, πού ἄν τό δοῦμε χωρίς τό φῶς καί τήν ἐλπίδα τῆς πίστεως, μᾶς γεμίζει φόβο καί ἀγωνία.

Γεμάτη εἶναι ἡ θεία Γραφή ἀπό μαρτυρίες τοῦ Θεοῦ καί ἀπό γεγονότα, μέ τά ὁποῖα πιστεύουμε καί τά ὁποῖα μᾶς πείθουν ὁτι ὁ θάνατος δέν εἶναι παρά ἕνα ἐπεισόδιο στή ζωή, ἕνας ὑπνος τοῦ σώματος καί μιά προσωρινή διάλυση, ὥσπου ἡ ψυχή νά ξαναγυρίσει σ’ αὐτό τήν ἡμέρα τῆς κοινῆς ἀναστάσεως.

Τό θάνατο, ἀδελφοί, μου δέν τόν ἔκαμε ὁ Θεός, ἀλλά μπῆκε στόν κόσμο μέ τήν ἁμαρτία. Θάνατος εἶναι ἡ ἁμαρτία καί οἱ συνέπειες τῆς ἁμαρτίας, νά χωρισθεῖ δηλαδή ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό Θεό. Τό τονίζει αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος». Δηλαδή, ὁ μισθός πού δίνει ἡ ἁμαρτία εἶναι θάνατος.

Μέσα σ’ αὐτή τήν πνιγηρή ἀτμόσφαιρα, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, πού τήν ἀναπνέουμε καθημερινά, ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Μητέρα μας, δέν μένει στή θλίψη καί τήν ὀδύνη τοῦ χωρισμοῦ, ἀλλά κηρύττει καί γεύεται τήν Ἀνάσταση. Τό πέρασμα τοῦ νεαροῦ τῆς Ναΐν ἀπ’ τό θάνατο στή ζωή, τό μακρυνό αὐτό θαῦμα, δέν τό ἀφήνει νά λησμονηθεῖ. Τό κρατάει σά σημαία καί τό προβάλλει. Τό

διαβάζει ἀδιάκοπα καί τό ἀναλύει. Τό βλέπει σάν ἕνα γεγονός σημαδιακό, πού ἀποκαλύπτει τή μυστική, ἀλλά πραγματική διάσταση τῆς ζωῆς μας.

Τό θαῦμα αὐτό δέν εἶναι «μεμονωμένο». Ἀποτελεῖ οὐράνιο μήνυμα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἀνάστησε τό γιό τῆς χῆρας, καθώς τό ἀκούσαμε σήμερα, κι ὅταν ἀνάστησε τή θυγατέρα τοῦ Ἰαείρου, κι ὅταν ἀνάστησε τό Λάζαρο, μέ κυριαρχική ἐξουσία εἶπε ἕνα λόγο καί οἱ νεκροί ἀναστήθηκαν. Τίποτα δέν στέκεται ἐμπόδιο σ’ Ἐκεῖνον πού ἐξουσιάζει τά σύμπαντα. Μήτε ἡ ἁμαρτία, μήτε ὁ θάνατος. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου καί μᾶς δίνει, σά δικό του δῶρο, τή ζωή. Ἐδῶ πρέπει νά προσέξουμε κάτι οὐσιαστικό. Ταυτόχρονα μέ τό σημερινό θαῦμα πού ἀκούσαμε, ὁ σημερινός ἐκκλησιασμός μας, ἔχει ἕνα στόχο καί μία ἀποστολή, νά ζήσει τό μεγάλο γεγονός τῶν αἰώνων, τήν Ἀνάσταση.

Ἡ σημερινή μας ἡμέρα, πού τήν ἀρχίσαμε μέ τή θεία Λατρεία μας, εἶναι Κυριακή. Ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν Ἀνάσταση. Στό διάστημα τῆς ἑβδομάδας πού κύλησε, βρεθήκαμε ἀντιμέτωποι μέ τό θάνατο. Μᾶς πάλεψε καί τόν παλέψαμε. Καί γλυτώσαμε ὕστερα ἀπό ἀγῶνα καί κόπο. Μετά ἀπ’ αὐτή τήν ὁδυνηρή ἐμπειρία, ἤρθαμε σήμερα στό Ναό, γιά νά ζήσουμε τήν Ἀνάσταση. Τόν θούριο πού δονεῖ τίς ψυχές μας εἶναι τό ἀναστάσιμο τροπάριο: «Ὑμνοῦμεν σου, Χριστέ, τό σωτήριον πάθος καί δοξάζομεν σου τήν Ἀνάστασιν». Αὐτό εἶναι τό μέγιστο γεγονός τῆς ἱστορίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄν συναζόμαστε στό ὄνομα τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί

δέν ζοῦμε ὡς γεγονός καθημερινό τήν ἀνάσταση, τότε ἡ σχέση μας καί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό εἶναι ἐπιφανειακή καί ἐπιπόλαιη. Ἡ ζωή μας μέσα στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά πράξη συμβατική. Ἡ μετοχή μας στήν Ἐκκλησία εἶναι μετοχή στήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί προσδοκία τοῦ προστάγματος, πού θά φέρει κι ἐμᾶς ἀπό τό θάνατο στή ζωή. «Νυνί Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχῇ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο», μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, κάνοντας τήν ἀρχή γιά τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν κεκοιμημένων. Αὐτό, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ζοῦμε, αὐτό ἀναπνέουμε κι αὐτό κηρύττουμε. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10