Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Κοίμηση της Θεοτόκου 2011

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

«Τήν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων τά πλήθη οὐρανῷ, καί ἀνθρώπων τό γένος ἐπί τῆς γῆς μακαρίζομεν˙ …»

                                      (τροπ. ἀποστ. Μ. Ἑσπερινοῦ).

 Αὔγουστος, ὁ μῆνας τῆς Παναγίας μας, ὅπως λέγει ὁ θεοσεβής καί φιλάγιος λαός μας,

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ,

Φρουροί τῆς Πατρίδος μας ἔνστολοι,

Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε!

Ἀπό τήν πρώτη Αὐγούστου ἄρχισαν πανηγυρικά νά κτυποῦν οἱ γλυκόλαλες καμπάνες τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας στά μικρά καί μεγάλα ἐξωκκλήσια, στα βουνά, στά φαράγγια, στά νησιά μας, παντοῦ μά παντοῦ, προσκαλῶντας καί προκαλῶντας ὅλους μά ὅλους στίς Παρακλήσεις ὑπέρ τῆς «Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ», ὑπέρ τῆς Σωτῆρος τοῦ Γένους μας, ὑπέρ Ἐκείνης, ἡ ὁποία ὡς «φωτοφόρος νεφέλη» ἐφαπλοῖ σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς πατρίδος μας «ὑπέρ ἔννοιαν» τήν σκέπην Της!

Πόσες φορές, ὅπως καταγράφει ἡ πέννα τοῦ ἱστορικοῦ, δέν ἔσωσε τήν Βασιλεύουσα τῶν πόλεων, τό καύχημα τῆς Ρωμαίικης Αὐτοκρατορίας, τήν Κωνσταντινούπολη, ἡ Παναγία μας! Καί αὐτά τά γεγονότα ψάλλουν μέχρι σήμερα οἱ πνευματοφόροι μεγάλοι ὑμνωδοί τῆς Ἐκκλησίας. Στό Μοναστήρι Της, στήν Ἁγία Λαύρα τῶν Καλαβρύτων, σηκώθηκε τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821, τό ὁποῖο τήν Ἁγία Μορφή της φέρει, τήν πάνσεπτη Κοίμησή της.

Τό εἰκόνισμά Της εἶχαν στίς τσέπες τους οἱ ἀγωνιστές ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς φυλῆς μας στούς Βαλκανικούς Πολέμους, ὑπέρ τῆς ἀποτινάξεως τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀπό τήν Μακεδονία μας, στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στόν ἀγῶνα γιά τήν Θράκη καί τά νησιά μας.

Τό ἴδιο δέν ἔκαμαν καί οἱ ξεριζωμένοι ἀδελφοί μας ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη, τήν ἔνδοξη Ἰωνία καί τόν γενναῖο Πόντο; Τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τά ἄλλα ἱερά σεβάσματα μετέφεραν στούς καινούργιους τόπους, ὅπου ἐγκαταστάθηκαν στήν Μητέρα Πατρίδα. Μέ ἀποκορύφωμα τῶν ἀγώνων τά μέτωπα τῆς Πίνδου καί τοῦ Ρούπελ. Ἕνας μέ ἑκατό, χίλιοι μέ ἑκατομμύρια! Κι ὅμως νικήσαμε! Διότι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός κατηύθυνε τόν ἀγῶνα, ὅπως μαρτυροῦσαν Ἰταλοί αἰχμάλωτοι, ἀξιωματικοί καί ὁπλίτες.

Στίς χαρές καί στίς λύπες μας τό Πανάγιο Ὄνομά της ἀπό καρδιᾶς ἐπικαλούμαστε! Ναί, γιατί τήν αἰσθανόμαστε ὡς Μητέρα στοργική. Καί μήπως δέν εἶναι;

Ὅλη ἡ διαδρομή τοῦ γένους μας εἶναι συνυφασμένη μέ τό Ἅγιο Ὄνομά Της, τήν ἁγία μορφή Της καί τήν διακριτική παρουσία Της.

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, ἡ χώρα μας διέρχεται κρίση, ὅμως αὐτή ἡ κρίση δέν εἶναι οἰκονομική, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐλλείψεως ἤθους, πνευματικότητος, σεβασμοῦ στίς ἀρχές καί ἀξίες, στούς θεσμούς καί τά ἰδανικά. Ὁ σημερινός Ἕλληνας ἀπαξίωσε τήν ἀξία του! Θεοποίησε τό ἐγώ του καί αὐτοανακηρύχθηκε σέ αὐθεντία! Ἐξόρισε τόν Θεό, καθαίρεσε τούς Ἁγίους καί λησμόνησε τίς χάριτες καί τίς εὐεργεσίες τῆς Παναγίας! «Ἔγινε κτῆμα καί θῦμα τοῦ ἀλλοτρίου» (Μ. καν. Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης).

Καταπλακώθηκε ἀπό τά ἐρείπια, τά ὁποία ὁ ἴδιος δημιούργησε! Καί ἑλπίζει τήν διόρθωση ἐκ μέρους τῶν ἀνευθύνων ἤ μᾶλλον ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔταξαν καί ὑποσχέθηκαν ἐπιγείους παραδείσους˙ ἤ ὅπως λέγει ὁ λαός μας, τούς ἔταξαν «λαγούς μέ πετραχήλια».

Καιρός, λοιπόν, λαέ εὐλογημένε, γιά ἀνασύνταξη πνευματική, γιά περισυλλογή καί ἐπανεύρεση τοῦ ἀτιμήτου θησαυροῦ τῆς καρδιᾶς μας καί ἀνεύρεση τοῦ «κατ’ εἰκόνα», γιά ἀναστήλωη καί πάλι τοῦ εἰκονίσματος, στήν καρδιά μας, τῆς στοργικῆς Μητέρας μας, τῆς Παναγίας˙ γιά ἄναμα καί πάλι τοῦ κανδηλιοῦ της, γιά νά ἀνάψει καί τό δικό μας κανδήλι, τῆς καρδιᾶς μας, νά ἡρεμήσουμε, νά ἀνασυγκροτηθοῦμε πνευματικά καί ἠθικά. Νά ἀντιμετωπίσουμε καί πάλι τόν διπλανό μας ὡς ἀδελφό καί ὄχι ὡς πηγή ἀθέμιτου πλουτισμοῦ!

Ἀδελφοί, ὁ Οὐρανός ὑπέρ-πανηγυρίζει σήμερα τήν ὑπερένδοξο τοῦ Θεοῦ Μητέρα. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τό πανηγύρι τοῦ οὐρανοῦ νά κατέβει στή γῆ, νά γλυκάνει τίς καρδιές μας, νά δώσει φῶς κι ἑλπίδα, ἰδιαιτέρως στά νειάτα τῆς χώρας μας, στά παιδιά μας, πού ἀποτελοῦν τό μέλλον τῆς πατρίδος μας.

Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται νά ἀνεβοῦμε καί πάλι στό ὕψος πού μᾶς ἀνέβασε ὁ Σταυρωθείς καί ἀναστάς Υἱός Της καί Θεός μας.

Χρόνια Πολλά, λαέ εὐλογημένε καί Παναγιοσκέπαστε.

 

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

†Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10