Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Χριστούγεννα 2011

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι καί θά παραμείνει στήν παγκόσμια ἱστορία γεγονός ἀνεπανάληπτο, μοναδικό, ἀνερμήνευτο, γεγονός ἀξεπέραστο! Εἴκοσι καί πλέον αἰῶνες ἔχουν περάσει μέχρι σήμερα καί στό διάβα αὐτῶν χιλιάδες ἱστορικοί, φιλόσοφοι καί ἐρευνητές ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Ἄλλοι μέ καλή διάθεση, μά οἱ περισσότεροι μέ διάθεση ἀπορριπτική. Καί στήν ἁλυσίδα αὐτή συνεχῶς προστίθενται κρίκοι. Στούς καιρούς μας δέ ἡ ἄρνηση καί ἡ ἀπόρριψη αὐτή κυριαρχεῖ μέ συντριπτική πλειοψηφία! Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Καί πῶς ἑρμηνεύεται;

Ἡ ἀπάντηση δίνεται ἀπό τόν θεοδόχο προφήτη Συμεών, ὁ ὁποῖος, κατά τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου, εἶπε: «ἰδού οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μέγας Παρών, ὁ διαχρονικός, ὁ ἀδιαμφισβήτητος, διότι ἄν δέν ἦταν, θά εἶχε ξεπεραστεῖ· καί μέ κάθε τι ξεπερασμένο καί ἀναχρονιστικό κανείς δέν ἀσχολεῖται.

Ἦλθε, λοιπόν, ὁ Χριστός ἐν χρόνῳ καί τόπῳ ἱστορικῶς, ὅπως οἱ προφῆτες προφήτευσαν καί ὅπως ἐξακριβώνεται μέσα ἀπό τά ἱερά εὐαγγέλια. Ἦλθε καί φανερώθηκε στούς ἀνθρώπους καί συνέστησε Ἑαυτόν καί τόν Πατέρα Του μέ τό λόγο καί τά ἔργα Του: «εἰ ἐγνώκειτέ με, καί τόν Πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν» (Ἰω. 14,7) καί «ὁ ἐμέ ἀθετῶν, ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά με» (Λκ. 10,16).

Ἦλθε καί συμπόνεσε τούς κατατρεγμένους, τούς καταπιεσμένους ἀπό τήν ἐξουσία, συμμερίστηκε τίς χῆρες, τά ὀρφανά καί τούς περιφρονημένους!

Ἦλθε καί κήρυξε δικαιοσύνη, ἰσότητα λαῶν καί φύλων. Ἀνέβασε τή γυναικεία ὕπαρξη καί παρουσία στή θέση πού τῆς ἀνήκει˙ θέση ἰσοτιμίας καί σεβασμοῦ.

Ἦλθε καί κήρυξε ταπείνωση, ὑπακοή, φιλαλληλία καί φιλαδελφία, συγχωρητικότητα καί θυσιαστική ἀγάπη. Καί ὅλα αὐτά ὄχι μέ λόγια! Γιατί θυσιάστηκε; Γιατί ταπεινώθηκε; Γιατί καταδέχθηκε τήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, τήν σταυρική θυσία; Ἀκριβῶς γιά ν’ ἀφήσει τῦπο καί ὑπογραμμό καί παράδειγμα πρός μίμηση τόν Ἑαυτό Του!

Καί ἔρχεται τό ἐρώτημα: πῶς τόν εἶδαν οἱ ἄνθρωποι στήν ἐποχή του καί διαχρονικῶς; Πολλοί μέ σκεπτικισμό, ἄλλοι μέ μῖσος, ἕνα μέρος τόν ἀπέρριψε, τόν ὕβρισε, τόν συκοφάντησε, τόν ταπείνωσε! Ἐλάχιστοι τόν ἀποδέχθηκαν καί τόν ἀκολούθησαν: οἱ μαθητές του, οἱ μυροφόρες γυναῖκες καί ὁ ὄχλος, βέβαια, εἴτε ἀπό περιέργεια εἴτε γιά τήν ἱκανοποίηση βιοτικῶν του ἀναγκῶν! Καί ἡ ἐξουσία, Ἰουδαϊκή καί Ρωμαϊκή, πῶς τόν ἀντιμετώπισε; Ἡ μέν ὡς «πλᾶνον», «βλάσφημον» καί διαστροφέα «τοῦ Νόμου Μωυσέως καί τῶν προφητῶν», ἡ δέ ὡς ἀντιστρατευόμενο τό Νόμο τοῦ Καίσαρα.

Καί στήν ἐποχή μας τήν ταραγμένη καί ὑλοκρατούμενη, κατά τήν ὁποία ἔχουμε θεοποιήσει τήν κτίση καί ἀπορρίψαμε τόν κτίσαντα, πῶς τόν ἀντιμετωπίζουμε; Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπό τήν κοινωνική καί οἰκονομική κρίση, ἡ ὁποία ταλανίζει καί συγκλονίζει ὅλη τή γῆ καί τρομάζει ὅλες τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἑλληνικῆς.

Γιατί φθάσαμε σ’ αὐτή τήν κρίση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή, ξεκάθαρη καί κρυστάλλινη· ἀκούγεται ὄχι μόνο ἀπό τούς ἱερούς ἄμβωνες τῶν Ναῶν μας, ἀλλά βγαίνει καί ἀπό χείλη ἐπιστημόνων, καλλιτεχνῶν καί ἁπλῶν πολιτῶν, οἱ ὁποίοι διακρίνονται γιά τήν ἀρετή, τήν τιμιότητα καί προπαντός γιά τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἀνθρωπιά τους: «Ἡ κρίση δέν εἶναι οἰκονομική, ἀλλά εἶναι κρίση ἀρχῶν καί ἀξιῶν»! Καί ἡ Ἐκκλησία προσθέτει: «τήν κρίση τή βιώνουμε λόγῳ ἔλλειψης ἠθικῆς καί πνευματικότητας».

Χωρίς Χριστό, ἀδελφοί μου, τά πάντα ἐπιτρέπονται: καί ἀτιμίες καί ἀδικίες καί ἀθέμιτος πλουτισμός, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά μεταβάλλεται σέ λύκο γιά τόν συνάνθρωπό του.

Μέ μνημόνια καί νόμους καταπιεστικούς καί καταδυναστευτικούς, μέ νόμους πού ἀφαιροῦν ὄχι μιά φέτα ψωμί, ἀλλά παίρνουν ὁλόκληρο τό καρβέλι, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται στή φτώχεια καί τήν ἐξαθλίωση. Τό πρόβλημα λύνεται μόνο μ’ ἕναν τρόπο: μέ τήν ἐπιστροφή στόν γεννηθέντα Κύριο, τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης!

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, μείνετε ἀταλάντευτοι στήν πίστη καί μή φοβᾶστε! Ἡ Ἑλλάδα μας ἔχει περάσει στό διάβα τῶν αἰώνων πολλές καί δυσκολότερες καταστάσεις. Ὁ Θεός μᾶς σκεπάζει ὅλους, ἡ Παναγία μας πρεσβεύει καί οἱ Ἅγιοί μας μεσιτεύουν πρός τό Θεό.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Χρόνια πολλά καί ἁγιασμένα.

 Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

†Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10