Ευχές Μητροπολίτου για το Άγιο Πάσχα

ΚΟΖΑΝΗ, ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2013

 

«…καί ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κύριος καί ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καί τοῦτο ἦν μεστόν ὀστέων ἀνθρωπίνων˙ καί περιήγαγέ με ἐπ’ αὐτά κυκλόθεν κύκλῳ, καί ἰδού πολλά σφρόδρα ἐπί προσώπου τοῦ πεδίου, ξηρά σφόδρα. Καί εἶπε πρός με˙ Υἱέ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τά ὀστᾶ ταῦτα;… Ἰδού ἐγώ φέρω ἐφ’ ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς… Καί εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς τό πνεῦμα, καί ἔζησαν καί ἔστησαν ἐπί τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγή πολλή σφόδρα».

( Ἰεζ. 37,1-10) 

Μέ τούς στίχους αὐτούς τή νύχτα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς σημαίνεται ἤδη ἡ Ἀνάσταση.

Ας εὐχηθοῦμε κι ἐμεῖς ταπεινῶς, παρά τούς τόσους ἐρειπιῶνες τῆς ζωῆς, ὁ ἀναστάς Κύριός μας νά μᾶς ζωογονεῖ, ὅπως τά ξηρά ὀστᾶ, μέ τό φῶς τῆς αἰώνιας ἀναδημιουργίας, μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μετά πασχαλίων εὐχῶν καί προσρήσεων

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10