ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2013

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

 

        Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη.

Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια περίπου ἠκούσθη εἰς τήν αὐλήν τοῦ ἡγεμόνος Πιλάτου, ἀπό τά χείλη τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, τοῦ πολλαπλῶς, ποικιλοτρόπως καί παντοιοτρόπως εὐεργετηθέντος, τό «ἆρον, ἆρον Σταύρωσον αὐτόν …» (Ἰω. 19:15). Ἐξέστη ὁ Πιλάτος! Γιά μιά στιγμή ἔμεινε ἄφωνος καί ἀμήχανος ἀδυνατῶντας νά λάβῃ ὁποιανδήποτε ἀπόφασιν διά τόν Χριστόν, καθῶς δέν εὕρισκεν «ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν …» (Ἰω. 19:4). Καί ἀπ’ ἔξω ὁ ὄχλος καί ὁλόκληρος ἡ ἡγεσία, πλήν ἐλαχίστων, «περισσῶς ἀνέκραζεν… ἆρον, ἆρον Σταύρωσον αὐτόν…».

Καί οἱ Ἑβραῖοι, ἔμπλεοι δηλητηρίου καί ἐγκληματικότητας, τόν ἐσταύρωσαν! Ποῖον; Τόν Θεό τους, τόν Δημιουργόν τους, τήν Χαράν τῶν ἀγγέλων, τήν θυσιαστικήν Ἀγάπην! Τόν ἐσταύρωσαν, ἀφοῦ προηγουμένως τόν ἐνέπαιξαν, τόν κατασυκοφάντησαν ὡς πλάνον, ὡς βλάσφημον καί ὑβριστήν τοῦ Θεοῦ! Μή γένοιτο, ὑβριστής ὁ Θεός! Τόν φραγγέλωσαν, τοῦ φόρεσαν ἀκάνθινον στέφανον καί τόν ἐνέπαιξαν ὡς ψευδοβασιλέαν!

Ὀλίγον συναίσθημα ἀνθρωπιᾶς ἄν ὑπάρχῃ διαχρονικά εἰς τήν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, φρίττει μελετώντας τοῦτο τό πάθος, ἔστω καί ἄν συντελεῖται σέ κοινόν θνητόν!

Ἀλλά τί λέγω; Ὁ διάβολος μισεῖ τόν ἄνθρωπον ἕως ἐξωντώσεως, διότι εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό πρόσωπόν Του. Εἶναι τό μόνον δημιούργημα, τό ὁποῖον φέρει «πνεῦμα ζωῆς» καί ἔχει προορισμόν τήν συγκληρονομίαν καί συμβασιλείαν ἅμα τῇ ἐξόδῳ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καί τῆς Δευτέρας Αὐτοῦ ἐνδόξου παρουσίας.

Πίστευε ὁ ταλαίπωρος ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του ὅτι ἐσταύρωνε ἕναν ἐκλεκτόν τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί τούς προφήτας, τούς δικαίους καί τούς διδασκάλους! Δέν ἐγνώριζε ὅτι ἐθανάτωνε Αὐτόν, ὁ Ὁποῖος θά τοῦ ἔκλεινε τόν Ἄδην καί τό Βασίλειον τῆς μονοκρατορίας του! Πόσον θεοσόφως καί ἁγιο-πνευματοκινήτως ἀναγράφει καί περιγράφει τοῦτο τό γεγονός ὁ ἱερός πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς μίαν τῶν εὐχῶν τῆς γονυκλισίας τήν πανεπίσημην ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς: «τόν δέ ἀρχέκακον καί βύθιον δράκοντα, θεοσόφῳ δελεάσματι ἀγκιστρεύσας …»!

Αὐτόν λοιπόν ἐσταύρωσεν καί ἔθαψεν καί ὄχι μόνον, ἀλλά ἐσφράγισεν τόν τάφον καί ἔβαλεν καί φρουράν! Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Καί πῶς ἐρμηνεύονται; Φόβος, μῖσος, φθόνος! Καί ἀποθανόντα τόν ἐφοβοῦντο. Δέν ἡσύχασεν ἡ συνείδησίς των, δέν τούς καθησύχασε τό γεγονός τῆς ἀποφάσεώς των. Ἑπόμενον ἦτο, διότι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ ἠρεμοῦν, ἀγάλλουν τήν καρδίαν, τόν νοῦν καί τήν ὅλην ὕπαρξιν τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας ἀναστατώνουν τόν ὅλον ἄνθρωπον, τόν μετατρέπουν σέ ἀπάνθρωπον, σέ ἐγκληματικήν παρουσίαν!

Καί ὅλα αὐτά συντελοῦνταν ὑπό τοῦ ἀνθρώπου στόν Μεσσίαν Χριστόν, στόν Σωτήρα Χριστόν! Καί ὁ Πιλᾶτος ἔνιψεν τάς χείρας του καί ὁ ἑβραϊκός ὄχλος καί ἡ ἡγεσία του ἐκαταράσθησαν ἑαυτούς καί διαχρονικά ὅλον τό γένος των λέγοντας ἐπιδεικτικά: «τό αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί τά τέκνα ἡμῶν…» (Μτθ. 27:25).

Νεκρική καί ἐγκληματική σιωπή κατέκλυε, μᾶλλον κατεπλάκωνε τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, καί αἴφνης γεγονός ἀπίστευτον καί ἀνερμήνευτον ἀναταράσσει καί συνταράσσει τούς σταυρωτάς· νέες περιπέτειες καί τρόποι καθησυχασμοῦ καί ἀποσιωπήσεως τοῦ γεγονότος μεθοδεύονται! Ποῖον τό γεγονός; Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ! Ὁ κενός Τάφος, ὁ ζωηφόρος καί ζωοδότης Τάφος ὁμιλεῖ, κηρύτει καί διαλαλεῖ αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖον ἐπροφητεύθη ἑκατοντάδες καί χιλιάδες χρόνους πρίν διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Τό γεγονός τό ὁποῖον διαλαλεῖται, ἑορτάζεται καί πανηγυρίζεται μέχρι σήμερον! Ὄχι ὡς γεγονός ἑορταστικόν, ἱστορικόν καί ἀνθρώπινον ἀλλά ὡς θεϊκόν, οὐράνιον καί σωτήριον, μέ ἀποδέκτην τόν ἄνθρωπον διά τήν σωτηρίαν του καί τόν μετά τόν τάφον προορισμόν του. Ὡς ἐξῆς σημειώνει αὐτό τό γεγονός ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος: «Ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι.» (Α΄ Κορ. α,18). Καί ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει: «διά γάρ τοῦ Σταυροῦ Σου Κύριε κατεβλήθη ὁ Ἅδης καί ὁ θάνατος τέθνηκε‧ νεκρωθέντες ἀνέστημεν, καί ζωῆς ἠξιώθημεν‧ τόν παράδεισον ἐλάβομεν, τήν ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν‧ διό εὐχαριστοῦντες δοξολογοῦμεν, ὡς κραταιόν Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν …» (Ὄρθρος Παρασκ. β΄ ἤχου Μ. Τεσσαρ.).

Σταυρός καί Ἀνάστασις, ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εἶναι τό Σωτήριον καί ἐλπιδοφόρον μήνυμα τῆς Ἁγιωτάτης μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δύο χιλιάδες καί πλέον χρόνια! Καί ὅποιος ἀκολουθεῖ τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν, τά ἐνστερνίζεται, τά ἐγκολπώνεται ὡς στηριγμόν, ὡς τρόπον ζωῆς, γίνεται φῶς καί μεταδίδει φῶς, εἶναι ὅλος χαρά καί ἐκπέμπει χαράν! Γίνεται καθημερινῶς Σίμων Κηρυναίος, καλός Σαμαρείτης καί ἀχθοφόρος τῆς ἀγάπης· τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Ἀδελφοί μου, μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει καμιά κρίσις, κανένα πρόβλημα, γιατί τά πάντα εἶναι Χριστός, «ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ἀμήν.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!  ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας 

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10