Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Πάσχα 2012

ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας
καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Τήν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζοντες, ὑμνοῦμέν σε Χριστέ ˙
ἐτέχθης ἐκ Παρθένου, καί ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ Πατρί ˙
ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καί ἑκουσίως ὑπέμεινας Σταυρόν.
ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθών,
ἵνα σώσῃς τόν κόσμον ˙ Κύριε, δόξα σοι».

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε καί λαμπροφορεμένε,
Ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς πανηγυρίζεται, ἑορτάζεται, ψάλλεται καί μέ κωδωνοκρουσίας ἀναγγέλεται τό ἀνεπανάληπτον γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ!

Ναί! Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὄχι μόνον γεγονός ἀνεπανάληπτον ἀλλά καί ἀδιαμφισβήτητον, ἀφοῦ ἔλαβε χῶραν σέ τόπον καί χρόνον συγκεκριμένον καί γνωστόν ἱστορικῶς, ἔλαβε χῶραν μέ συγκεκριμένην καί ἱστορικῶς ἐπικυρουμένην κρατικήν διοίκησιν, ἀλλά καί θρησκευτικήν τοιαύτην. Ὅλα μά ὅλα εἶναι καταγεγραμμένα καί καταχωρημένα ὄχι μόνον ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς, ἱερούς Εὐαγγελιστάς καί ἐκκλησιαστικούς Πατέρας, ἀλλά καί ἀπό τούς ἱστορικούς τῆς Ρωμαϊκῆς Πολιτείας καί τούς ἱστορικούς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἱεροκρατικοῦ κατεστημένου!

Ἀδιαμφισβήτητον τό γεγονός καί ἀξεπέραστον ἱστορικῶς. Τό μόνον πού ἀπομένει εἶναι ἡ καλοδιάθετος ἔρευνα, ἀφοῦ πρόκειται γιά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἀρκεῖ ἡ ἔρευνα νά εἶναι καρπός καλῆς καί ἀγαθῆς διαθέσεως, ὅπως ἐκείνη τοῦ Θωμᾶ, τοῦ Νικοδήμου καί τόσων ἄλλων στό διάβα τῶν αἰώνων. Τό ἐπιθυμεῖ αὐτό ὁ Κύριος, διότι θέλει ὄχι ἐκβιαστικῶς τήν γνωριμίαν Του μέ τόν ἄνθρωπον ἀλλά ἐλεύθερα καί ἀβίαστα. Ἄλλως τε μή λησμονοῦμεν ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον καί ὁ Θεός οὐδέποτε ἀφαιρεῖ ὅ,τι τοῦ χάρισε.
Συγκαταβαίνει, λοιπόν, ὁ Θεός, γίνεται ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς, γιά τήν σωτηρίαν μας, γιά τήν κατάργησιν τῆς μονοκρατορίας τοῦ Διαβόλου καί τήν καταπάτησιν τοῦ πνευματικοῦ θανάτου˙ «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Ἔρχεται ὡς φῶς ὁ Χριστός, ἔρχεται Ζωοδότης καί προσφέρει τόν Τάφον Του διαχρονικῶς ζωοδόχον! Ἔρχεται καί προσφέρει, ὡς ἡ πηγή τῆς Ἀληθείας, τήν Ἀλήθειαν, ὑποδεικνύει τόν σωστόν δρόμον! Καί χαίρει ὁ κόσμος καί λαμπρύνεται ἡ γῆ καί φωτίζονται τά καταχθόνια. Ὅλα γίνονται οὐρανός! Καί τοῦτο, διότι ὁ σεσαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, διά τῆς Ἀναστάσεως καθίσταται πλέον κυριάρχης οὐρανοῦ καί γῆς. «….Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Μτθ. 28,18), ἐξαγγέλει ὁ ἴδιος ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς.
Δέν ὑπάρχουν πλέον αὐτόκλητοι μεσσίες, αὐτοδιοριζόμενοι σωτῆρες. Ἕνας εἶναι ὁ Σωτῆρ καί Κυβερνήτης, ὁ Ἰησοῦς, καί ὅσοι στοιχίζονται πίσω ἀπ’ Αὐτόν, σώζονται. Ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι τό ἔργον Του ἐπί τῶν ἀνθρώπων ἦταν ἔργον χρηστόν ἐν δικαιοσύνῃ καί μέ σεβασμόν πρός τόν ἄνθρωπον, ὡς εἰκόνα Αὐτοῦ. Ὅσοι, ὅμως, προσεπάθησαν καί προσπαθοῦν ἀφ’ ἑαυτῶν νά σχεδιάζουν πολεμοῦντες τόν Χριστόν καί τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, ἀπέτυχαν παταγωδῶς καί ἀπογοήτευσαν τούς ὀπαδούς τους, ὅπως καταγράφουν οἱ ἱστορικοί. Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί στίς ἡμέρες μας: ἀδικίες, πλεονεξίες, σπατάλη, καταχρήσεις σέ ὅλα, παντελῆς ἔλλειψις μέτρου! Παραλογισμός, ἀνευθυνότης, ἀπαξίωσις τῶν πάντων ἀκόμη καί αὐτῶν τούτων τῶν θεσμῶν καί τῶν ἰδανικῶν, τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς φυλῆς μας!
Ἀδελφοί μου, ὁ Κύριός μας μέ τήν θέλησίν Του ἔγινεν ἄνθρωπος, μέ τήν θέλησίν Του ὑπέμεινε Σταυρόν! Διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἀπεκατέστησεν τήν ξεπεσμένην ἀνθρωπίνην φύσιν, προσφέροντας εἰς ὅλους καί πάλιν τήν θείαν καί οὐράνιον καταγωγήν, ὡς τό πλέον καί πλέον τελειότερον καί ἀγαπητότερον δημιούργημά Του. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἐπανάκτησις τῆς κατά Χριστόν ἐλευθερίας, ἀπό τήν ἰδικήν μας καλήν προαίρεσιν! Ἀπό κανέναν δέν στερεῖ τήν πνευματικήν ἐλευθερίαν, τήν Ἀνάστασίν Του, τήν χαράν Του, τά ἀγαθά Του καί τήν αἰώνιον ζωήν ὁ Ἱησοῦς Χριστός, «ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας». Ἀμήν.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Εὐχέτης πρός Κύριον
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10