Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος  ἐπί  τῷ  Νέῳ  Ἔτει  2013

Φιλόχριστε καί φιλάγιε λαέ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς καί Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως, ἄς εἶναι εὐλογημένος παρά Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου ὁ Νέος Χρόνος!

Πολλοί θά διερωτηθοῦν καί ἀναλόγως θά σχολιάσουν ἐρωτηματικῶς: «Μά εἶναι δυνατόν σ’ αὐτήν τήν δυσχερή οἰκονομική κατάσταση στήν ὁποία περιήλθαμε ἤ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, τά σκοτεινά κέντρα τά ὁποία διασαλεύουν τήν εἰρήνη καί τήν γαλήνη τῶν λαῶν, εἶναι δυνατόν ὁ νέος χρόνος νά εἶναι εὐλογημένος, εἰρηνικός, χαρούμενος καί γαλήνιος;».

Εἶναι, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου πνευματικά! Ὅταν ὁ Χριστός βασιλεύει στίς καρδιές μας, ὅταν Ἐκεῖνος εἶναι τό ὄντως στήριγμά μας, ἡ ἐλπίδα μας καί ἡ ἀπαντοχή μας, τότε τό ἐλάχιστο γίνεται πολύ καί τό πολύ ὑπερπερισσεῦον! Γεμάτη ἡ ἱστορία μας, πλούσια ἡ ἐμπειρία μας καί πλουσιωτάτη ἡ Πατερική καί Ἐκκλησιαστική μας ἱστορία! Καί χθές καί σήμερον ὁ Θεός διά τῶν Ἁγίων του ἀποκαλύπτει τήν ἀγάπην του καί πλουσιοπάροχα ἀνταμείβει τούς «ἐκζητοῦντας αὐτόν» (Ἐβρ. 11,6). Τί ψάλλωμεν εἰς τήν ἀρτοκλασίαν εἰς τάς πανηγύρεις; «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). Μήπως δέν ἀληθεύει ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως δέν κυριολεκτεῖ τό ψάλμα;

Ὁ λαός μας στήν διαδρομή τῶν χρόνων καί τῶν αἰώνων ἔχει γευθεῖ πολλά δεινά: πεῖνες, ὑποδουλώσεις, βασανισμούς, ταπεινώσεις καί εξευτελισμούς· ὅμως, όχι μόνο στάθηκε ὄρθιος καί ἀξιοπρεπής, ἀλλά παρέδιδε καί μαθήματα στούς ἄλλους λαούς.

Ἔχεις τόν Θεόν στήριγμα, τήν Ἐκκλησίαν καί τό μυστήριον αὐτῆς τροφήν πνευματικήν καί σωτήριον; Τότε ποτέ δέν χάνεσαι. Το σκοτάδι ὁ Θεός τό μετατρέπει σέ φῶς ζωογόνο καί τήν καταιγίδα σέ «δρόσον Ἀερμῶν» (Ψαλμ. 132,3) κατά τό ἁγιογραφικόν.

Ἡ ἐκκλησία μας σήμερα, ἀδελφοί μου, πρώτη τοῦ ἔτους, ἐορτάζει τό μεγάλο γεγονός τῆς Περιτομῆς καί ὀνοματοθεσίας τοῦ Γεννηθέντος Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Αὐτοῦ πού ἀπό πλούσιος ἔγινε πτωχός χάριν ἡμῶν, «ἵνα ἡμᾶς πλουτίσῃ» κατά τήν Πατερικήν Θεολογίαν, καί ἀπό Βασιλεύς δοῦλος, γιά νά κάνει ἡμᾶς καί πάλιν Θεούς: «Θεός γάρ ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμᾶς Θεούς καταστήσῃ». Καί ὅλα αὐτά ἀπό ἄκραν ἀγάπην, ἀπό θυσιαστικήν ἀγάπην γιά τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας Του, τόν ἄνθρωπον. Ἄς Τόν ἐμπιστευθοῦμε λοιπόν, ἄς γίνουμε στρατιώτες Του εἰλικρινεῖς καί ἀδιαπραγμάτευτοι!

Ἐορτάζομεν, ἐπίσης, σήμερον καί τόν Μέγαν τῆς Ἐκκλησίας μας Ἱεράρχην, τόν Οἰκουμενικόν Διδάσκαλον, τόν Ἀρχιποίμενα καί Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τόν οὐρανοφάντορα Βασίλειον, τόν πτωχόν γιά τόν ἑαυτόν του ἀλλά ἐκδαπανώμενον γιά τόν συνάνθρωπόν του. Γηροκομεῖα, πτωχοκομεῖα τά πάντα τοῖς πᾶσι γιά τόν λαόν, γιά τόν πένητα καί ἐνδεῆ, τίποτα δι’ ἐκεῖνον. Καί ὁ Θεός τόν πλούτισε!

Δέν ἄλλαξε ὁ Θεός, ἀδελφοί μου! Χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας. Ἀλλά καί οἱ συμπεριφορές τῶν ἀνθρώπων, τά γεγονότα καί οἱ καταστάσεις, θετικές καί ἀρνητικές, ἐπαναλαμβάνονται! Εὐτυχεῖς καί εὐλογημένοι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς στηριγμόν καί ἀπαντοχήν τήν πνευματικήν τους Μητέρα, τήν Ἐκκλησίαν. Ἀντιθέτως, δυστυχισμένοι καί μέ ἀπονενοημένες πράξεις καί συμπεριφορές οἱ μακράν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐξόρισαν τόν Θεόν, τόν ἀπέβαλαν, τόν ἀπέρριψαν καί στήν θέσην Του ἔβαλαν εἴδωλα, φιλοσοφίες, ἰδεολογίες καί ἰδεολογήματα. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προσεκολήθησαν ὀπίσω φωνασκούντων καί αὐτοανακηρυσσομένων μεσσιῶν καί σωτήρων.

Καιρός, λοιπόν, γιά ἐπιστροφή στό σπίτι τοῦ Πατέρα, γιά ἐπαναπροσδιορισμό τῆς σχέσεως μας μέ τόν Θεόν Πατέρα μας καί ἐπανασύνδεση μέ τό σωστικό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Καιρός μετανοίας καί ἐξομολογήσεως καί προσελεύσεως στό Ἅγιον Ποτήριον τῆς Ζωῆς, ἵνα γενώμεθα κοινωνοί θείας φύσεως καί συμμέτοχοι τῆς Βασιλείας Του. Μόνον τότε ὁ Νέος Χρόνος θά εἶναι εἰρηνικός, εὐτυχισμένος καί πλούσιος δωρεῶν.

Εὐλογημένος, λοιπόν, ὁ νέος χρόνος. Τό 2013, λαέ τοῦ Θεοῦ, ἄς εἶναι γεμάτο Χριστόν, ἁγιοπατερικήν πορείαν, ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν καί θυσιαστικήν ἀγάπην.

Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένα.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

 

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10