Αναρτήσεις για Αύγουστος, 2018

Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εορτασμός  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου   Για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας θα τελεσθούν πανηγυρικές ιερές ακολουθίες σε όλες σχεδόν τις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιθ΄ 16-26)   «Λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσε- λεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»   Ἀγαπητοί μου αδελφοί, Ἦταν εὐσεβής καί καλός ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ὁ νεανίσκος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Τηροῦσε τίς θεῖες ἐντολές καί οἱ σχέσεις του μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἦταν ἄψογες. Ζητοῦσε ὅμως τό τέλειο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙA΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιη΄, 23-35)   «Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴν ἐδῶ τὴν παραβολή· ὁμοιάζει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μὲ ἄνθρωπο βασιλιά, ποὺ θέλησε νὰ λογαριαστῆ μὲ τοὺς δούλους του. Ὅταν ἄρχισε νὰ λογαριάζεται, τοῦ ἔφεραν ἕναν ποὺ χρωστοῦσε δέκα χιλιάδες τάλαντα. Ἐπειδὴ αὐτὸς δὲν μποροῦσε νὰ τὰ πληρώση, διέταξε ὁ κύριος του νὰ πωληθῆ αὐτὸς καὶ ἡ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του καὶ ὅλα ὅσα εἶχε, γιὰ νὰ πληρώση αὐτὰ ποὺ χρωστοῦσε. Ἔπεσε τότε ὁ δοῦλος στὰ πόδια του, τὸν προσκυνοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε· Κύριε, γίνε μακρόθυμος σὲ μένα καὶ ὅλα θὰ σοῦ τὰ δώσω. Καὶ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου τὸν εὐσπλαγχνίστηκε, τὸν ἄφησε ἐλεύθερο καὶ τοῦ χάρισε τὸ δάνειο. Ἀφοῦ βγῆκε ἔξω ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, βρῆκε ἕναν ἀπὸ τοὺς συνδούλους του ποὺ τοῦ χρωστοῦσε ἑκατὸ δηνάρια, καὶ ἀφοῦ τὸν ἅρπαξε ἀπὸ τὸ λαιμὸ τοῦ ἔλεγε· δῶσε μου ὅ,τι μοῦ χρωστᾶς. Ἔπεσε τότε ὁ σύνδουλός του στὰ πόδια του, τὸν παρακαλοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε· Δεῖξε μακροθυμία σὲ μένα, καὶ ὅλα θὰ σοῦ τὰ δώσω. Καὶ αὐτὸς δὲν ἤθελε, ἀλλὰ πῆγε καὶ τὸν ἔβαλε στὴ φυλακὴ μέχρι νὰ τοῦ ξεπληρώση αὐτὸ ποὺ χρωστοῦσε. Ὅταν εἶδαν οἱ σύνδουλοί του αὐτὰ ποὺ ἔγιναν, λυπήθηκαν πάρα πολύ, καὶ ἀφοῦ ἦλθαν τὰ ἐξήγησαν στὸν κύριο τους ὅλα ὅσα ἔγιναν. Τότε τὸν προσκάλεσε ὁ κύριος του, καὶ τοῦ εἶπε· Δοῦλε πονηρέ, ὅλα ὅσα χρωστοῦσες σοῦ τὰ χάρισα, ἐπειδή μὲ παρεκάλεσες· δὲν ἔπρεπε καὶ σὺ νὰ ἐλεήσης τὸν σύνδουλό σου, ὅπως κι ἐγὼ σὲ ἐλέησα; Καὶ ὀργίστηκε ὁ κύριός του, καὶ τὸν παρέδωσε στοὺς βασανιστές, μέχρι νὰ πληρώση ὅλα ὅσα τοῦ χρωστοῦσε. Ἔτσι καὶ ὁ Πατέρας μου ὁ ἐπουράνιος θὰ σᾶς κάνη, ἐὰν δὲν σγχωρήσετε ὁ καθένας τὸν ἀδελφό του μέσα ἀπ᾽ τὴν καρδιά του». * * *

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10