ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2018

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Ἰδού γάρ ἦλθεν διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ∙ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.» (Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, λαμπροφορεμένε καί περιούσιε.

Ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τήν ζωηφόρον Ταφήν καί Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ τό Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου φωτίζει τά σύμπαντα, τά ἐπουράνια καί τά καταχθόνια. Φῶς καί Ζωή, Ἀλήθεια καί θυσιαστική ἀγάπη, πλημμυρίζει τόν σύμπαντα κόσμο! Οὐρανός καί γῆ ἀγάλλονται. Read more »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ               

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 υποτροφία ποσού 500€ ανά εξάμηνο σπουδών σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, που κατοικούν στην πόλη της Κοζάνης και είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια αυτής, και είναι άποροι. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό. Κατάθεση αιτήσεων έως και 01 Ιουνίου 2018.

 

Για το Ίδρυμα,

Ο Γραμματέας – Διαχειριστής,

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ               

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το έτος 2017 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες, ποσού 3.000€ εκάστη, καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, οι οποίες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο και είναι πτωχές – άπορες. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό, στο email : nickkondos@gmail.com, και στις ενορίες της πόλεως. Κατάθεση αιτήσεων έως και 01 Ιουνίου 2018.

 

Για το κληροδότημα,

Ο Γραμματέας

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(τοῦ Εὐαγγελισμοῦ)

(Λκ. α΄ 24-38)

 

Ἡ λειτουργικὴ παράδοση καὶ  ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα τοποθετοῦν σὲ ἰδιαίτερη θέση τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Γι’ αὐτὸ σήμερα, ἂν καὶ βρισκόμαστε στὴν τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, δὲν ψάλλεται  τίποτε ἀπὸ τὸ Τριώδιο καὶ δὲν φαίνεται πουθενὰ ὁ κατανυκτικὸς χαρακτήρας τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀντίθετα, ἡ σημερινὴ ὑμνολογία εἶναι γεμάτη ἀπὸ συναισθήματα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀφενὸς, καὶ γιὰ τὴν προαναγγελία τῆς σάρκωσης τοῦ Λόγου, ἀφετέρου. Ὁ Εὐαγγελισμός, ὅπως ψάλλουμε σὲ ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς, εἶναι ἡ ἀποκάλυψη καὶ ἡ φανέρωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου: «Τὸ ἀπ’ αἰῶνος  μυστήριον  ἀποκαλύπτεται σήμερον». Ὡς ἐκ τούτου «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια», γιατί ὁ Θεὸς ἔρχεται ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους ὡς ἐλευθερωτὴς καὶ σωτήρας. Τὸ πῶς καὶ τὸ γιατί μᾶς τὸ ἐξιστορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ  σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ἂς τὸν ξανακούσουμε στὴ νεοελληνικὴ γλώσσα: Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ

(Ἰω. 12, 1-18)

 

Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πέρασε. Ἀπὸ σήμερα μπαίνουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁ Χριστὸς πορεύεται πρὸς τὰ Ἅγια Πάθη Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Στὸ τέλος λοιπὸν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς γιορτάζουμε δύο σημαντικὰ γεγονότα μὲ ξεχωριστὴ σημασία. Χθὲς τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, σήμερα τὴν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸ θάνατο, χθὲς ὁ Χριστὸς χάρισε τὴ ζωὴ στὸ φίλο Του, σήμερα ὁ ἴδιος, αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ Ζωή, ὁ Ζωοδότης, βαδίζει ἑκούσια στὸ θάνατο. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ καταστρέψει τὸ θάνατο κατεβαίνει στὸν τάφο, πεθαίνει ὁ ἴδιος σωματικὰ γιὰ νὰ ἐκμηδενίσει τὸ θάνατο καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν αἰώνια Ζωή. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε πὼς ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου προαναγγέλλει καὶ εἶναι τὸ προανάκρουσμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινῆς ἀνάστασης τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ψάλαμε στὸ Ἀπολυτίκιο. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

– Ἰωάννου τῆς Κλίμακος –

Μρκ. θ, 17-31

 

Ταυτόχρονα μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στὸ ὅρος Θαβώρ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἔχει πάρει τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ μεταμορφώνεται «ἔμπροσθεν αὐτῶν», στὴν Κοιλάδα τοῦ ὅρους ἕνας πατέρας ἀπελπισμένος ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου νὰ θεραπεύσουν τὸ δαιμονισμένο παιδί του. Ὅμως παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν μαθητῶν στὸ τέλος «οὐκ ἴσχυσαν». Τὴν ἴδια στιγμή, λοιπόν, ποὺ ὁ Κύριος μεταμορφώνεται «ἔμπροσθεν τῶν μαθητῶν Του» καὶ ζοῦν τὸ θαῦμα, οἱ ὑπόλοιποι μαθητές Του στὴν κοιλάδα τοῦ ὅρους Θαβὼρ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ Κυρίου τους ἀδυνατοῦν νὰ προσφέρουν τὴν θεραπεία. Ἑπομένως τὸ θαῦμα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου. Εἶναι δηλαδὴ σημεῖο καὶ ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ διενεργεῖται εἴτε πρὸς χάριν τῶν ἀνθρώπων διαμέσου τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἴτε οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἁπλὰ γίνονται δέκτες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Read more »

Απολογισμός 2017 Κληροδοτήματος Ελένης-Νικολάου Μπαλού

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

Απολογισμός 2017 Κληροδοτήματος Χατζηδάκη

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

Απολογισμός 2017 Δρίζειου Κληροδοτήματος

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

– τῆς Σταυροπροσκυνήσεως –

(Μρκ. η΄34 – θ΄1)

 

Ἀδελφοί, στὴ μέση της Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἀκολουθεῖ ἐορτολογικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴν πρακτική τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐνόψει τῆς δίωξής του, τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου του, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς μαθητές του καὶ τὸ λαὸ ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσε λόγο σκληρό, ἀλλὰ ἀληθινό. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο: Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10