2η Διεθνής συνάντηση για τη Βυζαντινή Αγιογραφία, εγκαίνια της έκθεσης στην Κοζάνη, την Παρασκευή 28 Απριλίου

Διεθνής συνάντηση για τη Βυζαντινή Αγιογραφία, εγκαίνια της έκθεσης στην Κοζάνη, την Παρασκευή 28 Απριλίου

Η Βυζαντινή ζωγραφική παράδοση στο μικροσκόπιο Ελλήνων, Ιταλών και Ρουμάνων αγιογράφων (2η Διεθνής Συνάντηση για τη Βυζαντινή Αγιογραφία)

Στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ανάδειξης της δυναμικής που υπάρχει στους μικρούς φορείς πολιτισμού του τόπου μας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και της Ιταλίας διοργάνωσαν στα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου 2016 μία πρωτότυπη και άκρως ενδιαφέρουσα πολιτιστική εκδήλωση με κεντρικό άξονα τη βυζαντινή τέχνη. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

(Μρκ. 15,43 – 16,8)

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα τὴ μνήμη τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ποὺ φρόντισαν γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν ἄλλων ἐκείνων ποὺ ξεκίνησαν γιὰ νὰ τοῦ ἀποδώσουν τὶς τελευταῖες ἐντάφιες τιμές, ὅπως τὸ συνήθιζαν τότε οἱ Ἰουδαῖοι. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι ὁ Ἰωσὴφ καὶ μαζί του ὁ Νικόδημος, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μαρία (μητέρα τοῦ Ἰακώβου) καὶ ἡ Σαλώμη. Οἱ δυὸ ἄνδρες φροντίσανε νὰ ἐνταφιάσουν τὸν Ἰησοῦ Χριστό κι οἱ τρεῖς γυναῖκες πῆγαν τὴν τρίτη ἡμέρα τὸ πρωὶ γιὰ νὰ τὸν ἀλείψουν μὲ ἀρώματα. Ἄς ἀκούσωμε στὴ δική μας γλώσσα τώρα πὼς γιὰ ὅλα αὐτὰ μᾶς ὁμιλεῖ τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Read more »

Πασχαλινές Ευχές

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια…»

(γ΄ ὠδή Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως)

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός διά τῆς εἰς Ἅδου καθόδου καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ ἐπλήρωσε φωτός τά πάντα καί ἅπαντας. Ἀπομένει νῦν εἰς ἡμᾶς, ἵνα ἀποδεχθῶμεν τοῦτο τό ζωήρρυτον φῶς, τό ἀναβλῦσαν ἐκ τοῦ Ζωοδόχου Τάφου.

Ἄς εὐχηθῶμεν, λοιπόν, ὅπως ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τῆς ἀποστασίας καί τοῦ ὀρθολογισμοῦ καταστῇ κοινωνός τοῦ φωτός τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ φωτός τοῦ θεραπευτικοῦ κάλλους καί τῆς αἰωνίου ἀναδημιουργίας, τό ὁποῖον θά νικήσῃ τήν σήψιν καί τήν φθοράν καί θά συντρίψῃ τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν καί τόν θάνατον.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ.

Κοζάνη, Ἅγιον Πάσχα 2017

Μετ’ ἀναστάσιμων εὐχῶν καί προσρήσεων

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

H Iερή Eικόνα της Παναγίας Ζιδανιώτισσας στην Κοζάνη.

H Iερή Eικόνα της Παναγίας Ζιδανιώτισσας στην Κοζάνη.

Την Κυριακή η μεγάλη Λιτανεία.

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας θα αγιάζει με την έλευσή της την πόλη της Κοζάνης από την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 21 Απριλίου, έως και την 1η Αυγούστου 2017. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ – 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΘΩΜΑ

(Ἰω. 20, 19-31)

 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός,  ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι «τό  πλήρωμα τοῦ Νόμου καί τῶν προφητῶν…», εἶναι Αὐτός πού ἐκπλήρωσε «πᾶσαν τήν πατρικήν οἰκονομίαν» στό προαιώνιο σχέδιο τῆς σωτηρίας μας. Μέ τή Σταυρική Του θυσία ἕνωσε «τά πρίν διεστῶτα» καὶ γεφύρωσε τό μέγα χάσμα τό ὁποῖο χώριζε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. Read more »

Δημοσίευση Απολογισμού Σωκράτειου Μπλιούρειου Ιδρύματος Υποτροφιών

Απολογισμός Μπλιούρειο

Δημοσίευση Απολογισμού Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Δρίζη

Απολογισμός Δρίζειο

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2017

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος·

 ἀγαλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» (Ψαλμ. 117, 24)

Ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας, οἱ ἀγγελικές δυνάμεις καί σύμπας ὁ οὐράνιος κόσμος χαίρεται καί ἀγάλλεται, ἑορτάζει καί πανηγυρίζει «Χριστοῦ τήν Ἀνάστασιν»! Ὁ Ἄδης στενάζει, ὁ Ἄδης ἐπικράνθη, ὁ Ἄδης καθηρέθη, ἔχασε τήν δύναμίν του, ἀπώλεσε τήν μονοκρατορίαν του. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ ἔφερε φῶς ζωῆς, κατεπάτησε τόν θάνατον! Δέν ἔχει πλέον παρουσίαν ὁ Ἄδης ἐμπρός στήν παρουσία τοῦ φωτός τοῦ ἀληθινοῦ, δέν ἔχει θέσιν τό ψεῦδος τοῦ διαβόλου ἐμπρός στήν Ἀλήθεια, στήν πηγήν τῆς ἀληθείας, πού εἶναι ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς! Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

(Ἰω. 12, 1-18)

«Ἕξι μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ πάσχα ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στὴ Βηθανία ὅπου ἦταν ὁ Λάζαρος, ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει, καὶ τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Ἔκαμαν, λοιπόν, ἐκεῖ σ᾽ αὐτὸν δεῖπνον, καὶ ἡ Μάρθα διακονοῦσε· ὁ Λάζαρος ἦταν ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς ποὺ κάθονταν μαζί του στὸ τραπέζι. Ἡ Μαρία, λοιπόν, ἀφοῦ ἔλαβε μία λίτρα μύρου καθαροῦ πολυτίμου ἀπὸ νάρδο, ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ ᾽Ιησοῦ καὶ τὰ σκούπιζε μὲ τὰ μαλλιὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι της· τὸ σπίτι γέμισε ὅλο ἀπὸ τὴν εὐωδία τοῦ μύρου. Λέγει, λοιπόν, ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητές του, ὁ Ἰούδας τοῦ Σίμωνα, ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νὰ τὸν προδώση· γιατί αὐτὸ τὸ μύρο δὲν πωλήθηκε τριακόσια δηνάρια καὶ δὲν δόθηκε στοὺς φτωχούς; Εἶπε αὐτὸ ὄχι διότι τὸν ἔμελε γιὰ τοὺς φτωχούς, ἀλλὰ διότι ἦταν κλέφτης, καὶ εἶχε τὸ ταμεῖο μὲ τὰ χρήματα καὶ κρατοῦσε ἕνα μέρος ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ ἔβαζαν μέσα. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Read more »

Το ιερό λείψανο του Αγ. Χαραλάμπους και ο Ακάθιστος Ύμνος στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου. Την Κυριακή η Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής.

Το ιερό λείψανο του Αγ. Χαραλάμπους

και ο Ακάθιστος Ύμνος στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου.

Την Κυριακή η Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής.

 

  1. Η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου τελείται την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στους Ιερούς Ναούς. Στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης η Ακολουθία θα τελεστεί στις 7.00 μ.μ., χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Παύ­λου.
  2. Την Κυριακή Ε΄ Νηστειών, 2 Απριλίου 2017, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορα Κοζάνης και ώρα 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η Συναυλία Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης “Ιάκωβος ο Ναυπλιώτης”.
  3. Υπενθυμίζεται ότι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου εκτίθεται προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών η η τίμια χείρα του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, από την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Το ιερό Λείψανο θα παραμείνει ως το Σάββατο 1 Απριλίου (ως τις 10:00 π.μ.) και στη συνέχεια θα μεταφερθεί προς προσκύνηση στον Ι. Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων, στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβενδού και στον Ι. Ναό Αγίου Χαραλάμπους ομών. Κοινότητας, πρ. Δήμου Ελλησπόντου.

Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10