Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Εὔα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσήματι, τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν ἐξήνθησας· ὅθεν σε πάντες μεγαλύνομεν» (Εἱρμός, Ὠδή Θ΄)

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε,

Χριστοῦ τήν Θείαν Γέννησιν ἑορτάζομεν. Τήν ἐνανθρώπησιν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί παρθένου Μαρίας προσληφθέντος καί γεννηθέντος ψάλλομεν καί δοξολογοῦμεν, ἑορτάζομεν χαρμοσύνως καί ὑμνοῦμεν. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΙΝ

(Μτθ. β΄ 13-23)

 

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιωθήκαμε καί κατά τό παρόν ἔτος νά ἑορτάσουμε τό μέγα θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τό μέγιστο γεγονός τῆς ἱστορίας, «τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον».Ὁ Υἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τή θέλησή του γίνεται υἱός ἀνθρώπου καί προσφέρει στό ἀνθρώπινο γένος τή χαρά τῆς εἰσόδου του στήν ἀναστημένη ἀτελεύτητη παρουσία Του. Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα σήμερα καί θά λέγαμε πώς τό ἱερό εὐαγγέλιο ἀντιστρέφει τό χαρούμενο κλίμα τῆς γέννησης τοῦ Λυτρωτῆ καί μᾶς μιλάει γιά τήν ἀρνητική ὑποδοχή του ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἄς ξανακούσουμε τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα στή νεοελληνική γλώσσα. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Μτθ. α΄ 1-25)

 

Μέ τρία ὀνόματα, ἀγαπητοί μου, καθώς τό ἀκούσαμε σήμερα, ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, εἰσάγει στόν κόσμο τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεῖο Λόγο. Τό ἕνα εἶναι τό ὄνομα Χριστός, πού θέλει νά πεῖ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ, προορισμένος καί ἀπεσταλμένος ἐπίσημα στόν κόσμο. Χρισμένοι ἦταν οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ, πρόσωπα ἱερά, ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Τό δεύτερο εἶναι τό ὄνομα Ἰησοῦς, τό ὄνομα πού δόθηκε ἀπό τόν Ἄγγελο καί στόν εὐαγγελισμό καί τώρα «κατ΄ ὄναρ» στόν Ἰωσήφ· «καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν». Τό Ἰησοῦς εἶναι ὄνομα ἑβραϊκό, πού στά ἑλληνικά θά πεῖ σωτήρας καί φανερώνει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τό τρίτο εἶναι τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, πού ἑρμηνεύεται «μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός», καί φανερώνει ὅτι ὁ Χριστός Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός μαζί μας. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιδ΄ 16-24)

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί. Μέ τή σημερινή παραβολή ὁ Χριστός χρησιμοποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ μεγάλου δείπνου, γιά νά δηλώσει μία βαθειά πραγματικότητα, πού δημιουργεῖ σέ κάθε ἐποχή μία ἰσχυρή ἐντύπωση.

Ἡ περικοπή ἔχει δεχτεῖ πολλές ἑρμηνεῖες μέχρι σήμερα. Ἡ θέση της στό λειτουργικό ἔτος κοντά στή γιορτή τῶν Χριστουγέννων, δίνει τήν εὐκαιρία νά γίνει λόγος γιά τήν προσέλευση στή Θεία Κοινωνία. Ἄλλοι ἀναζητοῦν στό λόγο τοῦ Χριστοῦ ἄλλους συμβολισμούς καί ἐφαρμογές. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιγ΄ 10-17)

 

«Ἐκεῖνο τὸν καιρό, δίδασκε ὁ Ἰησοῦς κάποιο Σάββατο σὲ μία ἀπὸ τὶς συναγωγές. Καὶ νά! Ἔρχεται μία γυναίκα ποὺ εἶχε πνεῦμα ἀσθένειας δεκαοκτὼ χρόνια, καὶ ἦταν συγκύπτουσα, καὶ δὲν μποροῦσε νὰ σηκώση καθόλου τὸ κεφάλι της. Καὶ ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὴ φώναξε καὶ τῆς εἶπε· γυναίκα, ἐλευθερώνεσαι ἀπὸ τὴν ἀσθένεια σου· καὶ ἔβαλε τὰ χέρια του ἐπάνω της· καὶ ἀμέσως στάθηκε ὄρθια, καὶ δόξαζε τὸ Θεό. Ἀποκρίθηκε δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος γεμάτος ἀγανάκτηση, διότι θεράπευσε ὁ Ἰησοῦς τὸ Σάββατο, καὶ εἶπε στὸν ὄχλο· ἕξι μέρες εἶναι, ποὺ πρέπει νὰ ἐργάζεσθε· σ᾽ αὐτές, λοιπόν, νὰ ἔρχεστε καὶ νὰ θεραπεύεσθε καὶ ὄχι τὴ μέρα τοῦ Σαββάτου. Ἀποκρίθηκε τότε σ᾽ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ τοῦ εἶπε· ὑποκριτή, ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς τὸ Σάββατο δὲν λύνει τὸ βόδι του ἤ τὸ γαϊδούρι του ἀπὸ τὸ παχνὶ καὶ πηγαίνει νὰ τὸ ποτίση; Αὐτὴ ἐδῶ ποὺ εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ, καὶ τὴν ἔδεσε ὁ σατανᾶς, ἐδῶ καὶ δεκαοκτὼ χρόνια, δὲν πρέπει νὰ λυθῆ ἀπὸ τὸ δέσιμο αὐτὸ τὴ μέρα τοῦ Σαββάτου; Καὶ ἐνῶ ἔλεγε αὐτὰ καταντροπιάζονταν ὅλοι ποὺ ἦταν ἀντίθετοι σ᾽ αὐτόν, καὶ ὅλος ὁ ὄχλος χαιρόταν γιὰ ὅλα τὰ ἔνδοξα ποὺ γινόταν ἀπ᾽ αὐτόν». Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔ΄  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιη΄ 35-43)

 

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παρακολουθοῦμε τόν Κύριο στό τελευταῖο ταξίδι του γιά τά Ἱεροσόλυμα, ὅταν ἀνέβαινε καί πήγαινε γιά τό ἑκούσιο πάθος του. Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ ἔξω ἀπό τήν Ἱεριχὼ εἶναι ἕνα ἀπό τά τελευταῖα θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Στήν περιοδεία αὐτή, ὅπως καί σέ κάθε ἄλλη περιοδεία του, τόν ἀκολουθοῦσε πλῆθος ἀνθρώπων, ἄλλοι ἐπειδή ἐνδιαφέρονταν γιά τή διδασκαλία του, ἄλλοι ἐπειδή εἶχαν περιέργεια γιά τό πρόσωπό του ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά προσελκύσουν τήν προσοχή τοῦ Ιησοῦ, ἴσως ἕνα βλέμμα του, ἐπιζητώντας μιά ἐλάχιστη ἐπαφή μαζί του γιά κάποιο λόγο παρηγοριᾶς, γιά τή θεραπεία κάποιου νοσήματος. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ – 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ΄  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιη΄ 18-27)

 

Τό σημερινὸ εὐαγγελικό κείμενο, ποὺ εἶναι τόσο ἁπλό στή διατύπωσή του, γιατί εἶναι ἕνα γεγονός κι ὄχι μιά θεωρία, ἀποτελεῖ μιά πολύ σαφῆ ἀπάντηση στο τριπλὸ, πάντα ἐπίκαιρο, ἐρώτημα, ποὺ βασανίζει τόν κόσμο· Τί εἶναι ὁ πλοῦτος σέ σχέση μέ τόν ἄνθρωπο; Καί τί μπορεῖ νά προσφέρη ὁ πλοῦτος στούς βαθύτερους πόθους τοῦ ἀνθρώπου; Καί πῶς μπορεῖ τέλος πάντων νά λυτρωθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά δεσμά τοῦ πλούτου; Ἀπαντῶντας ἡ Ἐκκλησία, μᾶς λέει ὅτι ὁ πλοῦτος σέ σχέση μέ τον ἄνθρωπο εἶναι ὅλα ὅσα μᾶς δίνει ἡ γῆ γιά νά ζήσουμε. Γιατί ὅ,τι ἔχομε, καί χρήματα καί κτήματα κι ὅλα τὰ ἄλλα, ἡ γῆ μᾶς τά δίνει. Καί μέ ὅλα πού μᾶς δίνει ἡ γῆ δέν κάνομε τίποτε ἄλλο παρά νά ζοῦμε. Ὅπως κι ἄν ζῆ ὁ καθένας, ἄλλος ἔτσι κι ἄλλος ἀλλιῶς· ἄλλος χορτάτος κι ἄλλος πεινασμένος· ἄλλος κουρασμένος κι ἄλλος ξεκούραστος· ἄλλος ἔνδοξος κι ἄλλος ἄδοξος· ἄλλος ντυμένος κι ἄλλος γυμνός· ἄλλος γερός κι ἄλλος ἄρρωστος. Ὅλοι μέ ὅ,τι μᾶς δίνει ἡ γῆ δέν κάνομε τίποτε ἄλλο παρά νά ζοῦμε. Read more »

Υποτροφία Σωκράτειου Μπλιούρειου Ιδρύματος Υποτροφιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 υποτροφία σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, , με καταγωγή από την πόλη της Κοζάνης. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό και στο email : agiosgeorgioskozanis@gmail.com . Κατάθεση αιτήσεων έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για το Ίδρυμα,

Ο Γραμματέας – Διαχειριστής,

π. Νικόλαος Κοντός

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιβ΄ 16-21)

 

Θέλοντας ὁ Κύριος νά δείξει πόσο ὀλέθριο εἶναι τό πάθος τῆς πλεονεξίας εἶπε τήν παρακάτω Παραβολή: Κάποιου πλουσίου ἀνθρώπου τά ἐκτεταμένα χωράφια ἀπέδωσαν πλούσια παραγωγή. Κι ἀντί ὁ πλούσιος αὐτός νά χαρεῖ καί νά εὐχαριστήσει τό Θεό γιά τήν πλούσια σοδειά, κυριεύθηκε ἀπό ἔγνοιες καί συλλογισμούς: Τί νά κάνω; Ποῦ νά μαζέψω τούς καρπούς πού μού περισσεύουν; Ἔχασε τήν εἰρήνη του, ἔχασε καί τόν ὕπνο του. Ἐπιτέλους κάποτε βρῆκε τή λύση: Αὐτό θά κάνω! Θά γκρεμίσω τίς ἀποθῆκες μου καί θά οἰκοδομήσω μεγαλύτερες. Καί θά μαζέψω ἐκεῖ ὅλα τά ἀγαθά μου. Κι ὕστερα θά πῶ στήν ψυχή μου: Ψυχή, ἔχεις πολλά ἀγαθά καί σοῦ φθάνουν γιά πολλά χρόνια. Μή σκοτίζεσαι πλέον γιά τίποτε. Τώρα πλέον ἦρθε ἡ ὥρα νά χαρεῖς μέ φαγοπότια καί διασκεδάσεις.

Ὁ δύστυχος! Νόμιζε ὅτι θά εὐτυχήσει μέ τά πλούτη! Δέν μποροῦσε νά καταλάβει ὅτι αὐτά δέν κάνουν τόν ἄνθρωπο εὐτυχισμένο. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ζοῦσε τή δυστυχία καί μόνο μέ τή σκέψη τῶν πολλῶν ἀγαθῶν, πρίν ἀκόμη τά συγκεντρώσει καί τά ἀποθηκεύσει. Δέν μποροῦσε νά χαρεῖ τίποτε, διότι ἡ πλεονεξία του τόν ταλαιπωροῦσε καί τόν βασάνιζε. Ἤθελε νά κρατήσει ὅλους τούς καρπούς γιά τόν ἑαυτό του. Κι ἐπειδή δέν μποροῦσε νά τό κατορθώσει αὐτό, βυθιζόταν σέ ἐναγώνιες σκέψεις. Θά μποροῦσε βέβαια νά γίνει εὐτυχισμένος, ἐάν ἔπαιρνε μία γενναία ἀπόφαση. Νά δωρίσει τά ἀγαθά πού τοῦ περίσσευαν στούς φτωχούς, νά χορτάσει τά πεινασμένα τους στόματα, καί νά εὐχαριστήσει τό Θεό πού τοῦ δώρισε μία τέτοια εὐφορία καί δυνατότητα φιλανθρωπίας. Ἀλλά ἐπειδή σκοτίσθηκε ἀπό τήν πλεονεξία κατάντησε δυστυχισμένος κι ἄρρωστος. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ι΄ 25-37)

 

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου. Καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» (Λουκ. ι, 27).

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ, προβάλλει ὡς προϋπόθεση, γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν αἰώνιο ζωή, τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει σταυρικὸ χαρακτήρα. Ἀπὸ τὴ μία καλούμαστε νὰ ἀγαπήσουμε τὸ Θεὸ γιατί «αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α΄ Ἰω. δ, 19) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη καλούμαστε νὰ ἀγαπήσουμε τὸν πλησίον γιατί αὐτὴ τὴν «καινὴν ἐντολὴν» μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος: «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» καὶ προσέθεσε βέβαια «καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. ιγ, 34). Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10