Ιερά Μονή Παναγίας Ζιδανίου

Panagia Zidaniotissa

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι στην Ιερά Μονή Παναγίας Ζιδανιωτίσσης τελείται κάθε Κυριακή Θεία Λειτουργία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. η΄ 27-39)

Οἱ Γαδαρηνοί, τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, βρίσκονται μπροστὰ σὲ ἕνα θαυμαστὸ γεγονός. Πρὶν ἀπὸ λίγη ὥρα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, θεράπευσε ἕναν δαιμονιζόμενο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος βασανιζόταν ἀπὸ τὰ δαιμόνια ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια.

Παρόλο ποὺ οἱ συμπατριῶτες του τόν ἔδεναν μὲ ἁλυσίδες καὶ τόν φύλαγαν, αὐτὸς ἔσπαζε τά δεσμὰ του καὶ περιφερόταν στὶς ἐρημιὲς καὶ κατοικοῦσε στὰ μνήματα, σκορπίζοντας σὲ ὅλους τόν τρόμο. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τόν θεράπευσε μὲ ἕναν καὶ μόνο λόγο Του καὶ νὰ τώρα ὁ πρώην δαιμονισμένος, ντυμένος μὲ ροῦχα καὶ ἔχοντας ἠρεμήσει, κάθεται κοντὰ στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀκούει τό λόγο Του. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. η΄ 5-15)

«Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· βγῆκε ὁ σπορέας γιὰ νὰ σπείρη τὸ σπόρο του. Καὶ ἐνῶ τὸν ἔσπερνε, ἄλλος ἔπεσε στὸ δρόμο, καὶ καταπατήθηκε, καὶ τὸν ἔφαγαν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἄλλος ἔπεσε ἐπάνω στὴν πέτρα, καὶ μόλις φύτρωσε ξεράνθηκε γιατί δὲν εἶχε ὑγρασία· καὶ ἄλλος ἔπεσε ἀνάμεσα στ᾽ ἀγκάθια, καὶ μεγάλωσαν μαζὶ μ᾽ αὐτὸν καὶ τ᾽ ἀγκάθια καὶ τὸν ἔπνιξαν· καὶ ἄλλος ἔπεσε σὲ εὔφορη γῆ, καὶ ἀφοῦ φύτρωσε ἔδωσε καρπὸ ἑκατὸ φορὲς περισσότερο. Τὸν ρώτησαν οἱ μαθητές του καὶ τοῦ εἶπαν· τί σημαίνει ἡ παραβολὴ αὐτή; Καὶ αὐτὸς εἶπε· σὲ σᾶς ἔχει δοθῆ νὰ γνωρίζετε τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, στοὺς λοιποὺς μὲ παραβολές, γιὰ νὰ μὴν βλέπουν ἐνῶ βλέπουν καὶ νὰ μὴν κατανοοῦν ἐνῶ ἀκοῦνε. Σημαίνει δὲ ἡ παραβολὴ αὐτὴ τὸ ἑξῆς· ὁ σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· αὐτοὶ δὲ ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ δρόμο εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀκοῦνε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ὕστερα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ ἁρπάζει τὸ λόγο ἀπὸ τὴν καρδιά τους, γιὰ νὰ μὴν πιστέψουν καὶ σωθοῦν. Αὐτοὶ ποὺ ἔπεσαν ἐπάνω στὴν πέτρα, εἶναι αὐτοί, ποὺ ὅταν ἀκούσουν, μὲ χαρὰ δέχονται τὸ λόγο, καὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν ρίζα, οἱ ὁποῖοι γιὰ λίγο καιρὸ πιστεύουν καὶ σὲ καιρὸ πειρασμοῦ ἀπομακρύνονται ἀπ᾽αὐτόν. Αὐτὸς δὲ ποὺ ἔπεσε στ᾽ ἀγκάθια, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀκοῦνε, καὶ ὕστερα κάτω ἀπὸ τὶς μέριμνες τοῦ πλούτου καὶ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου καθὼς ζοῦν, πνίγονται μαζὶ μ᾽αὐτὰ καὶ δὲν δίνουν καρπό. Αὐτὸς δὲ ποὺ ἔπεσε στὴν εὔφορη γῆ, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν καρδιὰ καλὴ καὶ ἀγαθή, καὶ ὅταν ἀκούσουν τὸ λόγο, τὸν κρατοῦν καὶ καρποφοροῦν μὲ ὑπομονή. Καὶ ἐνῶ εἶπε αὐτὰ φώναξε δυνατά· ὅποιος ἔχει αὐτιὰ νὰ ἀκούη, ἄς ἀκούη». Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ζ΄ 11-16)

Ὁ Χριστὸς στὴν πύλη τῆς πόλεως Ναΐν ἀντίκρυσε μία απὸ τὶς τραγικότερες σκηνὲς τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Γυναίκα χήρα συνόδευε τὸ νεκρὸ μονογενή γιό της στὸν τάφο. Οἱ συνέπειες τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ζώντα Θεό στὴ σκληρότερη ἔκφρασή τους. Βέβαια σ᾽ αὐτὲς τὶς στιγμὲς δὲν εἶναι εὔκολο νὰ μιλᾶ κανεὶς στοὺς θλιμμένους γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου. Ἡ θλίψη τους εἶναι σὰν ὁλοσώματη πληγὴ ποὺ ὁποιοδήποτε ἄγγιγμα σ᾽ αὐτὴν προκαλεῖ μεγάλο πόνο. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ε΄ 31-36)

Τὸ κριτήριο τῆς ἀγάπης μας στὸ Θεὸ εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου μας. Γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ Ἐκκλησία νὰ προσεγγίσουμε μία τέτοια σπουδαία ἀλήθεια διαβάζει τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, παρμένη ἀπὸ τὴν ὁμιλία «ἐπὶ τόπου πεδινοῦ», ποὺ διασώζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς καὶ εἶναι ἀντίστοιχη τῆς «ἐπὶ τοῦ ὅρους» ὁμιλίας τοῦ κατὰ Ματθαῖον. Ἐκφωνήθηκαν καὶ οἱ δύο στὴν ἀρχὴ τῆς δημόσιας δράσης τοῦ Χριστοῦ καὶ περιέχουν τὶς «προγραμματικὲς» – θὰ λέγαμε – δηλώσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ὁμιλίες αὐτὲς μας δίνουν, μέσα σὲ λίγες γραμμὲς τὴν οὐσία καὶ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Κέντρο αὐτῆς τῆς ἠθικῆς εἶναι ἡ ἀγάπη, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν συνεχῶς ἀγαπώντα Θεὸ Πατέρα καὶ ὄχι ἀπὸ κάποια κοινωνικὴ συμβατικότητα. Οἱ ἄνθρωποι συνηθίζουν νὰ μιλοῦν εὐκαίρως – ἀκαίρως γιὰ ἀγάπη, χωρὶς ὅμως τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα γιὰ τὸν κόσμο, ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐπιφανειακὴ καὶ ἐπίπλαστη. Read more »

Εορτή Τιμίου Σταυρού

kozani-proti-1

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ε΄ 1-11)

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί, ἔχει ὡς θέμα της τὴν κλήση τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννη, στὰ πρῶτα στάδια τῆς δημόσιας δράσης τοῦ Χριστοῦ στὴ Γαλιλαία. Τὰ πλήθη, ὁπουδήποτε μιλοῦσε ὁ Χριστός, στὶς συναγωγὲς ἢ στὸ ὕπαιθρο, συνωθοῦνταν γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν. Σὲ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐξόδους του, καὶ ἀκολουθούμενος ἀπὸ μεγάλο πλῆθος, βρέθηκε στὴ λίμνη Γεννησαρέτ. Read more »

Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού υπό την σκέπη της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας

%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1

Η Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις πανηγυρικές λατρευτικές συνάξεις με την ευκαιρία της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, στον οποίο θα χοροστατήσει και θα κηρύξει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος , συγχοροστατούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος και του οικείου Ποιμενάρχου κ. Παύλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

7.00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος και συλλειτουργούντων των ως ανω Αρχιερέων.

Υπενθυμίζεται ότι στον εν λόγω Ιερό Ναό εκτίθεται προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας, φερμένη από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ξάνθης. Η Εικόνα θα παραμείνει στον Ναό ως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου.

Από την Ιερά Μητρόπολη

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

(Μκ. η΄ 34 – η΄ 9,1)

«…Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν…» (Α΄ Κορ. 1,22-24)

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι μεγάλο μυστήριο τῆς πίστεώς μας καὶ ὁ σταυρωμένος Χριστὸς εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων προσπάθησαν νὰ προσεγγίσουν αὐτὸ τὸ μυστήριο μὲ τὴν λογικὴ τὸ θεώρησαν μωρία. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς, ὅμως, ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ καύχημά μας, εἶναι τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας, εἶναι τὸ ἀπόλυτο σύμβολο τῆς σωτηρίας μας. Καὶ στὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὁ εὐαγγελιστὴς Μάρκος ἀναφέρεται στὸν σταυρό, ποὺ ὀφείλουμε νὰ σηκώσουμε, ἂν θέλουμε νὰ λογισθοῦμε ἀληθινοὶ μαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ νὰ κερδίσουμε τὴν σωτηρία μας. Read more »

Η Εικόνα της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας από την Ξάνθη στην Κοζάνη την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου

%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1

Ανακοινώνεται στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας θα μεταφερθεί από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ξάνθης στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στις 6:30 το απόγευμα.

Η υποδοχή θα γίνει με προεξάρχοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινός και Παράκληση.

Η Εικόνα της Παναγίας θα παραμείνει προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών ως τις 15 Σεπτεμβρίου στον Ναό, όπου θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες.

Η Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης της Ξάνθης, σε υψόμετρο Read more »

Εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου

Panagia Zidaniotissa

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, κατά την οποία η Εκκλησία εορτάζει το Γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζουν στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης οι ομώνυμοι Ιεροί Ναοί των Ενοριών: Αλωνακίων, Θυμαριάς (Κίσσας), Νέας Νικοπόλεως (Σκαφιδίου), Πετρανών, Πλατανορεύματος καθώς και η ομώνυμη Ιερά Μονή της Παναγίας Ζιδανίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα χοροστατήσει την  Τετάρτη 7/9 κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζιδανίου στις 7.00 μ.μ..

Μονή Ζιδανίου

Την επομένη,  Πέμπτη 8/9, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Πετρανών.

 Από την Ιερά Μητρόπολη