Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2020’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. γ΄ 13-17)   Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ὀνομάζεται πρό τῆς Ὑψώσεως, γιατί σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτή ἡ γιορτή μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς διδάσκει ἀλήθειες ὑψίστης σημασίας, γιατί ἀναφέρονται στή σωτηρία μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. κα΄ 33-42)   Τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἀκούσαμε πρὶν ἀπὸ λίγο, εἶναι ἡ ἱστορία τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος ποὺ γίνονται προδότες. Καὶ πράγματι αὺτή ἡ παραβολὴ ἀντικατοπτρίζει ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἀλλὰ στὸ πλαίσιο ὅλων τῶν κειμένων ποὺ προηγήθηκαν, μᾶς μιλάει ἐπίσης γιὰ τὴν τρομερὴ, μὲ ὅλη τὴν σημασία […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιθ΄ 16-26)   «Λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσε- λεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»   Ἀγαπητοί μου αδελφοί, Ἦταν εὐσεβής καί καλός ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ὁ νεανίσκος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Τηροῦσε τίς θεῖες ἐντολές καί οἱ σχέσεις του μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἦταν ἄψογες. Ζητοῦσε ὅμως τό τέλειο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιη΄ 23-35)      «οὕτω καὶ ὁ Πατὴρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν  μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν».   Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ,  ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, κηρύχθηκε σὲ ὅλα τά ἔθνη τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνεξικακίας. Τὸ μήνυμα αὐτὸ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιζ΄ 14-23)   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅσοι ἔχουν παιδιά μποροῦν νά καταλάβουν τόν πόνο ἐκείνου τοῦ πατέρα, πού πλησίασε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τόν παρακάλεσε γιά τό ἄρρωστο παιδί του. Μιά ἀρρώστια τοῦ παιδιοῦ εἶναι πάντα μεγάλη δοκιμασία γιά τούς γονεῖς, καί μάλιστα ὅταν ἡ ἀρρώστια εἶναι ἀνίατη. Ὁ πατέρας, γιά τόν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιδ΄ 22-34)   «Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε»   Μ’ αὐτά τά λόγια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καθησύχασε ὁ Κύριος τούς τρομαγμένους μαθητές, καθώς τόν εἶδαν νά περπατᾶ πάνω στά νερά τῆς λίμνης, ὅπως βαδίζει κανείς ἐπάνω στήν ξηρά. Αὐτή ἡ φωνή, «ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε», ἦταν γνώριμη στούς μαθητές ἦταν ἡ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιδ΄ 14-22)   Τό θαῦμα πού ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί χριστιανοί, γίνεται λίγο μετά τή θανάτωση τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ, ἀπό τόν Ἡρώδη. Ὁ Χριστός μέ τούς μαθητές του ἀναχωρεῖ μέ πλοιάριο σέ ἔρημο τόπο. Ὁ λαός πού λαχταρᾶ τήν κοινωνία μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού θέλει νά βρίσκεται […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. θ΄ 27-35)   Μὲ τὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔρχεται νὰ τονίσει τὴν σημασία τῆς πίστεως ἀλλὰ καὶ τοῦ θαύματος στὴ ζωή μας. Ὅταν οἱ δύο τυφλοὶ συναντοῦν τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ ζητοῦν νὰ τοὺς θεραπεύσει, ὁ Κύριος τοὺς ρωτᾶ: «Πιστεύετε πῶς μπορῶ νὰ τὸ κάνω […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ (Μτθ. ε΄ 14-19)   Μνήμη σήμερα τῶν 630 ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία διατύπωσε τό Χριστολογικό δόγμα, μέ ἀφορμή τίς αἱρέσεις, ὁμολογώντας τήν πίστη της ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τέλειος Θεός ἀλλά καί τέλειος ἄνθρωπος.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. η΄ 28 – θ΄1)   Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, διδάσκει ὅτι ὁ Θεός πρίν δημιουργήσει τόν ὑλικό κόσμο, δημιούργησε τόν πνευματικό κόσμο, τούς Ἀγγέλους δηλαδή, πού εἶναι λογικά, ἀσώματα καί ἐλεύθερα ὄντα. Κάποιοι Ἄγγελοι ὅμως ἔκαναν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ἀπό ὑπερηφάνεια. Ἔτσι ἀπό Ἄγγελοι τοῦ Φωτός ἔπεσαν καί ἔγιναν […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10