Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2020’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 27-39)   Κάποτε στή Σαμάρεια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τόν μικρό διάλογο πού εἶχε ὁ Χριστός μέ τή γνωστή ἐκείνη γυναίκα, βγῆκαν τά πλήθη ἀπό τήν πόλη καί τόν παρακαλοῦσαν νά μείνει μαζί τους. «Ὡς οὔν ἦλθον πρός αὐτόν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτόν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς…». Τώρα, μετά τή θεραπεία τοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΛΟΥΚΑ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Λκ. ι΄ 16-21)   Ἡ Ἐκκλησία σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἑορτάζει καί τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Ἀντί τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σειρᾶς διαβάζεται στή μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστῆ ἡ περικοπή πού ἀκούσαμε. Ἄς τήν ἀκούσουμε ξανά καί στήν ἁπλή γλώσσα: «Εἶπε ὁ Κύριος. Ὅποιος ἀκούει ἐσᾶς ἀκούει ἐμένα, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 5-15)   Οἱ παραβολές εἶναι φτιαχτές ἱστορίες ἀπό τήν καθημερινή ζωή πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά νά διδάξει τούς ἀκροατές του καί νά κατανοήσουν τά λεγόμενά του. Ἔτσι πάντοτε πίσω ἀπό τήν διήγηση κρύβεται ἕνα βαθύτερο νόημα γιά τόν καινούριο κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πού ἐγκαινιάζει ὁ Ἰησοῦς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. στ΄ 31-36)   «Γίνεσθε οἰκτίρμονες» Ἡ καλοσύνη καί ἡ ἀγάπη, αὐτές μόνο κάνουν τόν ἄνθρωπο ἀγαπητοί μου νά μοιάζει στό Θεό. Τό Εὐαγγέλιο ἐντέλλεται νά δείχνει στούς ἀνθρώπους πώς νά γίνουν «υἱοί ὑψίστου»·καί δέν τούς λέει νά γίνουν σοφοί, καθώς πάνσοφος εἶναι ὁ Θεός, οὔτε δυνατοί, καθώς παντοδύναμος εἶναι ὁ Θεός·τούς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ε΄ 1-11)   Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί, ἔχει ὡς θέμα της τήν κλήση τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννη, στά πρῶτα στάδια τῆς δημόσιας δράσης τοῦ Χριστοῦ στή Γαλιλαία. Τά πλήθη, ὁπουδήποτε μιλοῦσε ὁ Χριστός, στίς συναγωγές ἤ στό ὕπαιθρο, συνωθοῦνταν γιά νά τόν ἀκούσουν. Σέ μία ἀπό τίς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΥΨΩΣΙΝ (Μρκ. η΄ 34 – θ΄1)   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἀντίθετα μὲ ὅσα κάνουν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ποὺ προκειμένου νὰ προσελκύσουν ὀπαδοὺς ὑπόσχονται τιμὲς καὶ ἀπολαύσεις, ὁ Κύριος μᾶς παραδίδει τὶς τρεῖς ἀπαραίτητες πρϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ τόν ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ εἶναι λοιπὸν κανεὶς σωστὸς χριστιανὸς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. γ΄ 13-17)   Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ὀνομάζεται πρό τῆς Ὑψώσεως, γιατί σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτή ἡ γιορτή μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς διδάσκει ἀλήθειες ὑψίστης σημασίας, γιατί ἀναφέρονται στή σωτηρία μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. κα΄ 33-42)   Τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἀκούσαμε πρὶν ἀπὸ λίγο, εἶναι ἡ ἱστορία τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος ποὺ γίνονται προδότες. Καὶ πράγματι αὺτή ἡ παραβολὴ ἀντικατοπτρίζει ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἀλλὰ στὸ πλαίσιο ὅλων τῶν κειμένων ποὺ προηγήθηκαν, μᾶς μιλάει ἐπίσης γιὰ τὴν τρομερὴ, μὲ ὅλη τὴν σημασία […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιθ΄ 16-26)   «Λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσε- λεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»   Ἀγαπητοί μου αδελφοί, Ἦταν εὐσεβής καί καλός ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ὁ νεανίσκος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Τηροῦσε τίς θεῖες ἐντολές καί οἱ σχέσεις του μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἦταν ἄψογες. Ζητοῦσε ὅμως τό τέλειο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιη΄ 23-35)      «οὕτω καὶ ὁ Πατὴρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν  μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν».   Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ,  ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, κηρύχθηκε σὲ ὅλα τά ἔθνη τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνεξικακίας. Τὸ μήνυμα αὐτὸ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10