Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2018’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ´  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 27-39)   Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ παράδοξο καὶ τὸ πιὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς. Ὁ τέλειος Θεὸς ἔγινε καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ θεμέλιο τῆς Ὀρθόξου Πίστεώς μας. Γιατὶ ὅμως ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο; […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ Λουκ. η΄, 5-15    Ἡ παραβολή τοῦ σπορέα, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στήν εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ πρώτη σέ μία σειρά παραβολῶν, πού ὅλες μαζί λέγονται παραβολές τῆς βασιλείας, γιατί κεντρικό τους θέμα εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν παραβολή αὐτή ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τό ἔργο τοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ´  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ζ΄ 11-16)   Ὁ Χριστὸς στὴν πύλη τῆς πόλεως Ναΐν ἀντίκρυσε μία απὸ τὶς τραγικότερες σκηνὲς τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Γυναίκα χήρα συνόδευε τὸ νεκρὸ μονογενή γιό της στὸν τάφο. Οἱ συνέπειες τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ζώντα Θεό στὴ σκληρότερη ἔκφρασή τους. Βέβαια σ᾽ αὐτὲς τὶς στιγμὲς δὲν εἶναι εὔκολο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β´  ΛΟΥΚΑ (Λκ. στ΄ 31-36)   Ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ποὺ κυριαρχεῖ στὸ Εὐαγγέλιο. «Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», λέει κάπου ὁ Χριστός. Καὶ στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴν ἀγάπη μᾶς ὁμιλεῖ, γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, ποὺ φτάνει νὰ ἀγαπᾶ ἀκόμη καὶ τοὺς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α´  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ε΄ 1-11)   Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, βλέπουμε τὸ Χριστὸ νὰ καλεῖ τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη νὰ τὸν ἀκολουθήσουν μετὰ ἀπὸ ἕνα θαυμαστὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ πλοῖο τοῦ Πέτρου. Ἂς δοῦμε ὅμως πὼς περιγράφει τὴ σκηνὴ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: Ὁ Κύριος βρίσκεται στὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (Μρκ. η΄ 34 – θ΄ 1)   Ἐκεῖνο ποὺ κυριολεκτικὰ μαστίζει τὸν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα τῆς ἐποχῆς μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας καὶ ἀβεβαιότητας ὡς συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐπαναστατικῆς δηλαδή προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνει ὁ ἴδιος κυρίαρχος τοῦ ἑαυτοῦ του βγάζοντας τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴ θέση […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. γ΄ 13-17)   Ἡ  σημερινὴ Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας λέγεται καὶ εἶναι ἡ «Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως», δηλαδὴ Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Γιατί ἡ Ἐκκλησία πάντα προμηνάει τὶς μεγάλες ἑορτὲς καὶ προετοιμάζει τοὺς πιστοὺς νὰ τὶς ὑποδεχθοῦν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. κβ΄, 2-14)   Μὲ τὶς πολλὲς παραβολὲς ποὺ εἶπε  ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἄνοιξε μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων μὲ παραστατικὸ τρόπο πτυχὲς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ κάθε παραβολὴ εἶναι μία δυνατότητα ἀνοιχτὴ στὸν καθένα νὰ ἀνακαλύψει μὲ ποιὸν τρόπο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ τὸν ἀφορὰ καὶ τὸν προσκαλεῖ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. κα΄, 33-43)   Βαθύτατα ἐκκλησιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ἀδελφοί, ποὺ ἔμεινε γνωστὴ ὡς παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν. Ἂς τὴν ἀκούσουμε, στὴ δική μας ἁπλοελληνικὴ γλώσσα. Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴν τὴν παραβολή: Ἕνας γαιοκτήμονας φύτεψε ἕνα ἀμπέλι, τὸ περιέφραξε, ἔσκαψε σ’ αὐτὸ πατητήρι, ἔχτισε πύργο, τὸ νοικίασε […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιθ΄ 16-26)   «Λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσε- λεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»   Ἀγαπητοί μου αδελφοί, Ἦταν εὐσεβής καί καλός ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ὁ νεανίσκος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Τηροῦσε τίς θεῖες ἐντολές καί οἱ σχέσεις του μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἦταν ἄψογες. Ζητοῦσε ὅμως τό τέλειο […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10