Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2014’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Ματθ. β΄ 13-23) Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ζοῦμε ἀκόμη μέσα στὸ ἑορταστικὸ κλῖμα τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζει τὴ σημερινὴ Κυριακὴ «Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα». Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο δείχνει φανερὰ ὅτι συνεχίζει τὸν χριστουγεννιάτικο ἑορτασμό. Γι’ αὐτὸ καὶ προβάλλει σήμερα περιστατικά ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συνέβησαν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ματθ. α΄, 1-25 Μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀκούσαμε τήν ἀρχή τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ γνωστός κατάλογος τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα ἀπό τά ὀνόματα πού ἀκούσαμε μᾶς εἶναι γνωστά –ὅπως τά ὀνόματα τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Δαυίδ- τά πιό πολλά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιδ΄ 16-24) «Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα» Ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό μεγάλο δεῖπνο τοῦ Θεοῦ γιά τό ὁποῖο μᾶς μίλησε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι μία αἰωνία πνευματική εὐτυχία. Εἶναι τό δεῖπνο τῆς Βασιλείας πού παραθέτει ὁ Θεός σ’ ἐκείνους πού ἀποδέχτηκαν τήν πρόσκλησή του καί στό ὁποῖο ἐπιφυλάσσει τήν εὐφροσύνη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. 13, 10-17 Ἡ σημερινὴ διήγηση τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ καταδίκη τῆς θρησκευτικῆς τυποκρατίας καὶ ὑποκρισίας, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπογραμμίζει τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο κι ὄχι γιὰ τοὺς θεσμοὺς, ποὺ ὁ ἴδιος ἔδωσε στόν ἄνθρωπο γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ ρύθμιση τῆς ζωῆς του.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἰω. 1, 35-52  Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο, ἡ σημερινὴ περικοπή, ἀναφέρεται στὴ συνάντηση τοῦ Ἀνδρέα μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Χωρὶς καμιὰ ἀμφιβολία, ἡ πιὸ εὐτυχισμένη στιγμὴ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνδρέα ἦταν ἐκείνη τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Χριστό, τὴν ὁποία […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ – 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. 12, 16-21 Ἡ ἀφορμὴ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιὰ νὰ πεῖ ὁ Χριστὸς τὴν παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ἦταν κάποιος ἀκροατὴς του, πού τὸν πλησίασε καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ μοιραστεῖ μὲ τὸν ἀδελφό του τὴν πατρικὴ περιουσία. Ὁ Χριστὸς ὅμως, ἐπειδὴ δὲν ἦλθε στὴ γῆ νὰ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ Ματθ. θ΄, 9-13 Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα μαθητές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καταγόταν ἀπό τήν Γαλιλαία καί ὁ πατέρας του λεγόταν Ἀλφαῖος (Μάρκ. 2,14). Πρίν γίνει μαθητής τοῦ Κυρίου, ὀνομαζόταν Λευίς (Μάρκ. 2,14. Λουκ. 5,27). Ἦταν συνηθισμένο μεταξύ τῶν Ἰουδαίων νά τούς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ – 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. η΄, 41-56 Τό σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, μᾶς διηγεῖται δύο μεγάλα θαύματα ποὺ πραγματοποίησε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τό ἕνα ἦταν ἡ ἀνάσταση τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου καὶ τό ἄλλο ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης γυναῖκας. Ὁ Ἰάειρος, σύμφωνα μὲ τό ἱερὸ κείμενο, γεμᾶτος πόνο, γονατιστός «παρεκάλει τόν Κύριον εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ – 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. ιστ΄, 19-31 «Τοῦ Πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου» Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, Γιὰ νὰ διδάξει ὁ Χριστὸς αὐτὴ τὴν παραβολὴ πῆρε ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ φιλαργυρία τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων. Οἱ Φαρισαῖοι δίδασκαν ὅτι ὁ πλοῦτος καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι εἴμαστε καλοὶ ἄνθρωποι καὶ ὁ Θεὸς εἶναι μὲ τὸ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. η΄, 26-39 Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς παρουσιάζεται ὡς ἐλευθερωτὴς τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις ποὺ τὸν κρατοῦν αἰχμάλωτο καὶ τὸν καταδυναστεύουν. Σ᾿ αὐτὴ τὴν προσφορὰ τῆς ἐλευθερίας βλέπουμε δύο τρόπους ἀνταπόκρισης τῶν ἀνθρώπων· ἡ μία ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν δαιμονισμένο ποὺ θεραπεύτηκε, ἡ ἄλλη ἀπὸ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10