Αναρτήσεις για ‘Εγκύκλιοι 2014’ Category

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος Ἐπί  τῇ  Ἑορτῇ  τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  Γεννήσεως Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα παρασύρονται καί πείθονται ἀπό τόν διάβολον ὅτι ἐάν […]

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος περί Φιλανθρωπίας

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε, Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου -ὅπως τήν ὀνομάζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας- διηγήθηκε τό περιστατικό ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο κάποιος πλούσιος ἦταν ἀνήσυχος διότι δέν εἶχε μέρος νά συγκεντρώσει καί νά φυλάξει τήν σοδειά πού τοῦ ἔδωσαν τά […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2014

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ   Προς τον ευσεβή κλήρον, τους εντιμοτάτους άρχοντας τους ενδοξοτάτους και γενναιοτάτους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τους δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς, τους ελλογιμοτάτους λειτουργούς πασών των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως και τον ευλαβή και φιλάγιον λαόν της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Ποιμαντορική Ἐγκυκλιος ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει 2014 «Ὁ ἀρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, καί καιρούς ὁ θέμενος …» (Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου).   Θείῳ πνεύματι φωτισθείς ὁ ἀοίδημος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10