Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2013’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ματθ. β΄, 13-23  Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὴ μνήμη τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, τοῦ γιοῦ του Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ. Εἶναι τρία πρόσωπα ποὺ σηματοδοτοῦν τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ νόμο στὴ χάρη· εἶναι πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν μιὰ στενὴ σχέση […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ματθ. α΄, 1-25 Μερικές ἡμέρες πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀκούσαμε τήν ἀρχή τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ γνωστός κατάλογος τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα ἀπό τά ὀνόματα πού ἀκούσαμε μᾶς εἶναι γνωστά –ὅπως τά ὀνόματα τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Δαυίδ- τά πιό πολλά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιδ΄ 16-24) «Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα» Ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό μεγάλο δεῖπνο τοῦ Θεοῦ γιά τό ὁποῖο μᾶς μίλησε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι μία αἰωνία πνευματική εὐτυχία. Εἶναι τό δεῖπνο τῆς Βασιλείας πού παραθέτει ὁ Θεός σ’ ἐκείνους πού ἀποδέχτηκαν τήν πρόσκλησή του καί στό ὁποῖο ἐπιφυλάσσει τήν εὐφροσύνη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 13, 10-17)  «Ἐκεῖνο τόν καιρό δίδασκε ὁ Ἰησοῦς σέ μία ἀπό τίς συναγωγές καί ἦταν ἡμέρα Σάββατο. Ἐκεῖ βρισκόταν καί μία γυναίκα, δεκαοχτώ χρόνια ἄρρωστη ἀπό δαιμονικό πνεῦμα. Ἦταν κυρτωμένη καί δέν μποροῦσε καθόλου νά σηκώσει τό σῶμα της. Ὅταν τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τή φώναξε καί τῆς εἶπε: «Γυναίκα, ἀπαλλάσσεσαι […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 18, 35-43) – Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ στήν Ἱεριχῶ – Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ, στήν Ἱεριχῶ. Ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό καί θαυμαστό παράδειγμα προσωπικῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἐκκλησίας μᾶς βεβαιώνει ὅτι σωτηρία εἶναι ἡ προσωπική συνάντηση […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ – 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. 18, 18-27   Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μᾶς ἀναγκάζει νά μιλήσουμε πάλι γιά τό πάντα ἐπίκαιρο ἀλλά καί πολύ δύσκολο θέμα τοῦ πλούτου. Καί εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού δημιούργησαν τό θέμα τοῦ πλούτου καί τό ἔκαναν τό δυσκολότερο ἴσως πρόβλημα, μέ τόσες διαφορετικές γνῶμες πού περιέπλεξαν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 12, 16-21)  Ὁ πλούσιος τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, καθὼς τό ἀκούσαμε στὴν παραβολή, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τόν Κύριο «ἄφρων», δηλαδὴ ἀνόητος καὶ ἀπερίσκεπτος. Χαρακτηρίζεται ἔτσι, διότι ἦταν ἄνθρωπος ποὺ διακατέχονταν ἀπὸ τήν πλεονεξία. Δὲν ἤθελε νὰ ξέρει ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι, ὅτι ὑπάρχει αἰώνια ζωή. […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 10, 25-37)  «Ἤγαγεν αὐτόν εἰς πανδοχεῖον καί ἐπεμελήθη αὐτοῦ» Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Στή σύντομη διήγηση τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου περιλαμβάνεται ὁλόκληρο τό μέγα μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ. Στίς λίγες καί ἁπλές γραμμές της περιγράφεται ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο καί ἡ πατρική φροντίδα γιά τή σωτηρία […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ – 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 16, 19-31) «Πτωχός δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος» Μεγάλο χάσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὑπῆρχε ἀνάμεσα στόν πλούσιο καί στόν πτωχό Λάζαρο, στούς ὁποίους ἀναφέρεται ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ὄχι μόνο μετά τό θάνατό τους, ἀλλά ἀκόμα ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Ὁ πρῶτος ζοῦσε μέσα στήν χλιδή καί στήν καλοπέραση. Ὁ δεύτερος […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ – 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 8, 41-56) Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ὑπάρχουν ἄνθρωποι στὸν κόσμο μας ποὺ δείχνουν πὼς διαθέτουν μεγάλη δύναμη. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ὑπόσχονται στοὺς ἀδυνάτους ὅτι μποροῦν νὰ τοὺς βοηθήσουν ἀποτελεσματικά. Λένε ὅτι μποροῦν νὰ τοὺς ἀπαλλάξουν ἀπὸ ἀνίατες ἀρρώστειες καὶ νὰ τοὺς σώσουν ἀπὸ σοβαροὺς κινδύνους. Τὰ φαινόμενα αὐτὰ ἐμφανίζονται σε διάφορες αἱρέσεις. […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10