Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2012’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ – 10 ΜΑΪΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἰω. 4, 5-42)  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Σέ κάθε πίστη ἡ λατρεία προσδιορίζει τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει αἰσθάνεται πηγαῖα τήν ἀνάγκη νά λατρεύει τόν Θεό καί νά προσεύχεται σ’ Αὐτόν. Ὅσο μάλιστα πιό δυνατή εἶναι ἡ πίστη, τόσο πιό μεγάλη εἶναι καί ἡ ἀνάγκη γιά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 5, 1–11) Τό γεγονός τῆς κλήσης τῶν πρώτων μαθητῶν διηγοῦνται ὅλοι οἱ εὐαγγελιστές, ἐνῶ ὁ Λουκᾶς, στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀφηγεῖται ἐπιπλέον καί τό ἐκπληκτικό ψάρεμα πού ἔγινε ἀπό τούς μαθητές μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτό γίνεται ὄχι γιατί ἐνδιαφέρονται νά μᾶς περιγράψουν σάν ἱστορικοί τό ξεκίνημα τοῦ Μεσσία στό […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Ματθ. β΄ 13-23) Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ζοῦμε ἀκόμη μέσα στὸ ἑορταστικὸ κλῖμα τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζει τὴ σημερινὴ Κυριακὴ «Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα». Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο δείχνει φανερὰ ὅτι συνεχίζει τὸν χριστουγεννιάτικο ἑορτασμό. Γι αὐτὸ καὶ προβάλλει σήμερα περιστατικά ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συνέβησαν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Λκ. ιγ΄ 10-17)  Δέν ὑπολείπονται παρά δύο μόνον ἡμέρες, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀπό τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς θείας Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ κοσμοχαρμόσυνη ἑορτή γιά τήν ὁποῖα προετοιμαζόμαστε ἐπί σαράντα ἡμέρες, τόσο μέ τήν νηστεία ὅσο καί μέ τή θεία λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιδ΄ 16-24)   «Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα» Ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό μεγάλο δεῖπνο τοῦ Θεοῦ γιά τό ὁποῖο μᾶς μίλησε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι μία αἰωνία πνευματική εὐτυχία. Εἶναι τό δεῖπνο τῆς Βασιλείας πού παραθέτει ὁ Θεός σ’ ἐκείνους πού ἀποδέχτηκαν τήν πρόσκλησή του καί στό ὁποῖο ἐπιφυλάσσει τήν εὐφροσύνη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιγ΄ 10-17)          Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦρθε στὴ γῆ καὶ ἔγινε ἄνθρωπος ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τήν δικὴ μας σωτηρία. Ἦρθε καὶ ἀποκάλυψε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατέρα, προκειμένου νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τό κράτος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς καὶ αὐτὸ γίνεται φανερὸ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιη΄ 35-43)  Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ, γνωρίζει ὅτι ἡ ὑγεία εἶναι δῶρο Θεοῦ καὶ ἀγαθὸ πολύτιμο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, εἶναι οὐράνιος θησαυρὸς ποὺ δίνεται ἀπὸ τὴν ὄντως Ζωή- τὸν Κύριό μας- στὸ πλάσμα Του, ὥστε μὲ τὴ χάρη Του νὰ γίνεται πραγματικότητα ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς. «Δὲν ὑπάρχουν πλούτη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιη΄ 18-27)  Ὁ νέος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶχε ἕναν πόθο, πού ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κι ἄς μήν τό ὁμολογοῦν οἱ περισσότεροι. Ποθοῦσε τήν αἰώνια ζωή. «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἴνα ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;», ρωτάει. Καί ὁ Χριστός τόν παραπέμπει στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν. «Τίς ἐντολές τίς γνωρίζεις», […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ – 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιβ΄ 16-21) Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσουμε γιὰ ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖο σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ σήμερα εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρο. Στὸ εὐαγγέλιο σήμερα ἀκούσαμε τὴν παραβολὴ τοῦ ἄφρονα πλουσίου. «Κάποιου πλούσιου ἀνθρώπου τὰ χωράφια ἔδωσαν ἄφθονη σοδειά. Τότε ἐκεῖνος σκεφτόταν κι ἔλεγε: “τὶ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ι΄ 25-37)  Τό ἐρώτημα πού τίθεται στό Χριστό στή σημερινή παραβολή, ἄν καί ὄχι μέ καθαρή καί ἀνιδιοτελῆ διάθεση, εἶναι: «Διδάσκαλε, τί πρέπει νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή;». Αὐτό πού ποθεῖ ὁ ἄνθρωπος, βαθιά μέσα στήν ὕπαρξή του, εἶναι ἡ ζωή. Καί μάλιστα ζωή χωρίς τέρμα, χωρίς ὅρια, […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10