Αναρτήσεις για ‘Εγκύκλιοι 2012’ Category

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Ποιμαντορική  Ἐγκυκλιος ἐπι  τῇ  Ἑορτῇ  τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  Γεννήσεως   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἀνάστατοι εἶναι πάντες οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Καί τοῦτο εἶναι ἀνεξήγητον καί ἀνερμήνευτον, ἀφοῦ εἴμαστε παιδιά, δημιουργία καί κορωνίδα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς προσέφερεν τόν πλοῦτον, τήν γῆν καί πάντα τά […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Πρωτοχρονιά 2012

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ  Πρὸς –       Τὸν εὐσεβῆ κλῆρο, –       Τοὺς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες, –       Τοὺς γενναιωτάτους στρατιωτικοὺς ὅλων τῶν Σωμάτων, –       Τοὺς ἐλλογιμωτάτους ἐκπαιδευτικούς μας, –       Τὸν φιλόθεο καὶ φιλόχριστο λαὸ τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεώς μας.     «Ὁ τοῦ φωτός χορηγός, καί τῶν αἰώνων ποιητής Κύριος, ἐν τῷ φωτί […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Πάσχα 2012

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. «Τήν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζοντες, ὑμνοῦμέν σε Χριστέ ˙ ἐτέχθης ἐκ Παρθένου, καί ἀχώριστος ὑπῆρχες τῷ Πατρί ˙ ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καί ἑκουσίως ὑπέμεινας Σταυρόν. ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10